«Mawy ýangyjyň» eşretli hözirini görýärler

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/5891/original-16360c007dee17.jpeg
«Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary howanyň sowuk döwri bolan güýz-gyş möwsüminiň işlerini guramaçylykly alyp barýarlar. Häzirki döwürde welaýat merkezi bolan Daşoguz şäheriniň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen üpjün etmekde ýokary netijelere eýe bolýan edaranyň agzyb — Men Daşoguz şäheriniň «Merkez-1» ýaşaýyş jaý toplumynda ýaşaýaryn. Şäherimiz soňky ýyllarda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň il-ýurt baradaky aladalary netijesinde tanalmaz derejede özgerdi. Soňky döwürde gymmatly «mawy ýangyç» bolan tebigy gaz bilen üpjünçiligimiz hem has gowulan

Habaryň dowamyny okamak üçin