Suw gözleýjileriň guwandyryjy netijeleri

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/6025/original-1637335b522ae9.jpeg
«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzalary «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygaryna beslenen şu ýylyň on aýyny netijeli jemlemek bilen, noýabr aýynyň işlerini guramaçylykly dowam edýärler. Mälim bolşy ýaly, bu zähmet köpçüligi welaýatda öz ugry boýunça ýeke-täk kärhana hasaplanylýar. Ekspedisiýanyň işçi-hünärmenleri tarapyndan ýylyň başyndan bäri demirgazyk welaýatyň giňişliklerinde, Garagum sährasynyň jümmüşinde we obadyr şäherlerinde ekologiýa hadysalaryny, ýerasty suwlaryň herek

Habaryň dowamyny okamak üçin