Habarlar RSS
1651a45cd0adfb.jpg
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Germaniýa Energetika hyzmatdaşlygynyň meýilnamasyny işläp düzmegi teklip etdi
02.10.23 - 18:28

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Kansleriniň orunbasary, ykdysadyýet we howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleler boýunça federal ministri bilen duşuşygynda ikitaraplaýyn energetika hyzmatdaşlygynyň meýilnamasyny işläp taýýarlamagy teklip etdi diýip, TDH habar berýär.


1651a70432528b.jpg
Türkmenistan ýangyç-energetika toplumy üçin Germaniýanyň tehnikalaryny getirmek meselesini öwrenmäge taýýar
02.10.23 - 18:27

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni Berlinde türkmen-german işewürler maslahatyndaky çykyşynda Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumy üçin Germaniýanyň kompaniýalarynyň tehnikalaryny getirmek meselesini öwrenmäge taýýardygyny aýtdy.


16517c7221d237.jpg
Halk Maslahatyna gatnaşyjylara söz berýäris
30.09.23 - 11:58

— Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň öň ýanynda ýurdumyzda geçirilen taryhy foruma gatnaşmak bagty maňa-da miýesser etdi. Hormatly Prezidentimiziň çykyşynda ýangyç-energetika toplumyny mundan beýläk-de ösdürmäge aýratyn üns berildi, bu babatda anyk wezipeler kesgitlenildi.


16517c6915ec43.jpg
Halk Maslahatyna gatnaşyjylara söz berýäris
30.09.23 - 11:56

— Halk Maslahatynyň bu taryhy mejlisi döwletiň we jemgyýetiň, her bir türkmenistanlynyň durmuşynda möhüm, şanly waka boldy.


16517c5eb146d2.jpg
Halk Maslahatyna gatnaşyjylara söz berýäris
30.09.23 - 11:53

— Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň işine gatnaşmagymy özüme bildirilen uly ynam we hormat hasaplaýaryn. Umumymilli forumyň geçirilmeginiň özi — türkmen döwletini we jemgyýetini demokratiýalaşdyrmagyň, onuň Garaşsyz ösüşiň ýolunda uly üstünlikleri gazanmagynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar.


16516e1a80fcde.jpg
Gurbanguly Berdimuhamedow: Ýewropa ugry Türkmenistanyň halkara energetika hyzmatdaşlygynyň gün tertibinde möhüm orun eýeleýär
30.09.23 - 12:08

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropa ugrunyň Türkmenistanyň halkara energetika hyzmatdaşlygynyň güntertibinde möhüm orun eýeländigini aýtdy. Bu barada Gahryman Arkadagymyz Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýet Baştutanlarynyň we German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň duşuşygyndaky çykyşynda belledi diýip TDH habar berýär.


16516a7bc1ead9.jpg
Gurbanguly Berdimuhamedow «Merkezi Aziýa + Germaniýa» görnüşindäki wekiliýetleriň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşdy
29.09.23 - 17:36

Şu gün Berlin şäherinde iş sapary bilen bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow «Merkezi Aziýa + Germaniýa» görnüşindäki wekiliýetleriň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşdy diýip, TDH habar berýär.


16516681d9a500.jpg
Türkmenistanyň wekiliýetiniň GFR-e saparynyň öňüsyrasynda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary kesgitlendi
29.09.23 - 17:35

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Germaniýa Federatiw Respublikasyna amala aşyrjak saparynyň öňüsyrasynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Maslahat köşgünde geçiren iş maslahatynda türkmen-german hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy diýip, TDH habar berýär.


16516a8937f8cd.jpg
Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýetleri German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň duşuşygyna gatnaşýar
29.09.23 - 17:39

Berlin şäherinde iş sapary bilen bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýet Baştutanlarynyň we German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň duşuşygyna gatnaşýar. diýip, TDH habar berýär.


165151edec1fcd.jpg
Türkmenistanda Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygy giňden bellenilip geçildi
28.09.23 - 17:57

27-nji sentýabrda türkmen halky ýurdumyzyň baş baýramyny — Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyny aýratyn ruhubelentlik, şatlyk bilen garşylady.


1651527da0d130.png
Türkmenistan fosfor, ammiak, karbamid we tebigy gazdan benzin önümçiligi boýunça täze taslamalara garamaga taýýar
28.09.23 - 17:56

Türkmenistan himiýa we nebitgaz pudagyny ösdürmekde täze taslamalary durmuşa geçirmek, hususan-da, ýurdumyzda fosfor, ammiak, karbamid we tebigy gazdan benzin öndürýän desgalaryň önümçiligini artdyrmak boýunça tekliplere seretmäge taýýar. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» ýapon kompaniýasynyň strategik meseleler boýunça uly geňeşçisi Tatsuýa Watanabe bilen duşuşygynda bellenilip geçildi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.


16513fe17c51c8.jpg
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
27.09.23 - 15:04

Sizi demokratik, hukuk we dünýewi döwletimiziň durmuşyndaky örän möhüm sene — Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 32 ýyllyk baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ýurdumyzyň baş baýramy mynasybetli tutulýan uly toý-dabaralaryň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe gazanýan ajaýyp üstünliklerimize bolan buýsanjymyzy has-da pugtalandyryp, agzybirligimizi we jebisligimizi dabaralandyrjakdygyna berk ynanýaryn.


165127d675a92b.jpg
TDHÇMB-niň söwdalarynda daşarky we içerki bazara polipropilen ýerlenildi
26.09.23 - 16:08

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy.


1651273503f8af.jpg
Uzynadadaky täze guýy
26.09.23 - 10:59

«Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasynyň» üstünlikli amala aşyrylmagyna saldamly goşant goşýan «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Marynebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň hünärmenleri mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramçylygyna mynasyp zähmet sowgatly geldiler.


16511325b671ee.jpg
Prezident Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakyldy
25.09.23 - 20:52

Ýekşenbe güni Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakmak dabarasy geçirildi.