Makalalar
163aabf6b75f02.jpeg
Eksporta niýetlenen önümler
27.12.22 - 19:48

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny zähmet ýeňişlerine beslemekde, ýurdumyzyň ösüşlerine mynasyp goşant goşmakda ýokary önümçilik netijelerini gazanýanlaryň arasynda Suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirliginiň işgärleriniň atlary ilkinjileriň hatarynda agzalmaga mynasypdyr. Olaryň agzybirlik hem-de yhlas bilen çekýän zähmeti ýerine düşýär.


163aabf269d1cb.jpeg
Ýyladyş desgalarynyň kadaly işlemegi gazanylýar
27.12.22 - 19:47

«Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Gazawat» senagat meýdançasynyň energosuwüpjünçilik gullugynyň işçi-hünärmenleri häzirki gyş günlerinde müdirligiň merkezi dolandyryş edarasyna degişli desgalaryň ýyladyş ulgamlarynyň talabalaýyk işlemegini üpjün edýärler.


163a44089ede96.jpeg
Täze binada, amatly şertlerde
22.12.22 - 21:33

Hormatly Prezidentimiz gurmak, döretmek ýaly röwşen ýoly uly ynam bilen ýöredýär. Şonuň netijesinde ata Watanymyz sözüň doly manysynda uly gurluşyk meýdançasyna öwrüldi. Biri-birinden owadan, işlemek, ýaşamak üçin amatly ymaratlar oba-şäherlerimize görk berýär. Şeýle binalaryň biri Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Kölaryk geňeşliginiň adybir obasynda peýda boldy.


163a4401b2f34b.jpeg
Nebiti gaýtadan işleýjileriň ynamly gadamlary
22.12.22 - 21:31

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyza eýe bolan ilkinji ýyllarymyzdan başlap ägirt uly özgertmeleri başdan geçirýär.


163981c0cbb129.jpeg
Goşa toýy sowgatly garşylaýarlar
13.12.22 - 16:30

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Döwletabat — Derýalyk» baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän gaz gysyjy önümçilik edaralarynyň işçi-hünärmenleri baky Bitaraplygymyzyň 27 ýyllyk şanly senesini hem-de 14-nji dekabrda ýurdumyzda uly dabara bilen bellenip geçiljek öz hünär baýramçylyklaryny mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşylaýarlar.


163981bc83d625.jpeg
Ýurt garşy alsyn!
13.12.22 - 16:29

Goşa baýramyň — Halkara Bitaraplyk gününiň hem-de Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň hünär baýramynyň öň ýanynda ýurdumyzyň gündogar welaýatynyň Seýdi şäherinde nebiti gaýtadan işleýän zawodyň işgärleriniň maşgalalary üçin dört gatly, 24 öýli ýaşaýyş jaýynyň açylyş dabarasy boldy.


163981b9020cd0.jpeg
Baýramçylygyň hormatyna
13.12.22 - 16:28

Döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň esasy pudagy bolan nebitgaz ulgamynyň edara-kärhanalarynyň zähmet adamlary ajaýyp üstünliklere beslenilýän «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününi mynasyp sowgatlar bilen garşy aldylar. Şolaryň arasynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy hem bar.


1638eeee2bc53c.jpeg
«Galkynyşda» ýene-de bir guýy önümçilige girizildi
06.12.22 - 17:27

Ýurdumyzda giňden toýlanyljak goşa baýramçylygyň — Halkara Bitaraplyk gününiň hem-de Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününiň öň ýanynda gaz gorunyň möçberi boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «Galkynyş» gaz känindäki 60-njy ulanyş guýusy agyz ýakasynyň gurluşyk-gurnama işleri üstünlikli ýerine ýetirilip, önümçilige girizildi.


16385a6da3891f.jpeg
Hem gymmatly, hem islegli baýlyk
29.11.22 - 16:29

Türkmenistan ýoduň gorlary boýunça dünýäde öňdäki döwletleriň hatarynda tanalýar, Garaşsyz döwletimiziň sebitde ilkinji, tutuş dünýäde bolsa, dördünji bolup, öz halkyny ýodlaşdyrylan nahar duzy bilen üpjün eden ýurtdugyny hem aýtmak gerek. Mukaddeslige deňelýän bu önümi talabalaýyk ýodlaşdyrmakda zerur bolan çig mal hem öz Diýarymyzdan alynýar.


1637c679f18356.jpeg
Beýik başlangyçlar rowaçlanýar
22.11.22 - 16:09

Ýurdumyzda Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününiň bellenilýän dekabr aýynda beýik başlangyçlaryň birnäçesine ak pata berlip, uly öwrülişikler nebitgaz ulgamynda hem amala aşyryldy. Mälim bolşy ýaly, 2015-nji ýylyň 13-nji dekabrynda dört döwletiň ýolbaşçylarynyň gatnaşmaklarynda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyna badalga berlipdi. Bu halkara gaz geçirijisi Türkmenistanyň çäginden Hindistana çenli 1814 kilometre uzalyp gidýär.


1637c5a8463624.jpeg
Suw arassalaýjylaryň hyzmaty
22.11.22 - 15:13

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Mary welaýatynyň çägindäki gaz känlerinde täze ulanyş guýularynyň önümçilige girizilmegi bilen «Marygazçykaryş» müdirligi boýunça tebigy gazyň çykarylyşynyň möçberleriniň artmagynda hyzmat ediş kärhanalarynyň her biriniň mynasyp goşandy bardyr.


1637c5abb6a87d.jpeg
Gerimli we netijeli gözlegler
22.11.22 - 15:14

Biz «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Türkmen geologiýa gözleg ekspedisiýasynyň Köýtendag geologiýa gözleg partiýasynyň baş geology Şanazar Anarow bilen habarlaşyp, şanly ösüşlere, taryhy wakalara baý bolan ýylyň geçen aýlarynda ýetilen sepgitler bilen tanyşdyk.


1637335b522ae9.jpeg
Suw gözleýjileriň guwandyryjy netijeleri
15.11.22 - 16:46

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzalary «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygaryna beslenen şu ýylyň on aýyny netijeli jemlemek bilen, noýabr aýynyň işlerini guramaçylykly dowam edýärler.


1637335817c0d4.jpeg
Gaz üpjünçiliginde bökdençlik bolmaz
15.11.22 - 16:45

Mary welaýatynyň ýaşaýjylary hem «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň etraplaryndaky hem-de şäherlerindäki işlerini döwrebap guraýan gaz hojalyk edaralarynyň işgärleriniň tutanýerli zähmeti arkaly «mawy ýangyç» bilen ýylyň bütin dowamynda bökdençsiz üpjün edilýär.


16369ed89aae6c.jpeg
Garadaşlydaky gerimli işler
08.11.22 - 15:47

Islendik zähmet adamy üçin bitirýän işiniň miwesini görmek uly bagt. Şonda gazanylan gowy netijeden çäksiz kanagatlanma alnyp, ynsan ömri çuňňur many-mazmuna beslenýär. Şeýle ýakymly pursatlar Timur Bazarowyň durmuşynda hem az bolanok. Munuň hem özüne ýetesi sebäbi bar. Ol «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynda buraw ussasy bolup zähmet çekmek bilen, ýer astyndaky baýlyklaryň üstüni açmak, ýurdumyzyň baýlyk gorlaryny artdyrmak ýaly il-ýurt bähbitli iş bilen meşgullanýar.