Habarlar RSS
16688f5cc6f2af.jpg
BMG-niň Baş sekretary Türkmenistana sapar bilen geldi
06.07.24 - 09:10

Düýn günüň ikinji ýarymynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş türkmen paýtagtyna sapar bilen geldi. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde abraýly halkara guramanyň ýolbaşçysyny türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow garşylady. Bu ýerde resmi wekiliýetler zalynda Gahryman Arkadagymyzyň BMG-niň Baş sekretary bilen söhbetdeşligi boldy. Bu barada TDH habar berýär.


1668644ba4860d.jpg
Gahryman Arkadagymyzyň Gazagystan Respublikasyna iş sapary başlandy
04.07.24 - 11:44

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) Sammitine gatnaşmak maksady bilen, Gazagystan Respublikasyna iş sapary bilen ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde Gahryman Arkadagymyzy resmi adamlar ugratdylar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berdi.


166864079daa74.jpg
Yslam ösüş banky Türkmenistanda birnäçe taslamalary maliýeleşdirer
04.07.24 - 18:53

Yslam ösüş bankynyň Ýerine ýetiriji direktorlar geňeşiniň 356-njy mejlisinde agza ýurtlaryň täze ösüş taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin ABŞ-nyň 368,98 mln dollaryny bölüp bermeklik tassyklanyldy. Şolaryň hatarynda Türkiýede, Türkmenistanda we Surinamda taslamalar bar diýip, THP bankyň resmi saýtyna salgylanyp habar berýär.


16685550ae90ea.jpg
Türkmenistan we Eýran gaz pudagynda hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirýär
04.07.24 - 08:03

1 — 3-nji iýulda paýtagtymyzda «Türkmengaz» döwlet konserniniň ýolbaşçylarynyň Eýran Yslam Respublikasynyň wekiliýeti bilen duşuşyklary geçirildi. Olaryň dowamynda Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda gaz pudagynda alnyp barylýan hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň, hususan-da, türkmen tebigy gazyny «swap» usuly arkaly EYR-nyň çäginden üstaşyr Yrak Respublikasyna ibermegiň meselelerine garaldy.


166852b973c1ac.jpg
Abu-Dabide geçiriljek forum ýurdumyzyň ýeten belent sepgitlerini açyp görkezer
03.07.24 - 15:44

Şu ýylyň 7-8-nji noýabrynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherinde “Türkmenistanda söwda, maýa goýum we işewürlik mümkinçilikleri” atly forumy geçiriler. Halkara forumy daşary ýurtlar bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrar we özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňelder.


16682e109c0d16.jpg
Türkmenistan BMG-niň Baş sekretarynyň Merkezi Aziýa ýurtlaryna saparynyň maksatnamasyna girýär
02.07.24 - 16:00

BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş Merkezi Aziýa ýurtlaryna saparyny amala aşyrýar diýip, news.un.org habar berýär. Saparynyň çäklerinde ol Özbegistana, Gyrgyzystana, Gazagystana, Täjigistana we Türkmenistana barar.


16682e17401510.jpg
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 15 million 598 müň dollaryndan gowrak boldy
02.07.24 - 09:05

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


16682424ccf939.jpg
Geljek ýyl üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetinde zähmet haklaryny, pensiýalary, kömek pullaryny we talyp haklaryny ýokarlandyrmak göz öňünde tutulýar
01.07.24 - 17:37

28-nji iýunda geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Prezident Serdar Berdimuhamedow 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan edara-kärhanalaryň işgärleriniň zähmet haklaryny, raýatlaryň pensiýalaryny, döwlet kömek pullaryny, talyp we diňleýji haklaryny 10 göterim ýokarlandyrmak barada teklibi goldady. Bu barada TDH habar berýär.


166824289be47d.jpg
“Türkmenistanda söwda, maýa goýum we işewürlik mümkinçilikleri” atly foruma taýýarlyk görülýär
01.07.24 - 17:38

Şu ýylyň 7-8-nji noýabrynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherinde “Türkmenistanda söwda, maýa goýum we işewürlik mümkinçilikleri” atly forumy geçirmäge taýýarlyk görülýär. Forumyň 4 — 7-nji noýabrda BAE-niň paýtagtynda nebitgaz, energetika pudaklaryna, täze tehnologiýalara, öňdebaryjy işläp taýýarlamalara bagyşlanyp geçiriljek (ADIPEС) Bütindünýä sergisiniň çäklerinde guralmagy meýilleşdirilýär.


1667fcaa23aed8.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleriň üstünlikli çözülmeginiň wajyplygyny belledi
29.06.24 - 16:50

28-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe meselelere garaldy.


1667eab95af26b.jpg
Üstünlik gazanýan gazçylar
29.06.24 - 08:00

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň guýulary ýerasty we düýpli bejeriji böleginiň agzybir we başarjaň işgärleri tutanýerli zähmet çekýärler.


1667ea2c80c5b1.jpg
Türkmenistan koreý kompaniýasynyň tekliplerine garamaga taýýarlygyny beýan etdi
29.06.24 - 00:28

27-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow “Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Bek Jung-Wany kabul etdi diýip, TDH habar berýär.


1667e6b1055ff7.jpg
Pakistanyň ministri bilen TOPH taslamasy barada pikir alşyldy
28.06.24 - 12:49

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Pakistan Yslam Respublikasynyň senagat we önümçilik boýunça federal ministri Rana Tanwir Hussein bilen duşuşdy.


1667bc985caed5.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti we BAE-niň ykdysadyýet ministri iki ýurduň özara gatnaşyklarynyň geljegini maslahatlaşdylar
26.06.24 - 20:44

25-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow “Türkmenistan — BAE” işewürlik maslahatyna gatnaşmak üçin öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, türkmen paýtagtyna gelen Birleşen Arap Emirlikleriniň ykdysadyýet ministri Abdulla bin Tuk Al-Marrini kabul etdi diýip, TDH habar berýär.


1667bc955244be.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň senagat we önümçilik boýunça federal ministrini kabul etdi
26.06.24 - 20:45

25-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow Pakistan Yslam Respublikasynyň senagat we önümçilik boýunça federal ministri Rana Tanwir Hussaini kabul etdi diýip, TDH habar berýär.