Habarlar
15ffd728517ea0.png
Nebit çykarylyşynda döwürleýin gazlift usuly
12.01.21 - 14:57

«Türkmennebit» döwlet konserniniň nebit çykaryjy kärhanalarynda mehanizmleşen usullaryň biri bolan gazlift usulynyň tehnologik ulanyş aýratynlyklaryna baglylykda we wagtyň geçmegi bilen guýularyň önüminiň azalmagy tebigy ýagdaýdyr. Nebitli ýataklaryň işlenmeginiň soňky tapgyrynda guýularyň gatlaklarynyň basyşynyň peselmegi, olaryň kuwwatynyň gaçmagy netijesinde göteriji turbalarda suwuklygyň (nebitiň) dinamiki derejeleriniň aşak gaçmagy we beýleki geologik-tehniki faktorlaryň täsir etmegi munuň aýdyň mysalydyr.


15ffd71fb40517.png
Işleriň netijeliligi ýokarlanýar
12.01.21 - 14:55

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Balkanabatdaky Abatlaýyş-mehaniki zawodynyň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen jemläp, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyna ynamly gadam basdylar. Zawodyň başlygy Annatagan AMANOW bitirilen işler, 2021-nji ýylda öňde duran belent wezipeler barada gazetimiziň Balkan welaýaty boýunça habarçysyna şeýle gürrüň berdi:


15ffd7154e19ae.png
Maksatlary myrat tapar
12.01.21 - 14:52

Tamamlanan ýyly uly üstünliklere besläp, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan täze ýyla ynam bilen gadam basanlaryň arasynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň Demirgazyk Balguýy liniýa önümçilik böleginiň başarjaň işgärleri hem bar.


15ffeddc3162c1.jpeg
Mary welaýatynyň gaz üpjünçilik ulgamynyň howpsuzlygy — gazçylaryň esasy wezipesi
14.01.21 - 15:14

«Baýramalyşähergaz» hojalyk kärhanasynyň gazçylary «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň önümçilik düzümleri bilen bilelikde 2021-nji ýyla ynamly gadam basdylar.


15ffd70b72bb57.png
Merkezi Aziýa — Hytaý gaz geçirijisi 11 ýyl üstünlikli işleýär
12.01.21 - 14:49

Howanyň sowamagy bilen Merkezi Aziýadan Hytaý Halk Respublikasyna iberilýän tebigy gazyň möçberi artdy, täze ýylyň ilkinji günlerinde ol ilkinji gezek bir gije-gündiziň dowamynda 100 million kubmetre barabar boldy. Ozalkysy ýaly, «mawy ýangyjyň» esasy möçberi döwletara energetika ulgamyna Türkmenistanyň gaz känlerinden gelip gowuşýar.


15ffedc4e364e5.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti HHR-iň täze ilçisi bilen Malaý gaz gysyjy desgasynyň ulanyşa girizilmegini maslahatlaşdylar
14.01.21 - 15:18

Sişenbe güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçeniň geçiren duşuşygynda Malaý gaz ýatagynda ýakynda işe giriziljek täze gaz gysyjy desgasy ara alnyp maslahatlaşyldy.


15ffd63a53a979.jpeg
Türkmenistan 2020-nji ýylda ECO-93 benzininiň eksportyny 2 esseden gowrak artdyrdy
12.01.21 - 14:03

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda ECO-93 söwda belgili benziniň eksporty geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 2,3 esse ýokarlandy.


15ffc20fe5a9f1.jpeg
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Owganystanyň ýolbaşçysy bilen bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegi maslahatlaşdy
12.01.21 - 13:59

Geçen şenbe güni Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani bilen duşuşygy boldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15ffbde8704e77.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Koreýa Respublikasynyň täze ilçisi bilen hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy
12.01.21 - 14:01

Türkmenistan dünýäniň ösen ýurtlarynyň biri bolan Koreýa Respublikasy bilen däp bolan dostluk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga uly üns berýär. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Türkmenistanda täze işe başlan Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Şin Sung-çul bilen geçiren duşuşygynda belledi. Diplomat döwlet Baştutanyna ynanç hatyny gowşurdy.


15ffbd7b63942b.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
11.01.21 - 15:05

Geçen hepdede Türkmenistanyň haryt-çig mal biržasyndaky söwdalarda geleşikleriň 27-si baglaşyldy.


15ff806f2a8eec.jpeg
Rumyniýa türkmen energiýa serişdeleriniň Ýewropa bazarlaryna çykmagy üçin mümkinçilileri üpjün edip bilerок
11.01.21 - 15:07

Rumyniýanyň Ýewropa Bileleşiginiň agzasy bolmagy, ýurduň geografiki taýdan amatly ýerleşmegi we sebitde strategiki wajyp energetika taslamalaryna gatnaşmagy türkmen energiýa serişdeleriniň Ýewropanyň bazarlaryna çykarylmagy üçin uzakmöhletleýin mümkinçilikleri döreder, Rumyniýanyň Ykdysadyýet, energetika we işewürlik gurşawy ministrligine salgylanyp, “Trend” agentligi habar berýär.


15ff7e80a4c3f6.png
Türkmenistan Gruziýa awiakerosin ibermekde öňdebaryjy bolmagynda galýar
08.01.21 - 10:14

Türkmenistan 2020-nji ýylyň 11 aýynda Gruziýa Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilýän reaktiw ýangyjyň 40 müň tonnadan gowragyny eksport etdi. Munuň özi Gruziýanyň awiakerosin importynyň umumy möçberiniň 80%-ne deň boldy, diýlip Gruziýanyň Nebit önümlerini import edijiler birleşiginiň saýtynda habar berilýär.


15ff584a2514a6.jpeg
Mary welaýatynyň ilatynyň gaz bilen üpjünçiligi
07.01.21 - 14:45

Täze, 2021-nji ýylyň öňüsyrasynda «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Mary welaýatyny gaz bilen üpjün etmek boýunça gurluşyk-gurnama müdirliginiň işgärleri «Watan» daýhan birleşiginiň ilatyny gaz bilen üpjün etmek boýunça işleri tamamladylar.


15ff557b5ce42f.jpeg
SOCAR Trading Petronas kompaniýasynyň Türkmenistandan çykarjak nebitini satyn alar
07.01.21 - 14:46

Ýakyn iki ýylyň dowamynda SOCAR Trading (Azerbaýjan) kompaniýasy Türkmenistanda Önümi paýlaşmak hakynda Şertnamanyň şertlerinde iş alyp barýan Petronas kompaniýasyndan iki million tonna nebit satyn alar.


15ff42e4b1ec86.png
Kalby joşgunly sürüji
05.01.21 - 14:15

— Asuda asmanyň astynda parahat ýaşamak, zähmet çekmek, onuň rehnedini görmek aňrybaş bagtyýarlykdyr. Bize şeýle synmaz bagty Gahryman Arkadagymyz berdi. Ömrümiň şeýle ajaýyp döwre gabat gelendigine guwanmak guwanýaryn, ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň hatyrasyna zähmet çekip armaýaryn — diýip, Kurbandurdy Mämiýew gürrüň berýär.