Habarlar RSS
16676c16085a51.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti gaz geçiriji ulgamlaryň bökdençsiz işlemegini üpjün etmegi tabşyrdy
22.06.24 - 20:25

21-nji iýunda Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine döwlet durmuşyna degişli birnäçe meseleler girizildi.


16675780fd013f.jpg
150 million kub metrden gowrak mawy ýangyç çykaryldy
21.06.24 - 17:54

2024-nji ýylyň bäş aýynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň ýurduň günbatar sebitinde iş alyp barýan «Galkynyşnebit» nebitgaz çykaryş müdirliginde hereket edýän guýulardan çykarylan «gara altynyň» möçberi 24,9 müň tonna golaýlady.


16673e96eef5dc.jpg
Baýlyk çykaryjylaryň üstünligi
20.06.24 - 13:33

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň Kükürtli liniýa önümçilik böleginiň hünärmenleri ýokary başarnyk we yhlaslylyk görkezýärler. Olaryň birleşen tagallalary arkaly üstümizdäki ýylyň tamamlanan döwri üstünliklere beslendi.


16673e914ee1d7.jpg
Abatlaýjylaryň zähmeti üstünliklere beslenýär
20.06.24 - 13:32

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazdüýpliabatlaýyş» trestiniň müdirlikleri hem Balkan welaýatyndaky ojaklarda netijeli işleri amala aşyrýarlar.


166706c6e559be.jpg
Burawlaýjylaryň üstünlikli zähmeti
18.06.24 - 09:00

«Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna» laýyklykda iş alyp barýan «Türkmennebit» döwlet konserniniň öňünde goýlan wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagynda «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň hyzmaty uludyr.


166706bcd6c54a.jpg
Gazçylaryň zähmet üstünligi
20.06.24 - 09:00

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gazçylary hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň döwletimizde tebigy gazyň çykarylýan möçberini artdyrmak boýunça berýän tabşyryklary esasynda tutanýerli zähmet çekmek bilen, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylyny üstünliklere besleýärler.


166703d8b75f8b.jpg
Ýurdumyzda Gurban baýramy ýokary ruhubelentlikde bellenilýär
17.06.24 - 18:43

Toýlary toýa, baýramlary baýrama ulaşýan eziz Watanymyzda mukaddes Gurban baýramy dowam edýär. Aşgabat, Arkadag şäherlerinde hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda, oba-kentlerinde Gurban baýramynyň dabarasy uly ruhubelentlige beslenýär. Toý gazanlary atarylyp, milli naharlarymyz bişirilýär. Sungat ussatlarynyň ýerine ýetirmeginde aýdym-sazyň sesi belentden ýaňlanýar. Her bir döwletli maşgalada saçaklary bezäp, gelen myhmanlara dürli naz-nygmatlar hödürläp, birek-birege «Gurbanlygyňyz kabul bolsun!» diýip, ýagşy dilegler edilýär.


1667020c4904b3.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Gurban baýramy bilen gutlady
17.06.24 - 09:00

Sizi musulman dünýäsiniň mukaddes baýramlarynyň biri bolan mübärek Gurban baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Gadymy döwürlerden bäri ynsanperwerligiň, hoşniýetliligiň hem-de ruhy päkligiň dabaralanmasyny alamatlandyrýan bu baýram Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe gülläp ösýän eziz Watanymyza, mähriban halkymyza bereket getirsin, bagtyýar durmuşymyza bolan buýsanjymyzy has-da artdyrsyn!


1666d49e1981c5.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti “Türkmengaz” DK daşary ýurt kompaniýalary bilen göni hyzmatdaşlygy ýola goýmagy tabşyrdy
15.06.24 - 19:06

14-nji iýunda geçirilen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow “Türkmengaz” döwlet konserniniň önümçilik desgalarynda ýerine ýetirilmeli işleriň meýilnamasynda göz öňünde tutulan çäreleriň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi.


166702165d143a.jpg
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi 38-si hasaba alyndy
17.06.24 - 16:55

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1666bd69cc7a04.jpg
QazaqGaz we Gazprom Gazagystanyň üsti bilen tebigy gazy üstaşyr geçirmek hakynda şertnama baglaşdylar
14.06.24 - 19:20

Peterburg halkara ykdysady forumynyň çäklerinde «MK «QazaqGaz» PJ-niň müdirliginiň başlygy Sanjar Jarkeşow we “Gazprom” PJ-niň müdirlginiň başlygy Alekseý Miller Gazagystanyň üsti bilen Özbegistana we Gyrgyzystana üstaşyr ibermek hakynda ylalaşyklara gol çekdiler diýip, milli kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär.


16669a72af35dc.jpg
Gurbanguly Berdimuhamedow “Dragon Oil” kompaniýasynyň ýerine ýetiriji direktory bilen nebitgaz ulgamyndaky taslamalary maslahatlaşdy
13.06.24 - 21:14

11-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Dragon Oil” kompaniýasynyň Ýerine ýetiriji direktory Ali Raşid Al Jarwan bilen duşuşdy. Bu barada TDH habar berýär.


166691fb47d107.jpg
Ylmy-amaly maslahat geçirildi
12.06.24 - 09:10

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda (YBTGI) «Nebitgaz pudagyny ösdürmegiň ylmy esaslary» atly maslahat geçirildi. Ýurdumyzda giň gerimde bellenilýän Ylymlar güni mynasybetli ýokarda agzalan edaranyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy we zenanlar guramasy tarapyndan geçirilen dabaraly çärä «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň düzümlerinde zähmet çekýän hünärmenler, ylmy işgärler gatnaşdy.


166691f71d15fe.jpg
Ylym «gara altyndan» berdi ak bagtym
12.06.24 - 09:09

Şeýle at bilen «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazylmytaslama» instituty, Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebi tarapyndan Ylymlar güni mynasybetli ylmy-amaly maslahat geçirildi.


16669755b2ae2f.jpg
Gurbanguly Berdimuhamedow «PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy
12.06.24 - 18:45

11-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow «PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasynyň baş direktory Ismadi Ismail bilen duşuşdy diýip, TDH habar berýär.