Habarlar RSS
1663c66b12609a.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni bilen gutlady
09.05.24 - 15:01

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow watandaşlaryny 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygy bilen gutlady.


1663b45c3058f4.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Ýaşlyk suw arassalaýjy desgasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
09.05.24 - 10:38

8-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatyndaky kuwwatlylygy bir gije-gündizde 30 müň kub metr bolan Ýaşlyk suw arassalaýjy desgasynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy diýip, TDH habar berýär.


1663b25c032a85.jpg
Prezident Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyry açyldy
08.05.24 - 13:07

Şu gün, 8-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatyndaky ýylda 1 million tonna sement öndürmäge niýetlenen Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.


16639d73a40754.jpg
Iýun aýynda Arkadag şäherinde känleri işläp taýýarlamagyň ekologiýa jähtleri boýunça halkara ylmy maslahat geçiriler
09.05.24 - 15:37

2024-nji ýylyň 5-6-njy iýunynda Arkadag şäherinde geçiriljek “Uglewodorod känlerini işläp taýýarlamagyň energetika geljegi, täze tehnologiýalary we ekologiýa jähtleri” atly Halkara ylmy maslahata (TESC 2024) gatnaşyjylary hasaba almaklyk başlandy. Bu barada guramaçylaryň saýtynda habar berilýär.


16639d7947c053.webp
Türkmenistan dizel ýangyjynyň arzanlygy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda öňde ýerleşýär
08.05.24 - 13:06

Türkmenistan dizel ýangyjynyň arzanlygy boýunça Merkezi Aziýada öňdäki orunlarda ýerleşýär diýip, Global petrol Prices portaly (GPP) habar berýär.


16639d7c816daa.png
BAE-den, Türkiýeden, Owganystandan we Gruziýadan gelen işewürler TDHÇMB-niň söwdalarynda ýangyç-energetika toplumynyň önümlerini satyn aldylar
07.05.24 - 12:28

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 19-sy hasaba alyndy.


16638777d75ed3.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti: Jemi içerki önümiň ösüş depgini ýanwar-aprel aýlarynda 6,3% boldy
06.05.24 - 15:39

2024-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,3%-e deň boldy. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow 3-nji maýda sanly ulgam arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde aýtdy.


16638780d9bfbe.webp
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri döwlet dolandyrylyşy boýunça Hytaýda okuw geçerler
06.05.24 - 15:38

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň deňleýjileri HHR-iň Pekin uniwersitetiniň döwlet dolandyrylyşy boýunça gysga möhletleýin okuwyna gatnaşarlar diýip, Türkmenistan Habarlar merkezi habar berýär.


166378ed1e0af2.jpg
Nebitgaz toplumynda ýylyň dört aýynyň jemlerine garaldy
05.05.24 - 09:37

4-nji maýda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 3-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap, sanly ulgam arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


16635da4f38cbe.jpg
Hökümet mejlisinde ýangyç-energetika toplumynyň dört aýynyň işiniň netijelerine garaldy
04.05.24 - 19:32

Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň geçen dört aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijelerine seredildi, şeýle hem beýleki käbir meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.


166348863437ff.jpg
Ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň ugrunda täze AÝGB-ler işe girizildi
03.05.24 - 16:53

Mary welaýatynyň Mary etrabynda Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary böleginiň 309,7-nji kilometrinde iki sany täze Awtoulaglara ýangyç guýujy beket işe girizildi. Olar “Türkmennebit” döwlet konserniniň “Türkmennebitönümleri” baş müdirliginiň Wekilbazar nebit önümleri kärhanasynyň sargydy boýunça guruldy.


16634881063451.jpg
TDHÇMB-niň söwdalarynda nebit bitumy, awiaýangyç we binýatlyk ýerlenildi
03.05.24 - 16:51

2-nji maýda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda nebithimiýa pudagynyň, şeýle hem oba hojalyk we ýeňil senagat toplumynyň önümleri ýerlenildi.


1663488dde2b98.jpg
“Türkmengaz” DK önümçilik desgalaryny dolandyrmak we maglumatlary toplamak ulgamyny işe girizer
03.05.24 - 16:52

“Türkmengaz” döwlet konserni konserniň önümçilik desgalaryny merkezleşdirilen dessin-dispetçer dolandyryş we maglumat toplaýyş ulgamyny “açary gowşurmak” şerti bilen gurmak boýunça halkara bäsleşigiň deslapky saýlawyny yglan etdi. Bu barada bildiriş “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde çap edildi.


16633336718318.jpg
Dohada Merkezi Aziýa ýurtlarynyň, Azerbaýjanyň we Arap ýurtlarynyň hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy
02.05.24 - 15:57

Türkmenistanyň wekiliýeti Katar Döwletiniň Doha şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlary we Azerbaýjan Respublikasy bilen Arap ykdysady hyzmatdaşlygy forumynyň üçünji mejlisine gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýtynda habar berilýär.


16631dfe58e4f1.jpg
Türkmenistanyň wekilleri BSG-niň wekilleri bilen Daşary söwda tertibi hakynda Ähtnamanyň taslamasyny maslahatlaşdylar
02.05.24 - 15:56

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda geçirilen ylmy-amaly maslahat Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasy bilen hyzmatdaşlygynyň geljegine bagyşlandy diýip, ORIENT habar berýär.