Habarlar RSS
1661fbb48683a2.jpg
Türkmenistanda ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary bölegi ulanyşa girizildi
17.04.24 - 18:27

Çarşenbe güni, 17-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasy geçirildi.


1661f9fffb1394.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň täze ilçisi bilen energetika taslamalaryny durmuşa geçirmegi işjeňleşdirmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy
17.04.24 - 16:36

16-njy aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow Pakistanyň Türkmenistanda täze bellenen ilçisi Ahsan Wagan bilen geçiren duşuşygynda bilelikdäki energetika taslamalaryny durmuşa geçirmegiň depginini artdyrmak meselesini maslahatlaşdy. Ilçi döwlet Baştutanyna ynanç hatyny gowşurdy diýip, TDH habar berdi.


1661fa03d326ba.jpg
Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça maksatnamasynyň wekili bilen şähergurluşykda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy
17.04.24 - 16:34

16-njy aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Ilatly nokatlar boýunça maksatnamasynyň (UN-Habitat) Ýerine ýetiriji direktorynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Mihal Mlynar bilen duşuşygynda şähergurluşygy ulgamynda hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdy diýip, TDH habar berýär.


1661e16470ef46.jpg
Daşkentde türkmen-özbek gatnaşyklaryny ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy
16.04.24 - 21:13

15-nji aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen duşuşygynda türkmen-özbek gatnaşyklarynyň ileri tutulýan meselelerini maslahatlaşdy diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.


1661e20bd78738.jpg
Parižde maýa goýum forumynyň çäklerinde Magtymgulynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäre geçiriler
16.04.24 - 21:12

24-25-nji aprelde Parižde geçiriljek Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumyň (TEIF-2024) çäklerinde beýik türkmen şahyry, pelsepeçisi Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan birnäçe medeni çäreler geçiriler.


1661d6b2ba13c4.jpg
6-njy tapgyr
16.04.24 - 09:00

Aklar başlaýar we utýar


1661d6b94bb9aa.jpg
Maslahat geçirildi
16.04.24 - 09:05

«Türkmengaz» döwlet konserni, Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi tarapyndan Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda «Zähmeti goramakda kärdeşler arkalaşyklarynyň wezipeleri we hukuklary» atly maslahat geçirildi.


1661d3cec5ab42.jpg
Aşgabatda DÝHG agza döwletleriň wekilleri demir ýol daşamalaryny döwrebaplaşdyrmagyň meselelerini maslahatlaşýar
16.04.24 - 21:28

15-nji aprelde Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň (DÝHG) agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisi öz işine başlady. Wekilçilikli foruma DÝHG-ä agza döwletleriň 20-den gowragynyň, şol sanda Türkmenistanyň demir ýol we beýleki degişli edaralarynyň ýolbaşçylarydyr hünärmenleri gatnaşýarlar.


1661e0c5520f9e.jpg
Nebitgazçylaryň ýokary okuw mekdebinde hormatly Prezidentimiziň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
16.04.24 - 09:20

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde hormatly Prezidentimiziň «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Oňa bu ýokary okuw mekdebiniň mugallymlar we talyplar köpçüligi gatnaşdy.


1661cd98af3a09.jpg
Türkmen-amerikan geňeşmeleriniň barşynda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi malahatlaşyldy
15.04.24 - 19:38

14-nji aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasynda ýyllyk syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyry geçirildi. Gepleşikleriň dowamynda türkmen-amerikan gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy we geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.


1661cd869922e2.png
TDHÇMB-niň söwdalarynda daşary ýurtlara ýangyç-energetika toplumynyň önümleri ýerlenildi
15.04.24 - 19:37

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 31-si hasaba alyndy.


1661b7bf4712c9.jpg
Energetika boýunça Türkmenistan – ÝB Iş topary Brýusselde ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy
15.04.24 - 08:02

Türkmen gazynyň ibermegiň ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak, metan zyňyndylary we gaýtadan dikeldilýän energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meseleleri Energetika boýunça Türkmenistan ÝB Iş toparynyň Brýusselde 12-nji aprelde geçirilen mejlisinde maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.


1661a66dbe8aaa.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti “Türkmennebit” DK-nyň we TNGIZT-niň işine halkara tejribesini ornaşdyrmagyň zerurlygyny belledi
13.04.24 - 19:55

12-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerine garaldy.


16618e951e497f.jpg
EKSPO-2025 Bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň Milli gününiň geçiriljek senesi belli boldy
12.04.24 - 15:02

Osakadaky EKSPO-2025 sergisinde Türkmenistanyň Milli güni 14-nji aprelde, ýagny Bütindünýä sergisiniň açylyşynyň ertesi güni geçiriler.


16618e9b268d39.jpg
Türkmen telekeçileri TEIF 2024-e gatnaşmaga taýýarlyk görýärler
12.04.24 - 15:02

2024-nji ýylyň 24-25-nji aprelinde Parižde geçiriljek Türkmenistanyň energetika pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara foruma taýýarlyk işleri tamamlanyp barýar.