Nebiti gaýtadan işleýjileriň gaýratly işleri

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/6711/original-163d8a9ee5a26b.jpeg
Ýene öňe gitmeli, täze sepgitleri ynamly eýelemeli, ata Watanymyzyň ösüşlerine mynasyp goşant goşmaly. Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň agzybir we ezber işgärleri, ine, şeýle maksada gulluk edýärler. Aýdyň maksatlara beslenip, yhlas bilen çekilýän agzybirlikli zähmet olara ýylyň-ýylyna — Gazanylýan ösüş-özgerişleriň edilýän anyk tagallalara daýanýandygyny, ilkinji nobatda, belläsim gelýär. Garaşsyzlyk ýyllarynda kärhanamyzda önümçilik desgalarynyň durkuny düýpli täzelemek, täze bölümleri işe girizmek bilen baglanyşykly gerimli çäreler geçirildi. Bu bolsa işleri has netijeli ýol

Habaryň dowamyny okamak üçin