Habarlar
161ee536a05fc4.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti içerki sarp edijileri üçin 2022-nji ýylda nebit önümleriniň möçberlerini tassyklady
24.01.22 - 17:00

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň içerki sarp edijileri üçin 2022-nji ýylda nebit önümleriniň möçberleri, şol sanda awtobenzin, dizel we gämi ýangyjy, şeýle hem awiakerosin boýunça möçberi tassyklady.


161ee54cfa88be.jpeg
Türkmenistanda wodorod energetikasy ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça «Ýol kartasy» işlenip düzüldi
24.01.22 - 17:02

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow anna güni Hökümet mejlisiniň barşynda döwlet Baştutanyna Türkmenistanyň wodorod energiýasy babatda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça 2022-2023-nji ýyllar üçin «Ýol kartasynyň» taslamasyny hödürledi.


161ee55400ea1c.jpeg
Türkmenistanyň we HHR-niň Baştutanlarynyň gatnaşmagynda geçiriljek çärelere taýýarlyk maslahatlaşyldy — DIM
24.01.22 - 17:03

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Sýan Naýçen şenbe güni «Hytaý – Merkezi Aziýa döwletleri» sammiti hem-de Pekin şäherinde XXIV Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasy bilen bagly bolan meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


161ea7f182c053.jpeg
Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri telefon arkaly söhbetdeşlikde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar
22.01.22 - 09:20

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen penşenbe güni geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy diýip, Türkmenistanyň DÖwlet habarlar agentligi habar berýär.


161e90b30ab8d8.jpeg
Gidrogeologlar Daşoguz welaýatynda ýerasty suwlaryň gözleg işlerini netijeli amala aşyrýarlar
20.01.22 - 20:42

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň öňdebaryjy kärhanalarynyň biri bolan Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasy «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän 2022-nji ýyla ynamly girýärler. Ençeme ýyllaryň dowamynda ekspedisiýanyň hünärmenleri ýerleriň melioratiw we ekologiýa ýagdaýyny öwrenmekde hem-de agyz suw gorlaryny gözlemekde netijeli işleri amala aşyrýarlar.


161e7f3511dc1d.jpeg
2022-nji ýylda nebite bolan isleg günde 3,3 mln barrele çenli artar, bazar nebit ýetmezçiligini başdan geçirer — HEA
20.01.22 - 20:45

2021-nji ýylda nebite bolan isleg günde 5,5 mln barrele çenli artdy, 2022-nji ýylda bolsa, bu görkeziji günde 3,3 mln barrele çenli artar diýip, Interfaks we Bloomberg Halkara energetika agentliginiň hasabatyna salgylanyp habar berýär.


161e7f29ccd063.jpeg
Nebitiň bahalary ibermeler bilen bagly howatyrlanmalaryň çäginde ýedi ýyllyk rekordlaryny täzeleýär
22.01.22 - 09:19

Ýakyn Gündogardan nebit ibermeleriniň bökdençlik howpy zerarly çarşenbe güni nebitiň bahalary 2014-nji ýyldan bäri maksimum rekordlaryny täzeläp, ýokarlanmagyny dowam edýär diýip, Interfaks habar berýär.


161e7be3190b52.jpeg
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi 11-nji fewralda geçiriler
19.01.22 - 16:11

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini 11-nji fewralda geçirmek meýilleşdirildi. Degişli karara Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow gol çekdi.


161e65fe61e552.jpeg
Türkmenistanyň we Özbegistanyň DIM-leriniň syýasy geňeşmelerinde energetika we ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy
18.01.22 - 15:43

Duşenbe güni Daşkent şäherinde geçirilen Türkmenistanyň we Özbegistanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmelerde ulag-logistika, energetika we beýleki ulgamlarda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


161e6992fe2c6b.jpeg
TDHÇMB-niň söwdalarynda bahasy 104,2 mln dollardan gowrak bolan geleşikler baglaşyldy
18.01.22 - 15:45

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt çig-mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndy.


161e69984b44c0.jpeg
Türkmenistanyň Hökümet wekiliýeti Daşkentde türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň geljegini maslahatlaşdy
22.01.22 - 09:54

Daşkende iş sapary bilen baran Türkmenistanyň wise-premýeri Serdar Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýtynda habar berilýär.


161e552b6c2b8b.jpeg
«Lebapgazçykaryş»: 2021-nji ýylda 12,4 mlrd kub metrden gowrak tebigy gaz çykaryldy
18.01.22 - 09:26

Geçen 2021-nji ýylda «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň hünärmenleri ýokary öndürijilik netijelerini gazandylar. Kärhana boýunça tebigy gazyň çykarylyşyny 12,4 mlrd kub metre barabar boldy, meýilnama 134% ýerine ýetirildi.


161e551a114cba.jpeg
Owganystanyň Hökümet wekiliýeti Türkmenistanyň DIM-inde TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyny maslahatlaşdy
18.01.22 - 09:28

Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň we Türkmenistan-Owganystan-Pakistan elektrik geçiriji ulgamynyň taslamalarynyň durmuşa geçirilişi Türkmenistana sapar bilen gelen Owganystanyň Daşary işler ministriniň w.w.ý.ý. Amir Han Mottakiniň ýolbaşçylygyndaky owgan wekiliýet bilen ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


161e551666f724.jpeg
«Türkmennebit» we «Tatneft» «Goturdepe» ýatagynda hyzmatdaşlyk hakynda goşmaça ylalaşyk baglaşylar
18.01.22 - 09:30

“Türkmennebit” döwlet konserni bilen “Tatneft” jemagat paýdarlar jemgyýetiniň arasynda “Goturdepe” nebit ýatagynda guýularyň nebit berijiligini ýokarlandyrmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek barada baglaşylan şertnama boýunça Goşmaça ylalaşygy baglaşar.


161e11ebc921dd.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatynda nebitgaz pudagyny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitledi
15.01.22 - 10:30

13-nji ýanwarda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Uzynada meýdançasyna bardy hem-de şol ýerde nebitgaz pudagyny mundan beýläk-de ösdürmek, ýurdumyzyň baý serişdeler kuwwatyny özleşdirmek we ondan netijeli peýdalanmak boýunça maslahat geçirdi.