Sargytlar ýerine ýetirilýär

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/5957/original-16369ece2b6e2f.jpeg
Nebitgazly ýataklaryň onlarçasynda döwrebap iş alyp barýan önümçilik düzümleriniň işleriniň netijeliligini gazanmakda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Balkanabatdaky Abatlaýyş-mehaniki zawodynda hem tutanýerli zähmet çekilýär. Bu ýerde zähmet çekýänler iň bir jogap Hormatly Prezidentimiziň yzygiderli aladalary netijesinde konserniň kärhanalarynda häzirki zaman dünýäsiniň kämil tehnikalarydyr tilsimatlary yzygiderli ornaşdyrylýar. Şonuň üçin hem zawodyň işçileri, inžener-tehniki işgärleri öz hünär ussatlyklaryny yzygiderli ýokarlandyrýarlar. Maddy-tehniki bi

Habaryň dowamyny okamak üçin