Nebithimiýa geljegi uly pudak

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/5507/original-16321671d55c8a.jpeg
Nebithimiýa pudagy agyr senagatyň has ösen ugurlarynyň biri bolup durýar. Ol nebiti we tebigy ýanyjy gazlary gaýtadan işlemeklige esaslanýan sintetik materiallaryň we önümleriň taýýarlanmagyny öz içine alýar. Bu ýerde esasy çig mal çeşmesi uglewodorodlar bolup durýar. Ýurdumyzda bu pudagyň ösü Mälim bolşy ýaly, çykarylýan nebit önümleriniň görnüşlerini giňeltmek we möçberlerini artdyrmak hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň nebithimiýaçylarynyň öňünde goýan esasy wezipeleriniň biridir. Soňky ýyllarda TNGIZT-de täze tehnologiýalaryň, dünýäniň ösen tejribesiniň ornaşdyrylmagy netijesinde

Habaryň dowamyny okamak üçin