Habarlar
1607d0dc066052.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
19.04.21 - 14:29

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 40-sy hasaba alyndy.


1607d09ad7a131.jpeg
TOPH gaz geçirijisiniň owgan böleginiň howpsuzlygyny üpjün etmek baradaky Konsepsiýa gol çekildi
19.04.21 - 14:32

Türkmenistanyň we Owganystanyň resmi wekilleri geçen hepde geçiren duşuşyklarynyň çäklerinde TOPH gaz geçirijisiniň owgan böleginiň howpsuzlygy üpjün etmek baradaky Howpsuzlyk Konsepsiýasyna gol çekdiler. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1607d0909e02d6.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentiniň kakasy — Mälikguly Berdimuhamedow aradan çykdy
19.04.21 - 14:32

18-nji aprelde – mübärek Remezan aýynyň keremli pursatlarynda Türkmenistanyň Prezidentiniň kyblasy Mälikguly Berdimuhamedow 89 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berdi.


160792bda7f683.jpeg
«Demirgazyk Goturdepe» ýatagynda täze guýular ulanyşa girizildi
19.04.21 - 09:27

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyny ýokary netijeler bilen dabaralandyrýan «Türkmennebit» döwlet konserniniň burawçylary «Demirgazyk Goturdepe» ýatagynda iki sany nebit guýusynda buraw işlerini üstünlikli tamamladylar.


1607926f9264be.jpeg
«Galkynyş» känindäki zähmet üstünlikleri
19.04.21 - 09:28

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Galkynyş» gaz käninde gazy kükürtden arassalamak boýunça desgasynda zähmet çekýän «Marygazçykaryş» müdirliginiň hünärmenleri «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän şu ýyly ýokary zähmet üstünlikleri bilen dabaralandyrýarlar.


16077e3e36a1ad.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň iki palataly parlamentiniň işiniň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitledi
19.04.21 - 09:32

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine saýlanan Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň täze palatasynyň birinji çagyrylyşynyň birinji mejlisinde eden çykyşynda onuň işiniň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitledi.


16077e061dfa6b.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine saýlanyldy
19.04.21 - 09:34

14-nji aprelde Aşgabatda Halk Maslahatynyň Diwanynyň ajaýyp binasynyň açylyş dabarasy boldy hem-de Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň täze palatasynyň birinji çagyrylyşynyň birinji mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibine birnäçe guramaçylyk meseleleri girizildi.


160768e6aefece.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň ösüşine oňyn depgin bermek zerur
14.04.21 - 11:45

Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni geçiren Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow şu ýylyň birinji çärýeginde “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny” ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işleriň netijeleri hem-de Mary we Lebap welaýatlaryna iş saparynyň jemleri barada hasabat berdi.


160767d3851735.jpeg
«Türkmengaz» we «Türkmennebit» DK Türkmenistanyň we Kataryň Söwda-senagat edaralarynyň duşuşygyna gatnaşdylar
14.04.21 - 18:13

«Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň wekilleri ýakynda Türkmenistanyň we Kataryň Söwda-senagat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda geçirilen onlaýn-duşuşyga gatnaşdylar.


160768f2cc22e2.jpeg
Lebapdaky elektrik bekedi üçin gaz geçirijisiniň gurluşygy başlandy
14.04.21 - 18:13

«Türkmengündogarnebitgurluşyk» trestiniň №5 gurluşyk-gurnama müdirliginiň hünärmenleri kuwwatlylygy 432 MWt bolan gazturbinaly elektrik bekedini «mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün etmäge niýetlenilen gaz geçirijisiniň gurluşygyna başladylar.


16075333d30ccb.jpeg
Dirilik çeşmesiniň gözbaşynda
13.04.21 - 10:59

«Türkmennebit» döwlet konserniniň uglewodorod çig mallaryny çykaryjylaryny tehniki-önümçilik suwlary bilen ygtybarly üpjün etmek Suw üpjünçilik müdirliginiň paýyna düşýär. Ägirt uly işleri bitirýän merdana nebitçileriň hem-de olaryň maşgalalarynyň ýaşaýan ilatly nokatlarynyň aglabasynyň arassa agyz suwuna bolan islegleri hem hut şu kärhananyň hünärmenleriniň tagallaly zähmeti bilen üpjün edilýär.


1607543733a40f.jpeg
Türkmenistanda birinji çärýekde jemi içerki önümiň ösüşi 5,9% boldy
14.04.21 - 10:14

2021-nji ýylyň birinji çärýeginde Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşi 5,9 göterim ýokarlandy. Bu barada geçen anna güni şu ýylyň birinji çärýeginde ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow habar berdi.


16075862ac7579.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti ýakyn geljek üçin ileri tutulýan wezipeleri kesgitledi
14.04.21 - 10:16

Koronawirus ýokanjynyň ýaýramagy hem-de dünýä ykdysadyýetine ýetirýän zyýanly täsiri sebäpli ýüze çykan daşarky meselelere garamazdan, Türkmenistana göz öňünde tutulan maksatnamalara laýyklykda ösmegini dowam edýär. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň üç aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerini ara alyp maslahatlaşmagyň çäklerinde Hökümet mejlisinde belledi.


16073d5b16f79b.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
13.04.21 - 06:56

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy.


16073d45f198d6.jpeg
Petronas Hazaryň türkmen böleginde ýene-de bir nebit çykaryjy platformany işe girizdi
13.04.21 - 06:58

Geçen şenbe güni PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd kompaniýasy Hazar deňziniň türkmen böleginde GDDP-A («Garagol Deniz Drilling Platform» – «Garagol Deňiz buraw platformasy») nebit buraw platformasyny işe girizdi. Dabara Hazar deňziniň türkmen kenaryndaky Gyýanly şäherçesindäki Deňiz metal gurluşlary gurnama sehiniň çäginde geçirildi.