Makalalar
16614d5a0ef145.jpg
Abadan ýaşaýşyň hyzmatynda
09.04.24 - 10:44

Suw abadan ýaşaýşyň, ilatyň sagdyn bolmagyny gazanmagyň esasy şertleriniň biridir. Suwuň bar ýerinde ýaşaýyş bar, suwuň bol ýerinde gülläp ösüş bar. Şu hakykatdan ugur almak bilen, geçen ýyllarda «Türkmenistanyň ilatly ýerlerini agyz suwy bilen üpjün etmek boýunça Baş maksatnamany» üstünlikli durmuşa geçirmek ugrunda uly möçberli işler bitirildi.


1660baba6c8350.jpg
Hünär kämilligi geljekki ösüşlere badalga
02.04.24 - 11:54

Ýurdumyzyň nebitgaz senagaty üçin ýokary hem-de ýörite orta bilimli hünärmenleri taýýarlaýan okuw mekdepleriniň hünäri kämilleşdiriş bölümleriniň mugallymlary döwlet Baştutanymyzyň berýän tabşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin özleriniň okuw hem tejribelik işlerini Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň talaplaryna laýyk guraýarlar.


1660bab678406e.jpg
Il-ýurt bähbitli işiň başynda
02.04.24 - 11:53

Ýaýlandurdy Pirliýew Hojambaz etrabyndaky 4-nji orta mekdepde okap ýören ýyllarynda ykbalyny daşky gurşawy goramak bilen baglanyşdyrmagy ýüreginde besläpdi. Şol çagalyk arzuwyna ýetmek üçin orta mekdebi tamamlandan soňra gidromeliorasiýa ugrundan orta hünäri ele aldy. Okuwyny tamamlap, 1988-nji ýylda Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodyna işe geldi.


1660274206d778.jpg
Miosen gatlaklary ygtybarly öwrenilýär
26.03.24 - 12:07

Gahryman Arkadagymyz 2022-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda Balkan welaýatyna amala aşyran iş saparynyň dowamynda soňky ýyllarda ýokary depginlerde özleşdirilýän Uzynada meýdançasynda «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň günbatar sebitde uglewodorod serişdeleriniň baý gorlary barada maglumat berýän taslamalary bilen tanşyp, Hazar deňziniň kenarýaka çäklerinde barlag-gözleg işlerini maksatnamalaýyn esasda dowam etdirmegi tabşyrypdy.


16602a374340bb.jpg
Guwandyryjy görkezijiler aýdyň maksatlara atarýar
26.03.24 - 12:04

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň etraplardaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary demirgazyk welaýatyň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen üpjün etmekde «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň ýanwar-fewral aýlaryny üstünlikli jemlemek bilen, mart aýynyň işlerini guramaçylykly alyp barýarlar.


165f93614564b8.jpg
Gadamlary batly, ýürekleri joşly
19.03.24 - 11:52

Geçen ýyl «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň agzybir işgärleri üçin şowly boldy. Olaryň birleşen tagallalary arkaly ýyllyk meýilnama möhletinden öň berjaý edildi. Gazanylan üstünlik täze ýylda has belent sepgitleri eýelemäge hem binýat bolup hyzmat edýär. Eýsem, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň tamamlanan iki aýynda nähili netijelere eýe bolundyka? Biz şeýle sowal bilen müdirligiň merkezi önümçilik dispetçer gullugynyň başlygy Berdi Berdimetowa ýüz tutduk. Şonda ol:


165eeb41e62789.jpg
Gaz akdyryjylaryň rowaçly gadamlary
11.03.24 - 12:34

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň gazçylary «Döwletabat — Derýalyk» ugry boýunça türkmen gazynyň dünýä bazaryna çykarylmagy ugrunda hem-de ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynyň ilatynyň gymmatly «mawy ýangyç» bilen ýokary derejede üpjün edilmegi babatda nusgalyk işleri alyp barýarlar.


165e6b463d664d.jpg
Gaz üpjünçiligi gowulanýar
05.03.24 - 10:57

«Marygazüpjünçilik» müdirliginiň «Sakarçägeetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary etrabyň hojalyklaryny tebigy gazyň ýeterlik möçberi bilen üpjün etmek üçin öz işlerini Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň talaplaryna laýyk derejede guraýarlar. Etrabyň çägindäki umumy uzynlygy bir müň bir ýüz segsen bir kilometr bolan ýokary, orta, pes basyşly gaz geçirijilere, şeýle hem beýleki gaz enjamlaryna göwnejaý ideg edilmegi gazçylara ilaty «mawy ýangyç» bilen ýeterlik möçberde üpjün etmeklige şert döredýär.


165cc5aec7ca5d.jpg
Geofizikleriň işleri ileri
14.02.24 - 11:17

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazgeofizika» müdirliginiň Mary meýdançasyndaky guýularda geofiziki gözlegler boýunça önümçilik tehnologik gullugynyň hünärmenleridir işçileri «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň edara-kärhanalarynyň buýurmalary esasynda nebitgaz ýataklaryndaky guýularda geofiziki işleri alyp barýarlar.


165c1dddbba2a3.jpg
Eşrete besleýän işler
06.02.24 - 12:20

Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesi barha ýokarlanýar. Bu babatda ilatly ýerleri tebigy gaz bilen üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler aýratyn bellenilmäge mynasypdyr. Il bähbitli, ýurt ähmiýetli işler Lebap welaýatynda hem giňden ýaýbaňlandyrylýar. Şonuň netijesinde arzan we amatly ýangyçdan peýdalanýan hojalyklaryň sany ýyl-ýyldan artýar.


165c1ddac433cc.jpg
Ýaşaýyş çeşmesiniň gözbaşynda
06.02.24 - 12:20

Ýurdumyzyň ilatyny ýokary hilli arassa agyz suwy bilen ýeterlik möçberde üpjün etmek wezipesi «Türkmenistanyň ilatly ýerlerini arassa agyz suwy bilen üpjün etmegiň baş Maksatnamasynda» öz aýdyň beýanyny tapýar. Il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli bu derwaýys işi ygtybarly ýola goýmakda «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň günbatar sebitdäki «Balkangidrogeologiýa» ekspedisiýasynyň zähmet toparlary has-da işjeňlik görkezýärler.


165b8955e9e4b4.jpg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar
30.01.24 - 11:21

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler. Öz ugry boýunça welaýatda ýeke-täk zähmet köpçüligi bolan ekspedisiýanyň işçi-hünärmenleri bilen söhbetdeş bolanymyzda, olar geçen ýylyň özleri üçin üstünliklere beslenen ýyllaryň biri bolandygyny aýdýarlar.


165b894ce2ac98.jpg
Guwandyryjy netijeler, jogapkärli wezipeler
30.01.24 - 11:18

Her ýylyň başynda tamamlanan ýylyň netijelerini seljermek, täze wezipeleri kesgitlemek asylly ýörelgeleriň biridir. Şeýle çemeleşmäniň netijesinde gazanylan önümçilik görkezijilerine takyk baha berilýär, işleri ýene ilerletmek üçin goşmaça mümkinçilikler ýüze çykarylýar, geljegiň möhüm wezipeleri kesgitlenilýär. «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginde geçen ýylda gazanylanlary has berkitmek, ösüşleriň täze belentliklerini eýelemek maksat edinilýär.


165b89525dc316.jpg
Zähmet gadamy batlanýar
30.01.24 - 11:20

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň «Galkynyş» gaz käninden tebigy gazyň çykarylmagynda, şu ýerdäki «mawy ýangyjyň» düzümindäki kükürtden arassalaýan baş desgalarda häzirki zamanyň iň kämil tehnologiýaly enjamlary arkaly arassalanylyp, sarp edijilere ugradylmagynda tehniki hem-de durmuş taýdan hyzmat edýän edara-kärhanalaryň zähmet toparlarynyň mynasyp hyzmaty bar. «Galkynyş» suw arassalaýjy desgalar toplumynyň hünärmenleridir işçileriniň zähmeti hem şunuň bir mysalydyr.


165b201427069a.jpg
Hindiguş suw elektrik stansiýasynyň işe girizilenine 110 ýyl doldy
25.01.24 - 11:35

Gadymy Murgap derýasy asyrlaryň dowamynda Murgap jülgesiniň ilatyny suw bilen üpjün edip gelipdir. Akabanyň üstünde 1890, 1895-nji ýyllarda binýady berkden tutulyp gurlan üç sany bent — Soltan bent, Ýolöten bent we beýleki suw desgalary sebitiň suwarymly ekerançylygynyň ösdürilmeginde, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagynda möhüm ähmiýete eýe bolupdyr.