Ojaklary alawly, kalplary hoşallykdan pürepür

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/6712/original-163d8ab0aa971f.jpeg
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Boldumsazetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» şygaryna beslenen 2023-nji ýylyň ilkinji günlerinden başlap, etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen üpjün etmekde ýokary netijelere eýe bol — Gyş pasly gazçylaryň iş ýüküniň has-da artýan döwri. Bu möwsümde ýaşaýyş jaýlarynyň, bilim ojaklarynyň we önümçilik kärhanalarynyň ýyladyş ulgamlarynyň işe girizilmegi bilen, tebigy gazyň sarp edilişi ep-esli artýar. Netijede, gaz geçirijilerde we gaz paýlaýjy hem-de sazlaýjy enjamlarda basyş e

Habaryň dowamyny okamak üçin