Habarlar RSS
16629ee56cfece.jpg
TOPH taslamasy, “Galkynyş” käni we Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny ösdürmegiň beýleki ugurlary – TEIF 2024 forumynyň üns merkezinde
25.04.24 - 15:11

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Batyr Amanow çarşenbe güni öz işine başlan Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme mejlisinde eden çykyşynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmegiň barşy barada habar berdi.


16629f1bb1652c.jpg
Türkmenistan halkara maýadarlaryna ýangyç-energetika toplumynda birnäçe taslamalara gatnaşmaga çagyrýar
25.04.24 - 11:57

Parižde badalga alan forumyň maksady Türkmenistanyň energetika pudagynyň ähli ulgamlaryna göni daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek bolup durýar diýip, Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi 24-nji aprelde forumyň açylyş dabarasynda eden çykyşynda belledi.


16629fd6aaa0b2.jpg
Parižde Türkmenistanyň energetika toplumyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum öz işine başlady
25.04.24 - 11:41

24-nji aprelde Fransiýanyň paýtagty Parižde Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumy öz işine başlady. Foruma 300-e golaý wekil gatnaşýar. Forumyň guramaçylary bolup, “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet konsernleri “Turkmen Forum” we GaffneyCline britan kompaniýalary bilen hyzmatdaşlykda çykyş edýärler.


166288378ca890.jpg
Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçirilýän halkara göçme foruma gatnaşyjylara
24.04.24 - 08:58

Sizi Garaşsyz Watanymyzda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip yglan edilen hem-de Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň dabaraly bellenilýän ýylynyň bahar paslynda Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçirilýän halkara göçme forumyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bu forumy ýokary derejede geçirmäge döredilen mümkinçilikler we amatly şertler üçin Fransiýa Respublikasynyň Hökümetine minnetdarlyk bildirýärin.


166273d5f4c515.jpg
Ertir Parižde Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumy öz işine başlar
23.04.24 - 06:00

Ertir, 24-nji aprelde Fransiýanyň paýtagty Parižde Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumy (TEIF — 2024) öz işine başlar. TEIF — 2024-iň guramaçylary bolup «Türkmennebit», «Türkmengaz» döwlet konsernleri, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy, «Turkmen Forum» we «GaffneyCline» kompaniýalary hyzmatdaşlykda çykyş eder.


166260b4490179.jpg
Pakistan 2024-nji ýylyň ikinji çärýeginden soň TOPH taslamasyny durmuşa geçirmäge girişmäge taýýarlanýar
22.04.24 - 14:57

Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynda dört sany hyzmatdaşlaryň biri bolan Pakistan gurluşyk işlerine başlamak üçin 2024-nji ýylyň ikinji çärýeginiň ahyryna çenli gutarnykly makullama almaga garaşýar. Bu barada Pakistanyň Energetika ministrliginiň nebit bölüminiň howandarlygynda iş alyp barýan we gaz pudagynda strategiki infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmek bilen meşgullanýan «Inter State Gas Systems» kompaniýasy habar berdi.


16627453cdbee9.jpg
Garaşsyzlyk bilen galkynan şahyryň täze kitaby neşir edildi
23.04.24 - 10:21

Garaşsyzlyk ýyllarynda ýazyjy-şahyrlaryň, žurnalistleriň, umuman, medeniýet we sungat bilen meşgullanýan ähli adamlaryň dürli neşirlerde köpçülige ýetirýän eserlerinde galkynyşyň, ruhubelentligiň, ýurdumyza guwanç, buýsanç duýgusynyň güýçlüdigi mese-mälim görünýär.


166274431ac58d.jpg
«Energetika diplomatiýasynyň esaslary we energiýa serişdeleri»
23.04.24 - 10:16

Ýakynda şeýle at bilen täze kitap okyjylar köpçüligine we talyplara okuw gollanmasy hökmünde gowuşdy. Bu kitap nebitgaz toplumynyň işgärleri üçin uly sowgat boldy.


16627437b1ddab.jpg
Tebigaty söýüjiler gözelligiň goragynda
23.04.24 - 10:13

Golaýda Köýtendag döwlet tebigy goraghanasynda «Gözel tebigatymyzy ýangyn howpundan goralyň!» diýen at bilen usuly-okuw maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň Lebap welaýat bölüminiň guran çäresine welaýat polisiýa müdirliginiň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň, Köýtendag etrabynyň edara-kärhanalarynyň wekilleri gatnaşdylar.


16627423a4949e.jpg
Halkara olimpiadasy tamamlandy
23.04.24 - 10:08

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň 17 — 19-njy aprelinde ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasy (OIOIUS-2024) hem-de olimpiadanyň çäginde «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe talyp ýaşlaryň ylmy garaýyşlary» atly halkara ylmy-amaly maslahat we sergi geçirildi.


166260a2436b19.png
Birža söwdalarynda daşarky we içerki bazarlara “Türkmennebit” DK-nyň önümleri ýerlenildi
22.04.24 - 14:58

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy.


166260c1697ecb.jpg
Hytaý 1-nji çärýekde 2,4 mlrd dollarlyk türkmen gazyny import etdi
22.04.24 - 14:58

2024-nji ýylyň ýanwar-mart aýlarynda Hytaý jemi bahasy 2,4 mlrd dollar bolan türkmen gazyny import etdi. Bu barada HHR-niň Baş gümrük müdirligi habar berdi.


166239161b4299.jpg
Talyp ýaşlaryň halkara ylmy-amaly maslahaty geçirildi
20.04.24 - 14:56

19-njy aprelde Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe talyp ýaşlaryň ylmy garaýyşlary” atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi. Oňa professor-mugallymlar, ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň birnäçe ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň gatnaşmagynda geçirilen II Açyk halkara informatika olimpiadasyna (OIOIUS — 2024) gatnaşyjylar çagyryldy.


1662380cbd8db7.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti suwuklandyrylan gazy kabul edýän, saklaýan we ýükleýän desgalary döwrebaplaşdyrmak boýunça teklipleri makullady
20.04.24 - 22:11

19-njy aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleriniň birnäçesine garaldy.


166221e7442433.jpg
Metan zyňyndylaryny azaltmak, Derweze kraterini söndürmek meseleleri Parižde maýa goýum forumynyň çäklerinde maslahatlaşylar
19.04.24 - 20:37

Uglewodorod känlerini işläp taýýarlamakda metan zyňyndylaryny we ugurdaş gazy azaltmagyň netijeli çözgütler Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça 24-25-nji aprelde Parižde geçiriljek Forumda (TEIF 2024) ara alnyp maslahatlaşylar.