Habarlar RSS
166348863437ff.jpg
Ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň ugrunda täze AÝGB-ler işe girizildi
03.05.24 - 16:53

Mary welaýatynyň Mary etrabynda Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary böleginiň 309,7-nji kilometrinde iki sany täze Awtoulaglara ýangyç guýujy beket işe girizildi. Olar “Türkmennebit” döwlet konserniniň “Türkmennebitönümleri” baş müdirliginiň Wekilbazar nebit önümleri kärhanasynyň sargydy boýunça guruldy.


1663488dde2b98.jpg
“Türkmengaz” DK önümçilik desgalaryny dolandyrmak we maglumatlary toplamak ulgamyny işe girizer
03.05.24 - 16:52

“Türkmengaz” döwlet konserni konserniň önümçilik desgalaryny merkezleşdirilen dessin-dispetçer dolandyryş we maglumat toplaýyş ulgamyny “açary gowşurmak” şerti bilen gurmak boýunça halkara bäsleşigiň deslapky saýlawyny yglan etdi. Bu barada bildiriş “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde çap edildi.


16634881063451.jpg
TDHÇMB-niň söwdalarynda nebit bitumy, awiaýangyç we binýatlyk ýerlenildi
03.05.24 - 16:51

2-nji maýda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda nebithimiýa pudagynyň, şeýle hem oba hojalyk we ýeňil senagat toplumynyň önümleri ýerlenildi.


16633336718318.jpg
Dohada Merkezi Aziýa ýurtlarynyň, Azerbaýjanyň we Arap ýurtlarynyň hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy
02.05.24 - 15:57

Türkmenistanyň wekiliýeti Katar Döwletiniň Doha şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlary we Azerbaýjan Respublikasy bilen Arap ykdysady hyzmatdaşlygy forumynyň üçünji mejlisine gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýtynda habar berilýär.


16631dfe58e4f1.jpg
Türkmenistanyň wekilleri BSG-niň wekilleri bilen Daşary söwda tertibi hakynda Ähtnamanyň taslamasyny maslahatlaşdylar
02.05.24 - 15:56

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda geçirilen ylmy-amaly maslahat Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasy bilen hyzmatdaşlygynyň geljegine bagyşlandy diýip, ORIENT habar berýär.


166309c9760ade.jpg
Türkmenistanyň wekiliýeti Omanda halkara sergisine we maslahatyna gatnaşdy
30.04.24 - 15:32

Türkmenistanyň wekiliýeti Oman Soltanlygynyň paýtagty Maskatda geçirilen “Omanyň nebiti we energetikasy – 2024” Halkara sergisine we “Energiýanyň elýeterli, durnukly we netijeli çeşmeleri” maslahatyna gatnaşdy diýip, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda habar berdiler.


16630c53e9ddf1.jpg
Çig mala baý Nogaý käni
30.04.24 - 15:17

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Körpeje buraw işleri müdirliginiň «gara altyn» we «mawy ýangyç» gözleýji burawlaýjy toparlarynyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň her bir aýynda ýerine ýetirýän giň gerimli işleri buýsanç bilen bellenilmäge mynasypdyr.


16630c5bf2ccb1.jpg
Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi
30.04.24 - 15:19

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda Türkmenistanyň Halk maslahatynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň bilelikde guramagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.


16630c7232fd51.jpg
Nebitgaz toplumynda sport bäsleşikleri guramaçylykly geçirildi
30.04.24 - 15:25

Geçen hepdäniň dowamynda Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi tarapyndan nebitgaz toplumynyň işgärleriniň arasynda «Sagdynlyk we bagtyýarlyk» şygary astynda sportuň birnäçe görnüşleri boýunça bäsleşikler geçirildi.


166309b1870a13.jpg
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň kompaniýalary Zähmeti goramagyň Bütindünýä gününe bagyşlanan maslahat geçirdiler
30.04.24 - 15:33

“Dragon Oil” kompaniýasy “Türkmennebit” döwlet konserniniň goldaw bermeginde ýurdumyzda 28-nji aprelde bellenilip geçilýän Zähmet goramagyň Bütindünýä güni mynasybetli zähmet goramagy, howpsuzlyk tehnikasy we ekologiýa howpsuzlygy dolandyrmak boýunça maslahatyň guramaçysy bolup çykyş etdi. Bu barada “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.


1662f3d93aea86.jpg
Serdar Berdimuhamedow we Rustam Minnihanow Türkmenistan bilen RF-niň Tatarystan Respublikasynyň arasynda hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar
29.04.24 - 16:19

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin Aşgabada sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Raisi Rustam Minnihanow bilen duşuşygynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdy diýip, TDH habar berýär.


1662f3dff57346.png
TDHÇMB-niň söwdalarynda daşary ýurt we ýerli kärhanalar nebitgaz toplumynyň önümlerini satyn aldylar
29.04.24 - 16:21

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 26-sy hasaba alyndy.


1662f3d270b10e.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralara gatnaşdy
29.04.24 - 16:22

Ýekşenbe güni, 28-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda ýaýbaňlandyrylan esasy baýramçylyk çärelerine gatnaşdy. Şanly sene mynasybetli ýurdumyza sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Raisi Rustam Minnihanow bu ajaýyp baýramyň hormatly myhmany boldy.


1662d0cfdc62d2.jpg
TEIF 2024 Halkara forumyna gatnaşyjy bilen söhbetdeşlik
30.04.24 - 15:31

Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Parižde geçirilen halkara göçme forum (TEIF 2024) barada täsirleri, ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň işi barada Daniýanyň “Haldor Topsoe” kompaniýasynyň ygtyýarnama direktory Rikard Wanbi paýlaşdy.


1662b4db23fbe7.jpg
GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň nobatdaky mejlisine taýýarlyk görülýär
26.04.24 - 17:14

24-nji maýda Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Bu barada wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow 25-nji aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde habar berdi.