Habarlar RSS
166938f447dc0d.jpg
Türkmenistanda 2024-nji ýylyň başyndan bäri pudaklaryň işiniň netijeleri jemlenildi
14.07.24 - 19:15

12-nji iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ykdysadyýetiň pudaklarynda şu ýylyň geçen alty aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem ýolbaşçylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak bilen bagly meselelere seredilip, şu ýylyň ikinji ýarymynda öňde duran wezipeler kesgitlenildi. Bu barada TDH habar berdi.


1668fec434aa53.jpg
Ýurdumyzda sagdyn durmuş dabaralanýar
12.07.24 - 09:05

Geçen hepdede «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda sagdyn durmuş ýörelgeleri, ýol hereketiniň howpsuzlygy, hukuk medeniýeti bilen bagly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa «Türkmengaz» DK-nyň «Nebit-gaz» gazetiniň, Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň, «Taslama işleri», «Işçi iýmiti üpjünçiligi we hyzmatlar», Nebitgaz toplumynyň senagat desgalarynyň maýa goýum we tehnologik taslamalaryny döwlet seljeriş müdirlikleriniň işgärleri gatnaşdy.


1668f9d566355e.jpg
«Galkynyşda» ýene-de bir guýy önüm berdi
11.07.24 - 13:52

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli ykdysadyýetimiziň esasy pudagy bolan nebitgaz ulgamy özgerýär. «Mawy ýangyjyň» gorlary boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän ýurdumyzda tebigy gazy diwersifikasiýa ýoly bilen daşarky bazarlara çykarmakda möhüm ähmiýetli taslamalar durmuşa geçirilýär. Tebigy gazynyň möçberi boýunça dünýäde belli bolan «Galkynyş» gaz käni bu gün «mawy ýangyjyň» iň ygtybarly çeşmesi bolup hyzmat edýär.


1668e1bde4a9f0.jpg
Merkezi Aziýadaky iň iri nebitgaz sergisi öňdebaryjy hünärmenleri birleşdirer
10.07.24 - 10:28

Şu ýylyň 26-28-nji awgustynda Kazan şäherinde Merkezi Aziýada nebitgazhimiýa senagatynyň iň uly sergisi geçiriler we ol Russiýanyň we sebitiň ýurtlarynyň öňdebaryjy hünärmenlerini birleşdirer. Sergä gatnaşyjylaryň arasynda nebit korporasiýalary we paýdarlar jemgyýetleri, gaz we nebit enjamlaryny öndürijiler we üpjün edijiler, nebit-gaz önümçiligi bilen meşgullanýan kärhanalar, geologiki gözleg kompaniýalary bar.


1668bfcd4af103.jpg
Şaşka bäsleşigi
09.07.24 - 09:10

Aklar başlaýar we utýar


1668b8d2b6e630.jpg
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 85 million 547 müň dollaryndan gowrak boldy
08.07.24 - 11:54

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1668940b84166a.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlaryň gurnalmagynyň wajypdygyny belledi
06.07.24 - 22:58

5-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe wajyp meselelere garaldy, - diýip, TDH habar berýär.


16688f5cc6f2af.jpg
BMG-niň Baş sekretary Türkmenistana sapar bilen geldi
06.07.24 - 09:10

Düýn günüň ikinji ýarymynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş türkmen paýtagtyna sapar bilen geldi. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde abraýly halkara guramanyň ýolbaşçysyny türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow garşylady. Bu ýerde resmi wekiliýetler zalynda Gahryman Arkadagymyzyň BMG-niň Baş sekretary bilen söhbetdeşligi boldy. Bu barada TDH habar berýär.


16689411835fee.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Antoniu Guterrişi «Magtymguly Pyragygynyň 300 ýyllygyna» atly ýubileý medaly bilen sylaglady
06.07.24 - 22:59

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş bilen gepleşikler tamamlanandan soň, belent mertebeli myhmany Türkmenistanyň «Magtymguly Pyragygynyň 300 ýyllygyna» atly ýubileý medaly bilen sylaglady diýip, TDH habar berýär.


16689416af37a3.jpg
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterrişiň arasynda gepleşikler geçirildi
06.07.24 - 23:00

Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň we ýurdumyza sapar bilen gelen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterrişiň arasynda gepleşikler geçirildi.


1668644ba4860d.jpg
Gahryman Arkadagymyzyň Gazagystan Respublikasyna iş sapary başlandy
04.07.24 - 11:44

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) Sammitine gatnaşmak maksady bilen, Gazagystan Respublikasyna iş sapary bilen ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde Gahryman Arkadagymyzy resmi adamlar ugratdylar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berdi.


166864079daa74.jpg
Yslam ösüş banky Türkmenistanda birnäçe taslamalary maliýeleşdirer
04.07.24 - 18:53

Yslam ösüş bankynyň Ýerine ýetiriji direktorlar geňeşiniň 356-njy mejlisinde agza ýurtlaryň täze ösüş taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin ABŞ-nyň 368,98 mln dollaryny bölüp bermeklik tassyklanyldy. Şolaryň hatarynda Türkiýede, Türkmenistanda we Surinamda taslamalar bar diýip, THP bankyň resmi saýtyna salgylanyp habar berýär.


166852b973c1ac.jpg
Abu-Dabide geçiriljek forum ýurdumyzyň ýeten belent sepgitlerini açyp görkezer
03.07.24 - 15:44

Şu ýylyň 7-8-nji noýabrynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherinde “Türkmenistanda söwda, maýa goýum we işewürlik mümkinçilikleri” atly forumy geçiriler. Halkara forumy daşary ýurtlar bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrar we özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňelder.


16685550ae90ea.jpg
Türkmenistan we Eýran gaz pudagynda hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirýär
04.07.24 - 08:03

1 — 3-nji iýulda paýtagtymyzda «Türkmengaz» döwlet konserniniň ýolbaşçylarynyň Eýran Yslam Respublikasynyň wekiliýeti bilen duşuşyklary geçirildi. Olaryň dowamynda Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda gaz pudagynda alnyp barylýan hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň, hususan-da, türkmen tebigy gazyny «swap» usuly arkaly EYR-nyň çäginden üstaşyr Yrak Respublikasyna ibermegiň meselelerine garaldy.


16682e17401510.jpg
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 15 million 598 müň dollaryndan gowrak boldy
02.07.24 - 09:05

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.