Makalalar
163981bc83d625.jpeg
Ýurt garşy alsyn!
13.12.22 - 16:29

Goşa baýramyň — Halkara Bitaraplyk gününiň hem-de Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň hünär baýramynyň öň ýanynda ýurdumyzyň gündogar welaýatynyň Seýdi şäherinde nebiti gaýtadan işleýän zawodyň işgärleriniň maşgalalary üçin dört gatly, 24 öýli ýaşaýyş jaýynyň açylyş dabarasy boldy.


163981b9020cd0.jpeg
Baýramçylygyň hormatyna
13.12.22 - 16:28

Döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň esasy pudagy bolan nebitgaz ulgamynyň edara-kärhanalarynyň zähmet adamlary ajaýyp üstünliklere beslenilýän «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününi mynasyp sowgatlar bilen garşy aldylar. Şolaryň arasynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy hem bar.


1638eeee2bc53c.jpeg
«Galkynyşda» ýene-de bir guýy önümçilige girizildi
06.12.22 - 17:27

Ýurdumyzda giňden toýlanyljak goşa baýramçylygyň — Halkara Bitaraplyk gününiň hem-de Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününiň öň ýanynda gaz gorunyň möçberi boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «Galkynyş» gaz känindäki 60-njy ulanyş guýusy agyz ýakasynyň gurluşyk-gurnama işleri üstünlikli ýerine ýetirilip, önümçilige girizildi.


16385a6da3891f.jpeg
Hem gymmatly, hem islegli baýlyk
29.11.22 - 16:29

Türkmenistan ýoduň gorlary boýunça dünýäde öňdäki döwletleriň hatarynda tanalýar, Garaşsyz döwletimiziň sebitde ilkinji, tutuş dünýäde bolsa, dördünji bolup, öz halkyny ýodlaşdyrylan nahar duzy bilen üpjün eden ýurtdugyny hem aýtmak gerek. Mukaddeslige deňelýän bu önümi talabalaýyk ýodlaşdyrmakda zerur bolan çig mal hem öz Diýarymyzdan alynýar.


1637c679f18356.jpeg
Beýik başlangyçlar rowaçlanýar
22.11.22 - 16:09

Ýurdumyzda Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününiň bellenilýän dekabr aýynda beýik başlangyçlaryň birnäçesine ak pata berlip, uly öwrülişikler nebitgaz ulgamynda hem amala aşyryldy. Mälim bolşy ýaly, 2015-nji ýylyň 13-nji dekabrynda dört döwletiň ýolbaşçylarynyň gatnaşmaklarynda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyna badalga berlipdi. Bu halkara gaz geçirijisi Türkmenistanyň çäginden Hindistana çenli 1814 kilometre uzalyp gidýär.


1637c5abb6a87d.jpeg
Gerimli we netijeli gözlegler
22.11.22 - 15:14

Biz «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Türkmen geologiýa gözleg ekspedisiýasynyň Köýtendag geologiýa gözleg partiýasynyň baş geology Şanazar Anarow bilen habarlaşyp, şanly ösüşlere, taryhy wakalara baý bolan ýylyň geçen aýlarynda ýetilen sepgitler bilen tanyşdyk.


1637c5a8463624.jpeg
Suw arassalaýjylaryň hyzmaty
22.11.22 - 15:13

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Mary welaýatynyň çägindäki gaz känlerinde täze ulanyş guýularynyň önümçilige girizilmegi bilen «Marygazçykaryş» müdirligi boýunça tebigy gazyň çykarylyşynyň möçberleriniň artmagynda hyzmat ediş kärhanalarynyň her biriniň mynasyp goşandy bardyr.


1637335b522ae9.jpeg
Suw gözleýjileriň guwandyryjy netijeleri
15.11.22 - 16:46

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzalary «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygaryna beslenen şu ýylyň on aýyny netijeli jemlemek bilen, noýabr aýynyň işlerini guramaçylykly dowam edýärler.


1637335817c0d4.jpeg
Gaz üpjünçiliginde bökdençlik bolmaz
15.11.22 - 16:45

Mary welaýatynyň ýaşaýjylary hem «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň etraplaryndaky hem-de şäherlerindäki işlerini döwrebap guraýan gaz hojalyk edaralarynyň işgärleriniň tutanýerli zähmeti arkaly «mawy ýangyç» bilen ýylyň bütin dowamynda bökdençsiz üpjün edilýär.


16369ed53340c7.jpeg
Harytlyk gaz daşary bazara ugradylýar
08.11.22 - 15:46

«Türkmengaz» döwlet konserniniň iri önümçilik düzümleriniň biri bolan «Marygazçykaryş» müdirliginiň gazçylary «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň geçen dokuz aýynda ýigrimi bäş milliard iki ýüz elli dört million bäş ýüz ýigrimi alty müň kub metr tebigy gaz çykaryp, meýilnamalaýyn tabşyrygy üstünlikli berjaý etdiler. Şu gazanylan önümçilik görkezijisinde müdirligiň 2-nji gaz çykaryş we deslapky taýýarlaýyş sehiniň gazçy hünärmenleriniň, işçileriniň hem mynasyp paýy bar.


16369ece2b6e2f.jpeg
Sargytlar ýerine ýetirilýär
08.11.22 - 15:45

Nebitgazly ýataklaryň onlarçasynda döwrebap iş alyp barýan önümçilik düzümleriniň işleriniň netijeliligini gazanmakda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Balkanabatdaky Abatlaýyş-mehaniki zawodynda hem tutanýerli zähmet çekilýär. Bu ýerde zähmet çekýänler iň bir jogapkärli hünärleriň otuza golaýyna başarjaň erk etmegiň hötdesinden gelýärler.


16369ed89aae6c.jpeg
Garadaşlydaky gerimli işler
08.11.22 - 15:47

Islendik zähmet adamy üçin bitirýän işiniň miwesini görmek uly bagt. Şonda gazanylan gowy netijeden çäksiz kanagatlanma alnyp, ynsan ömri çuňňur many-mazmuna beslenýär. Şeýle ýakymly pursatlar Timur Bazarowyň durmuşynda hem az bolanok. Munuň hem özüne ýetesi sebäbi bar. Ol «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynda buraw ussasy bolup zähmet çekmek bilen, ýer astyndaky baýlyklaryň üstüni açmak, ýurdumyzyň baýlyk gorlaryny artdyrmak ýaly il-ýurt bähbitli iş bilen meşgullanýar.


16360c007dee17.jpeg
«Mawy ýangyjyň» eşretli hözirini görýärler
01.11.22 - 16:43

«Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary howanyň sowuk döwri bolan güýz-gyş möwsüminiň işlerini guramaçylykly alyp barýarlar. Häzirki döwürde welaýat merkezi bolan Daşoguz şäheriniň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen üpjün etmekde ýokary netijelere eýe bolýan edaranyň agzybir işgärleri welaýatyň Jemagat hojalygy birleşiginiň Daşoguz şäher ýylylyk müdirliginiň işçi-hünärmenleri bilen birlikde şäherde bar bolan ýyladyş ulgamlarynyň bökdençsiz işlemegi ugrunda hem wajyp işleri durmuşa geçirýärler.


16360c05106ea4.jpeg
Möwsümde ygtybarly üpjün ediler
01.11.22 - 16:44

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda amala aşyrylýan özgertmeleriň netijesinde «Türkmengaz» döwlet konserniniň kärhanalarynda düýpli ösüşler gazanylýar, möhüm çözgütler kabul edilýär.


163577bf3f060f.jpeg
Möwsümi ýokary taýýarlykly garşylaýarlar
25.10.22 - 16:02

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Gubadagetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary hem howanyň sowamagy bilen ýaşaýyş jaýlarynyň we edara-kärhanalaryň ýyladyş ulgamlarynyň işe girizilýän möwsümine guramaçylykly girişýärler.