Garadaşlydaky gerimli işler

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/5959/original-16369ed89aae6c.jpeg
Islendik zähmet adamy üçin bitirýän işiniň miwesini görmek uly bagt. Şonda gazanylan gowy netijeden çäksiz kanagatlanma alnyp, ynsan ömri çuňňur many-mazmuna beslenýär. Şeýle ýakymly pursatlar Timur Bazarowyň durmuşynda hem az bolanok. Munuň hem özüne ýetesi sebäbi bar. Ol «Türkmengeologiýa» döwl — Mundan ozalky iş ýerimiz Goturdepe ýatagyndady. Bu ýerde 19-njy «a» gözleg guýusyny burawlamak işini ýerine ýetirdik. Şonuň netijesinde «gara altynyň» senagat akymy alyndy. Bu şatlykly waka toparymyzyň agzalaryny has-da yhlasly we netijeli zähmet çekmäge höweslendirdi — diýip, buraw ussasy guwa

Habaryň dowamyny okamak üçin