Geofizikleriň işleri ileri

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/6516/original-163bd0284c74a5.jpeg
«Türkmengeofizika» müdirliginiň Mary meýdançasyndaky guýularda geofiziki gözlegler boýunça önümçilik tehnologik gullugynyň hünärmenleri Arkadagly Serdarymyzyň döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň esasy pudagy bolan nebitgaz ulgamyny ösdürmek, uglewodorod çig malynyň çykarylýan möçberlerini artdyrma Uly ösüşlere, özgerişlere beslenen 2022-nji ýylda edara kämil tehnologiýaly enjamlar bilen enjamlaşdyrylan ýöriteleşdirilen «KAMAZ» kysymly awtoulaglarynyň täze tapgyrynyň gelip gowuşmagy, guýularda geofiziki gözegçilik işlerini geçirmekde ulanylýan döwrebap serişdeleriň, enjamlaryň tapgyrlaýyn g

Habaryň dowamyny okamak üçin