Habarlar
15fec52a38fb88.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan 2021-nji ýylda goňşy döwletler bilen gatnaşyklaryny berkitmegi meýilleşdirýär
04.01.21 - 09:46

Türkmenistan 2021-nji ýylda ýokary ynam derejesinde bolan goňşy döwletleri bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyny berkider. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistandaky diplomatik düzümiň duaýýeni, Russiýa Federasiýasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Aleksandr Blohin bilen geçiren duşuşygynda belledi.


15ffd732d949b3.png
Buýan — ýiti ýokanç kesellerden goranmakda netijeli serişde
12.01.21 - 15:00

Ýakynda Germaniýanyň Essen uniwersitet hassahanasynyň alymlary koronawirusy ýok edýän derman serişdesini taýýarladylar. Onuň düzüminde buýan köküniň ekstraktynyň bardygy bellenildi. Buýan ynsan saglygy üçin taýsyz melhem. Ylmy çeşmeleriň habar bermegine görä, buýan kökünde glisirin, flawonoidler, steroidler, efir ýagy, C witamini, şeýle hem krahmal saklanýar. Glisiriniň mukdary 6%-e golaýlaýar. Onuň süýjüligi şekeriňkiden 40 esse ýokarydyr.


15fead506eb008.png
Tebigy gaz öý-ojaklary ýyladýar
29.12.20 - 12:04

«Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Gazlaşdyrmak boýunça gurluşyk-gurnaýyş müdirliginiň Mary welaýaty boýunça gurluşyk-gurnaýyş ülşüniň gazçylary «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň buýurmasy esasynda welaýatyň obalarynyň hem-de şäherleriniň ilatly ýerlerini gazlaşdyrmakda maksatnamalaýyn işleri ýerine ýetirýärler.


15fead48dc819a.png
Nebitgaz toplumy: «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň rowaçly menzilleri
29.12.20 - 12:02

Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, dünýä möçberinde uly dabaralara beslenmegi, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Esasy Kanunymyza — Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň girizilip, Milli Parlamentiň Türkmenistanyň Milli Geňeşi, onuň kanun çykaryjy palatasynyň Mejlis, wekilçilikli palatasynyň bolsa Halk Maslahaty diýlip atlandyrylyp, iki palataly ulgama geçilmegi «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň esasy wakalary boldy.


15fe195ff80d81.png
Sag başym — soltan başym
22.12.20 - 11:45

Saglyk her bir adamyň başynyň täjine deňeýän iň gymmatly baýlygydyr, ynsan durmuşynyň bezegidir. Şol baýlykdyr bezegden serpaýly kişiler elmydama özlerini ruhubelent, bagtyýar duýýarlar. Ýurdumyzyň ähli künjeginde gurlan we gurulýan döwrebap, iň kämil lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilen anyklaýyş-bejeriş merkezleridir hassahanalar-da, melhem suwly şypahanalardyr arassa agyz suwy zawodlary-da bir maksada — ähli raýatlarymyzyň sagdyn hem-de ruhubelent ýaşamagyny üpjün etmäge gönükdirilendir.


15fead3348ddb5.jpeg
«Türkmen enjan» HJ TOPH gaz geçirijisiniň türkmen bölegi üçin polietilen turbalary getirdi
30.12.20 - 09:39

«Türkmen enjam» hojalyk jemgyýeti TOPH gaz geçirijisiniň türkmen böleginiň gurluşykçylary üçin 214 müň metrden ybarat bolan ýokary basyşly polietilen turbalary (diametri 225 millimetr) öndürmek boýunça sargydy ýerine ýetirdi. Kompaniýanyň turba önümleri gurluşyk meýdançalarynda suw üpjünçiligini berjaý etmek, tehniki zerurlyklary we gaz geçiriji turbany gurýan tehniki işgärleriniň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ulanylar.


15fe1957e28fd7.png
Täze ýylyň buşlukçysy nur saçýar
22.12.20 - 11:43

Tamamlanyp barýan «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyny uly üstünliklere beslän halkymyz täze 2021-nji ýyly garşylaýar. Geçen hepdede paýtagtymyz Aşgabatda we ýurdumyzyň ähli sebitlerinde hemmeleriň sabyrsyzlyk bilen garaşýan ýagşy umytlaryň we arzuwlaryň baýramy bolan Täze ýylyň baýramçylyk dabaralaryna badalga berildi.


15fe19500ea9be.png
CNPC — Türkmenistanyň ygtybarly we uzakmöhletli hyzmatdaşy
22.12.20 - 11:41

Dünýäniň iri kompaniýalarynyň sanawynda öňdäki orunlaryň birini eýeleýän Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasy (CNPC) 2002-nji ýyldan bäri Türkmenistanda üstünlikli işleýär. 2017-nji ýylyň sentýabryndan başlap jenap Li Şulýan «CNPC International Turkmenistan» kompaniýasynyň baş direktory bolup durýar. «NEBIT-GAZ» gazetiniň baş redaktory jenap Li Şulýan bilen söhbetdeş boldy, şol söhbetdeşligi okyjylarymyza hödürleýäris.


15fe1949172201.png
Parahatçylygyň we abadançylygyň ýyly zähmet üstünlikleri bilen jemlenilýär
22.12.20 - 11:39

«Türkmennebit» döwlet konserniniň ýurdumyzyň günbatar sebitinde iş alyp barýan «Galkynyşnebit» nebitgaz çykaryş müdirliginiň türkmen Diýarynda nebit çykarylmagyň taryhynda öz mynasyp orny bar. Çünki türkmen topragynyň genji-käni bolan «gara altyny» çykarmak we onuň goňşy ýurtlar bilen söwdasyny ýola goýmak hut şu bereketli künjekden başlanýar.


15fe5dcfda609d.jpeg
11 aýda Türkmenistanyň gazyň we nebit önümleriniň eksportyndan girdejileri 4 mlrd dollardan geçdi
27.12.20 - 13:43

Türkmenistanyň tebigy gazyň we nebithimiýa önümleriniň eksportyndan alan girdejileri 2020-nji ýylyň 11 aýynda 4,13 mlrd amerikan dollaryndan geçdi. Geçen döwürde 8,7 mln tonna nebit we gaz kondensaty, şeýle hem 62,3 mlrd kub metr gaz çykaryldy. 31 mlrd kub metrden gowrak «mawy ýangyç» eksporta iberildi.


15fe193bc06424.png
Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri ykdysady taýdan amatlydyr
22.12.20 - 11:35

Häzirki döwürde dünýäde energiýa durnuklylygynyň üpjün edilmegi gaýtadan dikeldilýän energiýa serişdeleriniň ösdürilmegi bilen berk baglanyşykly bolup durýar. Hut şonuň üçin-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzda bu babatda halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak boýunça amala aşyrylýan işlere uly üns berilýär.


15fe437db1a965.jpeg
«Galkynyşnebit» müdirliginiň zähmet üstünlikleri
25.12.20 - 10:49

Çeleken ýarymadasynyň geljegi uly ýerleri hünärmenleriň çaklamalaryna görä, özünde uglewodorod serişdeleriniň baý gorlaryny saklaýar. Bu ýerde uglewodorodlary çykarmak işini «Türkmennebit» DK-nyň «Galkynyşnebit» nebit we gaz çykarmak boýunça müdirliginiň hünärmenleri amala aşyrýarlar.


15fe1933d587b1.png
Jemgyýetçilik-syýasy guramalaryň wezipeleri kesgitlenildi
22.12.20 - 11:33

Geçen hepdede hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň we ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň işi bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de öňde durýan möhüm wezipeler kesgitlenildi.


15fe320bcc8935.jpeg
JBIC ýapon banky Türkmenistanda täze iri taslamalary durmuş geçirmeklige gatnaşmaga taýýar
25.12.20 - 10:53

Ýaponiýanyň maliýa düzümleri Türkmenistanda maýa goýum işjeňligini dowam etmäge gyzyklanma bildirýärler. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Halkara hyzmatdaşlyk boýunça ýapon bankynyň baştutany Tadaşi Maeda bilen göni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen duşuşygynda bellenildi, diýip ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15fe192d893998.png
Nebitgaz toplumy: polimerlere bolan isleg we maýa goýumlary artýar
22.12.20 - 11:31

Wideoaragatnaşyk boýunça geçiren iş maslahatynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz toplumyny ösdürmegiň döwlet maksatnamalaryny ýerine ýetirmek boýunça möhüm wezipeleriň birnäçesini kesgitledi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň energetika syýasatynyň baş maksady baý tebigy serişdelerimizi has netijeli peýdalanmak bilen nebitgaz toplumynyň durnukly ösüşini üpjün etmekde, milli ykdysadyýetimiziň eksport kuwwatyny artdyrmak üçin önümçilik we ylmy-tehniki mümkinçilikleri giňeltmekde jemlenýär.