Habarlar
1600fdeeb2d66d.jpeg
«Türkmennebit» DK-nyň abatlaýyş-mehaniki zawody: işler bellenilen meýilnamadan artyk ýerine ýetirildi
27.01.21 - 21:46

«Türkmennebit» DK-nyň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň abatlaýyş-mehaniki zawodynyň işgärleri geçen ýylda 7 million 960 müň manatdan gowrak möçberde abatlaýyş-mehaniki işleri ýerine ýetirdiler. Şol bir wagtda önümçilik tabşyrygy bellenilen meýilnamadan artyk ýerine ýetirildi.


1600e4cf1d6a96.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
25.01.21 - 15:27

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky söwdalarda geleşikleriň 35-si baglaşyldy.


1600e4c999d1f2.jpeg
«Türkmennebit» DK «Honghua International Co,. Ltd.» kompaniýasyndan buraw turbalaryny satyn alar
25.01.21 - 15:25

«Türkmennebit» döwlet konserni dürli ölçegli buraw turbalaryny satyn almak barada Hytaý Halk Respublikasynyň «Honghua International Co., Ltd.» kompaniýasy bilen şertnama baglaşar.


1600aaf86f3bcc.jpeg
Ankara Hazardaky ýatak boýunça türkmen-azerbaýjan Ähtnamasyny goldaýar — Türkiýäniň DIM-i
25.01.21 - 00:50

Türkiýäniň Daşary işler ministrligi Hazar deňzindäki «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümetiniň we Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekilmegini goldaýar, diýip Trend agentligi Anadolu agentligine salgylanyp habar berýär.


1600aacce6f16b.jpeg
«Demirgazyk Balguýuda» 2020-nji ýylda 1,7 mlrd kub metrden gowrak gaz çykaryldy
25.01.21 - 00:49

«Türkmengaz» DK-nyň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň hünärmenleri Demirgazyk Balguýy önümçilik böleginde geçen ýylda ýokary zähmet görkezijilerini gazandylar.


1600a7e9c4d542.jpeg
«Goturdepenebit» kärhanasynyň nebitçileri 2020-nji ýylda 1,3 mln tonnadan gowrak «gara altyn» çykardylar
25.01.21 - 00:47

«Türkmennebit» döwlet kärhanasynyň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Goturdepenebit» nebit we gaz çykarmak boýunça kärhanasyny ösdürmegiň strategiýasy täze uglewodorod serişdelerini gözlemeklige we täze tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen känleri netijeli işläp taýýarlamaklyga gönükdirilendir.


16006a78ae3044.png
Dünýä uzaýan ýollar
19.01.21 - 14:34

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ulag ulgamy boýunça umumy tagallalary utgaşdyrmak Türkmenistanyň öňe sürýän möhüm başlangyçlarynyň biri bolup durýar. Çünki häzirki döwürde ulag-aragatnaşyk ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek ählumumy durnukly ösüşiň esasy şerti hökmünde aýratyn ähmiýete eýedir. Ählumumy hojalyk gatnaşyklarynyň netijeliligine gös-göni täsir edýän bu ulgam dünýä ykdysadyýetiniň esasy ugurlarynyň biridir.


1600983da62ffe.jpeg
Türkmenistan we Azerbaýjan Hazar deňzindäki ýatagy bilelikde özleşdirmek hakynda Ähtnama gol çekdiler
25.01.21 - 00:33

Penşenbe güni, 21-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


16006a704b8110.png
Has çuň gatlaklara aralaşylýar
19.01.21 - 14:31

«Türkmennebit» döwlet konserni ýurduň ykdysadyýetinde iri önümçilik-hojalyk toplumy bolup, ol nebitgazly ýataklarda gözleg-barlag işlerini geçirmek we olary özleşdirmek işlerini alyp barmak bilen, pudagyň ösüşiniň esasy maksatnamalarynyň toplumlaýyn çözgüdini üpjün edýär.


160080cb61f78c.jpeg
Türkmen we german lukmanlary buýanyň koronawirusyň öňüni almakdaky ähmiýetini maslahatlaşýarlar
20.01.21 - 16:01

19-njy ýanwarda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Essen uniwersitet klinikasynyň (Germaniýa) Infeksiologiýa Ylmy-barlag merkeziniň müdiri professor, doktor A.Krawçik bilen onlaýn-duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi internet saýty habar berýär.


16006a696575cf.png
Arkadagymyz Malaýda gaz gysyjy desgany işe girizdi
19.01.21 - 14:29

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň 15-nji ýanwarynda nebitgaz toplumynyň möhüm desgasynyň — «Malaý» gaz känindäki gaz gysyjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Şu taryhy wakadan bir gün ozal hormatly Prezidentimiziň we Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň gatnaşmaklarynda birbada üç desga — Akina — Andhoý demir ýoly, Kerki (Türkmenistan) — Şibirgan (Owganystan) elektrik geçiriji ulgamy hem-de Ymamnazar — Akina we Serhetabat — Turgundy halkara optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamy dabaraly ýagdaýda ulanylmaga berildi.


16007c566a7012.jpeg
Kubandaky zawod türkmen polipropileninden önümleri öndürýär
21.01.21 - 21:20

Ýakynda Krasnodar ülkesiniň (RF) Ust-Labinsk şäherinde polipropilenden önümleri öndürýän täze zawod işe girizildi. Kärhananyň çig maly hökmünde Türkmenistandan getirilýän polimer şarjagazlary çykyş edýär.


16006a11f4c63d.jpeg
«Gazprom» 2020-nji ýylda Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberlerini artdyrdy
20.01.21 - 09:49

2020-nji ýylyň 9 aýynda «Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberlerini 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,2 mlrd kub metre çenli artdyrdy. Muňa konserniň ýewrobondlarynyň ähtnamasynyň maglumatlary şaýatlyk edýär, diýip Interfaks habar berýär.


16006966e6b1b2.jpeg
Türkmenistan — iň arzan benzini bolan ýurtlaryň onlugynda
20.01.21 - 09:51

2020-nji ýylyň jemleri boýunça Türkmenistan dünýäde iň arzan benzini bolan ýurtlaryň ilkinji onlugyna girdi, diýip GlobalPetrolPrices.com saýty habar berýär.


1600529412e823.jpeg
CNPC Türkmenistan bilen nebitgaz ulgamynda hyzmatdaşlygyny giňeltmäge taýýar
19.01.21 - 09:46

Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasy (CNPC) mundan beýläk-de tehnologik alyşmalary pugtalandyrmaga hem-de iki ýurduň halklarynyň bähbidine nebitgaz pudagynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardyr diýip, “CNPC International Turkmenistan” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Li Şulýan geçen anna güni «Malaý» käninde gurlan gaz gysyjy desganyň açylyş dabarasynda belledi.