Gerimli we netijeli gözlegler

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/6093/original-1637c5abb6a87d.jpeg
Biz «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Türkmen geologiýa gözleg ekspedisiýasynyň Köýtendag geologiýa gözleg partiýasynyň baş geology Şanazar Anarow bilen habarlaşyp, şanly ösüşlere, taryhy wakalara baý bolan ýylyň geçen aýlarynda ýetilen sepgitler bilen tanyşdyk. — Biz ýurdumyzyň ösüşlerine, ilatyň abadan durmuşda ýaşamagyna ýardam bermek maksady bilen, degişli barlag-gözleg işlerini giňden ýaýbaňlandyrýarys. Şonuň netijesinde öňümizde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirýäris — diýip, Ş.Anarow gürrüň berýär.

Habaryň dowamyny okamak üçin