Guwandyryjy jemler, geljege ynam bilen

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/6568/original-163c631eb889a2.jpeg
— Geçen ýylda ýurdumyzda uly ösüşler, düýpli özgerişlikler gazanyldy. Şeýle üstünlikde biziň müdirligimiziň agzybir we başarjaň işgärleriniň hem mynasyp zähmet paýy bar — diýip, «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň merkezi önümçilik dispetçer gullugynyň başlygy Berdi Ber Hakykatdan-da, baýlyk çykaryjylar 2022-nji «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda artdyrylan gaýrat bilen zähmet çekdiler we önümleri öndürmekde ýokary netijeleri gazandylar. Has takygy, geçen ýylda tebigy gazyň 12,1 milliard kub metre golaýy öndürilip, bu baradaky meýilnama 124 göterim berjaý edild

Habaryň dowamyny okamak üçin