Goşa toýy sowgatly garşylaýarlar

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/6247/original-163981c0cbb129.jpeg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Döwletabat — Derýalyk» baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän gaz gysyjy önümçilik edaralarynyň işçi-hünärmenleri baky Bitaraplygymyzyň 27 ýyllyk şanly senesini hem-de 14-nji dekabrda ýurdumyzda uly dabara bilen bellenip geçiljek Tamamlanyp barýan «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygaryna beslenen şu ýylda müdirligiň aýba-aý iş tabşyryklaryny talabalaýyk ýerine ýetirip gelýän öňdebaryjy zähmet köpçüliginiň biri-de welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň çäginde ýerleşýän «Derýalyk» önümçilik edarasydyr. «Döwletabat — Derýal

Habaryň dowamyny okamak üçin