Habarlar
1602df3063693c.png
TOP halkara elektrik geçirijisi gurulýar
18.02.21 - 09:54

Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistany ösen senagatly döwlete öwürmek, milli ykdysadyýetimiziň eksport mümkinçiligini diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek we artdyrmak baradaky maksatnamasynyň durmuşa geçirilmeginde ýurdumyzyň elektroenergetika pudagyna hem möhüm orun berilýär.


1602df240ea4c4.png
Belent sepgitlere ynamly badalga
18.02.21 - 09:51

Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň «Türkmennebitönümleri» müdirliginiň düzümlerinde hem şu günler döwrebap işler bitirilýär. Bu barada müdirligiň Balkan welaýatyndaky Serdar nebit önümleri kärhanasynyň başlygy Baýrammyrat ORAZGELDIÝEW habarçymyza şeýle gürrüň berdi: — Kärhanamyzyň garamagyndaky beketlerde bar bolan dürli maksatly tilsimatlardyr enjamlar hemişe saz işledilýär. Ýangyçdyr çalgy ýaglarynyň dürli görnüşleri sarp edijilere ýetirilende, ilkinji nobatda, daşky gurşawy goramagyň düzgünleri pugta berjaý edilýär.


1602df1322249c.png
Demirgazyk Goturdepe: täze guýulardan nebit çykaryldy
18.02.21 - 09:46

Hazaryň türkmen ýalpaklygynyň we kenarýaka zolagynyň geljegi uly ýataklaryny senagat möçberinde batly depginler bilen özleşdirmek, bu ugurda daşary ýurt kompaniýalaryny we maýalaryny hyzmatdaşlyga çekmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nebitgaz toplumynyň hünärmenleriniň öňünde goýan esasy wezipeleriniň biri bolup durýar.


1602cbb15ab5f3.jpeg
Гурбангулы Бердымухамедов: в 2020 году рост ВВП Туркменистана составил 5,9%
17.02.21 - 11:43

В прошлом году рост ВВП Туркменистана составил 5,9%. Об этом заявил Президент Гурбангулы Бердымухамедов на состоявшемся в минувшую пятницу расширенном заседании Кабинета Министров Туркменистана, на котором подведены итоги 2020 года.


1602c9e22e4477.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň täze ilçisi bilen TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygynyň barşyny maslahatlaşdy
18.02.21 - 09:39

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Irfan Ahmed bilen 16-njy fewralda geçiren duşuşygynda Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek meselelerine aýratyn üns berildi.


1602bd3ae1eccb.jpeg
Geçen ýylyň jemlerine garaldy
16.02.21 - 19:17

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda toplumyň düzümine girýän konsernlerde, korporasiýada we edara-kärhanalarda geçen 2020-nji — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýerine ýetirilen işleriň jemine hem-de şu ýylyň ýanwar aýynyň netijelerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


1602b77200a2e1.jpeg
«Türkmengeologiýa» DK täze guýularda buraw işlerini alyp barýar
16.02.21 - 19:26

Türkmenistanyň ýurt Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk ýubileýiniň bellenilýän ýylynda nebitgaz toplumynyň kärhanalarynda we desgalarynda işler giň gerimde alnyp barylýar. Şu günlerde «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Türkmennebitgazgözleg» trestiniň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň hünärmenleri «Malaý» käninden uzakda bolmadyk «Agarguýy» meýdançasynda № 5 guýusyny burawlamaga girişdiler. Guýynyň taslama çuňlugy 3300 metre deňdir.


1602a0e9c45be0.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň 2020-nji ýylda we şu ýylyň ýanwarynda işleriniň jemlerine seredildi
16.02.21 - 12:31

Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynyň 2020-nji ýylda we şu ýylyň ýanwar aýynda alyp baran işleriniň netijeleri Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň 12-nji fewralda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde seljerildi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow 2020-nji ýylda we şu ýylyň ýanwar aýynda ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.


1602a0e2a47aea.jpeg
Türkmenistanyň Halkara nebit we gaz uniwersitetine Ýagşygeldi Kakaýewiň ady dakyldy
16.02.21 - 12:34

Türkmenistanyň Halkara nebit we gaz uniwersitetine görnükli döwlet we jemgyýetçilik işgäri, ýurdumyzyň nebitgaz toplumyna ýolbaşçylyk eden Ýagşygeldi Kakaýewiň ady dakyldy. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy bilen Türkmenistanyň Mejlisi degişli Karary kabul etdi.


1602a0d79586f4.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
16.02.21 - 12:28

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 110-sy hasaba alyndy.


160265d6a317dd.png
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen Şahym Abdrahmanow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi
15.02.21 - 11:13

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 11-nji fewralynda çykaran Permany bilen, Şahym Abdrahmanow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine bellenilip, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň rektory wezipesinden boşadyldy.


160263d8f15c86.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz toplumynda ýolbaşçylary wezipä belledi we ileri tutulýan ugurlary kesgitledi
15.02.21 - 11:11

11-nji fewralda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýolbaşçylary wezipä bellemek hem-de wezipeden boşatmak bilen bagly meselelere, resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna garaldy.


160255be0ade6f.jpeg
HEA 2021-nji ýylda dünýäde nebite bolan islegiň çaklamasyny 100 müň b/g aşaklatdy
11.02.21 - 22:02

Halkara energetika agentligi (HEA, IEA) 2021-nji ýylda dünýäde nebite bolan islegiň çaklamasyny 100 müň b/g aşakladyp, 5,4 mln b/g ýetirdi.


1602281dcc8866.png
Gazçylar halkyň hyzmatynda
09.02.21 - 17:36

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Gubadagetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary şu günler etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek ugrunda nusgalyk işleri alyp barýarlar. Olar «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan şu ýylyň ilkinji aýyny netijeli jemlediler.


160255b1881480.jpeg
Ýanwar aýynda dünýä boýunça nebit ibermeleri 590 müň b/g ýokarlandy — HEA
11.02.21 - 22:05

Dünýä boýunça nebit ibermeleri ýanwar aýynda günde 590 müň barrele çenli artyp, ýanwarda 93,6 mln barrele ýetdi. OPEC+ ylalaşygyna gatnaşyjylaryň nebit çykarmaklygyny çäklendirmeginiň gowşamagy, ylalaşyga girmeýän döwletleriň bolsa, önümçiligi artdyrmagy muňa sebäp boldy, diýip Halkara energetika agentliginiň hasabatynda aýdylýar. Bu barada INTERFAKS habar berýär.