Makalalar
16450b03dac660.jpeg
Döwrebap zähmetiň netijesi
02.05.23 - 11:39

«Türkmennebit» döwlet konserniniň önümçilik düzümleriniň hünärmenleri uglewodorod çig mallaryna baý ýataklary senagat taýdan netijeli özleşdirmekde maksada okgunly işleri bitirmegiň hötdesinden gelýärler. Häzirki zaman ylmynyň soňky gazananlaryna we dünýä tejribesine daýanyp, giň gerimli işleri amala aşyrmaga ähli mümkinçilikleri bolan türkmen alymlary, geologlary we önümçilik inženerleri tarapyndan «gara altynyň» we «mawy ýangyjyň» çykarylyşynyň möçberlerini yzygiderli artdyrmak boýunça işlenip düzülen meýilnamalar konserniň kärhanalarynda üstünlikli ýerine ýetirilýär.


1643e45a28bc32.jpeg
Gaz akdyryjylaryň gaýratly zähmeti
18.04.23 - 17:24

«Türkmengazakdyryş» birleşiginiň iň iri hem öňdebaryjy önümçilik düzümi bolan «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň gazçy hünärmenleridir işçileri ýurdumyzyň Mary hem-de Lebap welaýatlarynyň ilatynyň, şeýle hem olaryň çäklerindäki edara-kärhanalaryň tebigy gaz bilen üpjün edilmegi üçin ýokary basyşly gaz geçirijiler arkaly «mawy ýangyjyň» hemişe üznüksiz akdyrylmagyny üpjün edýärler.


1643509e339e2a.jpeg
Gazçylaryň şäheri özgerýär
11.04.23 - 17:18

«Marygazçykaryş» müdirliginiň Ýaşaýyş jaý-jemagat kontorasynyň işgärleri Mary welaýatynyň Şatlyk şäheriniň ilatynyň gündelik oňaýly ýaşaýyş-durmuş şertleri bilen üpjün edilmegi üçin maksatnamalaýyn işleri alyp barýarlar. Şäheriň ilatyny arassa agyz suwy bilen üpjün etmek, gyş paslynda ýaşaýyş jaýlarynyň ýyladyş ulgamynyň kadaly işlemegini gazanmak, durmuş hajatlaryndan çykýan lagym suwlaryny suw arassalaýjy desgasyna akdyrmak we ony biologik usulda arassalamak, şäheriň abadançylygyny üpjün etmek kärhananyň zähmet adamlarynyň berjaý edýän işleriniň esasy bölegini düzýär.


16435092ccb20d.jpeg
Döwrebap zähmet çekilýär
11.04.23 - 17:15

Soňky ýyllarda tehniki-ykdysady üpjünçilik babatda yzygiderli täzelenişi başdan geçirýän «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Körpeje» gaz çykaryş müdirligi konserniň önümçilik düzümleriniň arasynda hemişe öň hatarda bolmagyň hötdesinden gelýär.


1643508e649f23.jpeg
Ruhubelent gazçylar
11.04.23 - 17:14

«Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Döwletabat — Derýalyk» baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän «Çöllük» önümçilik edarasynyň gazçylary şu ýylyň ilkinji çärýegini netijeli jemlediler.


1642bc47e571dd.jpeg
Öňdebaryjylaryň netijeli işleri
04.04.23 - 16:32

Bu burawlaýjylar toparynyň agzalarynyň atlary diňe bir «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynda däl, eýsem, tutuş «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynda hem öňdebaryjylaryň hatarynda hormat bilen agzalýar. Munuň özi ýöne ýerden däldir. Biziň aşakdaky ýazgylarymyz hem bu öňdebaryjy toparyň agzalarynyň alyp barýan tutumly işleri, olaryň ýolbaşçysy, umumy işe mynasyp goşant goşýan adamlar hakynda bolar.


1642bc448c2017.jpeg
Suw desgasynyň hyzmaty
04.04.23 - 16:31

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň gazçylarynyň «mawy ýangyç» çykarmak baradaky meýilnamalaýyn tabşyryklaryny birsyhly üstünlikli berjaý etmeklerinde önümçilik düzümleri bilen birlikde Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň suw, bug üpjünçilik sehiniň kärhanalarynyň hem saldamly goşantlary bar.


16422b4edc0851.jpeg
«Gazawat» senagat meýdançasynda
28.03.23 - 19:35

«Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň işçi-hünärmenleri hakynda gürrüň edilende, müdirligiň dolandyryş edara binasyna golaý ýerde ýerleşýän «Gazawat» senagat meýdançasynyň gazçylarynyň halkymyzy tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmekde durmuşa geçirýän wajyp işleri aýratyn bellenmäge mynasypdyr.


16422b47fab47c.jpeg
Burawlaýjylaryň üstünligi
28.03.23 - 19:33

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň dürli künjeklerindäki gaz ýataklaryny gözlemegiň we özleşdirmegiň hasabyna tebigy gazyň çykarylýan möçberlerini artdyrmak barada berýän gaýragoýulmasyz tabşyryklarynyň ýerine ýetirilmegine «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň burawlaýjylaram saldamly goşantlaryny goşýarlar. Olar häzir ýurdumyzyň Mary welaýatynyň çäklerindäki täze özleşdirilýän gaz ýataklarynda-da burawlaýyş işlerini üstünlikli alyp barýarlar.


16422b4bbb774b.jpeg
Täze belentliklere tarap
28.03.23 - 19:34

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Gumdagnebit» nebitgaz çykaryş müdirliginde soňky ýyllarda amala aşyrylýan işler has-da görnüklidir.


1641018c0077b0.jpeg
«Mawy ýangyjyň» eşretli höziri
14.03.23 - 16:48

Bahar paslynyň gelmegi bilen, toýlaryň toýa ulaşmagy «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylaryny hem ösüşleriň täze belentliklerine ruhlandyrýar. Munuň şeýledigine olaryň Daşoguz şäheriniň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen üpjün etmekde şu günler gazanýan guwandyryjy zähmet netijeleri hem doly güwä geçýär.


163fdc27ed8a77.jpeg
Işleri ileri gidrogeologlar
28.02.23 - 18:59

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň baýry kärhanalarynyň biri bolan Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň işjeň agzalary «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» şygaryna beslenen ýylyň ilkinji günlerinden başlap, demirgazyk welaýatyň giňişliklerinde ýerleriň melioratiw we ekologiýa ýagdaýyny öwrenmekde ýokary netijelere eýe bolýarlar.


163fdc2b2397b0.jpeg
Ýaşlyk hyjuwy bilen
28.02.23 - 19:00

Bu gezek Derkara ýene bir jogapkärli wezipeleriň birini teklip etdiler. Eýelenmeli wezipe kiçi-girim däldi, garamaty uludy. Ynanylýan wezipäni abraý bilen ýerine ýetirmek bolsa çuňňur bilimi, ýokary başarnygy, uly iş tejribäni talap edýärdi.


163f4684b56e2f.jpeg
Täze meýdançalarda işler ýaýbaňlandyrylýar
21.02.23 - 16:44

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Mary gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň gidrogeologlary häzirki wagtda Mary welaýatynyň çägindäki Tärimli, Zähmet, Garabil, Şyhmansur, Seýrap, Çeşme, Şatlyk, Mekan meýdançalarynda, Lebap welaýatynyň çägindäki Tümenli, Daşrabat, Mukry, Jynlygum meýdançalarynda buraw işlerini alyp barýarlar. Ýerine ýetirilýän işleriň netijesinde meýdançalarda ýerasty suwlaryň, şeýle hem mineral bejeriş suwlarynyň gözlegi, barlagy, goruny hasaplamak işleri hemmetaraplaýyn alnyp barylýar.


163f467d9d4638.jpeg
Egsilmez gujur-gaýrat bilen
21.02.23 - 16:42

Şu ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy önümçilik kärhanalarynyň işgärleriniň arasynda ýokary ruhubelentlik ýagdaýyny döretdi. Bu ýyly zähmet üstünliklerine beslemek, ýurdumyzyň bedew batly ösüşlerine mynasyp goşant goşmak ugrundaky hereket giň gerim alýar. Şeýle kärhanalaryň hatarynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň başarjaň we zähmetsöýer işgärleri hem bar. Olar täze ýylyň ilkinji günlerinden yhlasly zähmet çekip, «mawy ýangyjyň» öndürilýän möçberlerini yzygiderli artdyrýarlar.