Makalalar
164a3bf9a19ba0.jpg
Nebitçileriň ýakyn hemaýatkärleri
04.07.23 - 11:43

«Türkmennebit» döwlet konserniniň önümçilik düzümleriniň gazanýan üstünliklerini tehniki-önümçilik suwlaryndan üzňe göz öňüne getirmek mümkin däl. Bu möhüm işi talabalaýyk amala aşyrmak bolsa konserniň Balkanabatdaky Suw üpjünçilik müdirliginiň paýyna düşýär.


164a3bf53f0853.jpg
Gidrogeologlaryň guwandyryjy görkezijileri
04.07.23 - 11:42

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň işgärleri Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly şygaryna beslenen ýylyň ilkinji bäş aýyny üstünlikli jemlemek bilen, geçen döwürde ýerasty suwlaryň geoekologik gözleg-barlag hem-de burawlaýyş işlerini alyp barmakda ýokary netijelere eýe boldular.


164880350bb058.jpg
Belent maksatlary nazarlaýan gazçylar
13.06.23 - 10:49

Ýakynda biz häzirki wagtda dowam edýän abuna ýazylyşygyna, hususan-da, nebitgazçylaryň gazetine ýazylmagyna ýardam bermek we alnyp barylýan tutumly işler bilen ýerinde tanyşmak, işçi-hünärmenleriň armasyny ýetirmek maksady bilen nebitgaz toplumynyň Daşoguz welaýatyndaky edara-kärhanalarynyň birnäçesinde döredijilik saparynda bolduk. Onuň netijeleri boýunça «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň, hususan-da, «Derýalyk» önümçilik edarasynyň häzirki günlerde alyp barýan işleri barada okyjylarymyza gürrüň bermegi makul bildik.


1647eccb84ac8e.jpg
Milli telekeçilige giň mümkinçilikler döredilýär
06.06.23 - 11:05

Ýurdumyzyň hususy eýeçiliginde gujur-gaýratyny, yhlas-başarnygyny gaýgyrman, milli ykdysadyýetimiziň ösüşlerine mynasyp goşant goşýan ýaşlar kän. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Geljege miras» hususy kärhanasynda hem öz işine ussat ýaşlar zähmet çekýärler. Biz hususy kärhananyň ýolbaşçysy Serdar HOMMADOW bilen söhbetdeş bolduk.


1647ecc6b12484.jpg
Ýaşlara hünär ýaraşýar
06.06.23 - 11:04

Beýik döwrümize mynasyp, ile-güne peýdaly şahsyýetleri kemala getirmek işine Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň 15-nji hünär-tehniki okuw mekdebiniň mugallym-hünärmenleri hem ruhubelentlik bilen gatnaşýarlar.


164797d095684b.jpg
Türkmenistan we Eýran nebitgaz ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmegi ugur edinýärler
02.06.23 - 12:54

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň 30 — 31-nji maýda Eýran Yslam Respublikasyna bolan iş saparynyň barşynda geçiren gepleşikleriniň temalarynyň biri nebitgaz ulgamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklar barada boldy.


164759daf3cc3f.jpg
Ümzükleri ileri, maksatlary aýdyň
30.05.23 - 11:54

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň baýry kärhanalarynyň biri bolan «Boldumsazetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň işçi-hünärmenleri etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen üpjün etmekde ýokary netijelere eýe bolýarlar. Dürli derejeli işçi-hünärmenleriň bir ýüz otuza golaýynyň agzybirlik bilen işleýän zähmet köpçüliginde her bir işde halypa gazçylaryň göreldesine eýerilýändigini, ýaş hünärmenleriň öz hünär ussatlyklaryny artdyrmaklarynda baý iş tejribesine eýe bolan işgärleriň möhüm ornunyň bardygyny edaranyň ýolbaşçylary buýsanç bilen gürrüň berýärler.


164759d81d1910.jpg
«Galkynyş» gaz känindäki guýudan senagat ähmiýetli gaz akymy alyndy
30.05.23 - 11:53

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary tarapyndan «Galkynyş» gaz känindäki 271-nji belgili ulanyş gaz guýusynda buraw işleriniň 4 müň 665 metr çuňlukda üstünlikli ýerine ýetirilmegi hem-de ýer astynda 4518 — 4333 metr aralyklardaky gatlaklarda jemi 105 metr aralykda geçirilen atyş-partladyş işleriniň netijesinde tebigy gazyň ýokary basyşly, senagat ähmiýetli akymy alyndy.


1646cac0a350e5.jpg
Ylmy-barlag we taslama işleri Türkmenistanyň nebitgaz pudagyny ösdürmäge ýardam edýär
23.05.23 - 17:05

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz instituty ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmek üçin onuň öňünde duran köp sanly toplumlaýyn meseleleri üstünlikli çözmäge ýardam etmek bilen, geologiýa gözleg, ýataklary işläp geçmeklige taýýarlamak we ulanyşa goýbermek, burawlamak, gaz pudagynyň ähli desgalarynda gurmak-gurnamak we durkuny täzelemek, şol sanda gazy gaýtadan işlemek we taýýar önümi sarp edijilere ugratmak boýunça ylmy-barlag we taslama işlerini ýerine ýetirýär.


1646c55884278a.jpg
Zawodlar toplumyndaky buýsançly ösüşler
23.05.23 - 10:56

Ýeriň jümmüşindäki nebit çig malynyň tassyklanan gorlarynyň on göterimine barabarynyň berkarar türkmen döwletiniň paýyna düşýändigi buýsançly hakykatdyr. Türkmen topragyna rowa görlen bu uly baýlygy halkymyzyň jana-jan bähbitlerine gönükdirmek hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durýar. Milli ykdysadyýetimiziň ýangyç-energetika pudagynyň kerwenbaşysy bolan «Türkmennebit» döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda diňe soňky ýyllarda alnyp barylýan ägirt uly işler hem muny bütin aýdyňlygy bilen subut edýär.


1646348d993b81.jpg
Tebigy gaz eşret berýär
16.05.23 - 14:11

Biz ýakynda «Marygazüpjünçilik» müdirliginde bolup, onuň ýolbaşçylary bilen gürrüňdeş bolanymyzda, olar welaýatyň «Sakarçägeetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň «Şatlykşähergaz» gaz hojalyk ülşüni ilata hyzmat etmekde işleriň täze eýýamymyzyň talaplaryna laýyk, oňat guralýan ýeri hökmünde häsiýetlendirdiler.


164634890da29e.jpg
Burawlaýjylaryň buýsançly işleri
16.05.23 - 14:10

Türkmenistanyň ýangyç-energetika ulgamynda ägirt uly taslamalary işläp taýýarlamak hem-de olary durmuşa ornaşdyrmak işleriniň her birine «Türkmennebit» döwlet konserniniň buraw işleri müdirlikleriniň zähmet toparlary hem mynasyp goşant goşýarlar.


16459ebf62d07a.jpg
Enjamlara ikinji ömür berilýär
09.05.23 - 11:45

Hormatly Prezidentimiziň milli ykdysadyýetimiziň esasy pudagy bolan nebitgaz ulgamyny döwrebap ösdürmek, uglewodorod çig malynyň çykarylyşyny artdyrmak, onuň sarp edijilere üznüksiz ýetirilmegini üpjün etmek boýunça öňde goýýan möhüm wezipeleriniň ýerine ýetirilmegine «Türkmengaz» döwlet konserniniň iri önümçilik düzümi bolan «Marygazçykaryş» müdirliginiň gazçylary saldamly goşant goşýarlar. Şunda müdirligiň hyzmat ediş gullugynyň edara-kärhanalarynyň zähmet adamlarynyň hem mynasyp paýy bar.


16459ec20b440f.jpg
Ussatlara üstünlik hemra
09.05.23 - 11:45

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň tamamlanýan her bir aýy şanly wakalara, durmuş-ykdysady taýdan düýpli ösüşlere beslenýär. «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň başarjaň we ruhubelent hünärmenleri hem şanly ýyly ajaýyp zähmet üstünlikleri bilen şöhratlandyrmak ugrunda maksada okgunly zähmet çekýärler.


16459ec531d855.jpg
Belent sepgitleri nazarlaýan gazçylar
09.05.23 - 11:46

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary welaýat merkeziniň tebigy gazy ulanyjylaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen üpjün etmekde ýokary netijelere eýe bolýarlar.