Habarlar RSS
16630c53e9ddf1.jpg
Çig mala baý Nogaý käni
30.04.24 - 15:17

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Körpeje buraw işleri müdirliginiň «gara altyn» we «mawy ýangyç» gözleýji burawlaýjy toparlarynyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň her bir aýynda ýerine ýetirýän giň gerimli işleri buýsanç bilen bellenilmäge mynasypdyr.


16630c5bf2ccb1.jpg
Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi
30.04.24 - 15:19

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda Türkmenistanyň Halk maslahatynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň bilelikde guramagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.


16630c7232fd51.jpg
Nebitgaz toplumynda sport bäsleşikleri guramaçylykly geçirildi
30.04.24 - 15:25

Geçen hepdäniň dowamynda Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi tarapyndan nebitgaz toplumynyň işgärleriniň arasynda «Sagdynlyk we bagtyýarlyk» şygary astynda sportuň birnäçe görnüşleri boýunça bäsleşikler geçirildi.


166309c9760ade.jpg
Türkmenistanyň wekiliýeti Omanda halkara sergisine we maslahatyna gatnaşdy
30.04.24 - 15:32

Türkmenistanyň wekiliýeti Oman Soltanlygynyň paýtagty Maskatda geçirilen “Omanyň nebiti we energetikasy – 2024” Halkara sergisine we “Energiýanyň elýeterli, durnukly we netijeli çeşmeleri” maslahatyna gatnaşdy diýip, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda habar berdiler.


166309b1870a13.jpg
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň kompaniýalary Zähmeti goramagyň Bütindünýä gününe bagyşlanan maslahat geçirdiler
30.04.24 - 15:33

“Dragon Oil” kompaniýasy “Türkmennebit” döwlet konserniniň goldaw bermeginde ýurdumyzda 28-nji aprelde bellenilip geçilýän Zähmet goramagyň Bütindünýä güni mynasybetli zähmet goramagy, howpsuzlyk tehnikasy we ekologiýa howpsuzlygy dolandyrmak boýunça maslahatyň guramaçysy bolup çykyş etdi. Bu barada “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.


1662f3d93aea86.jpg
Serdar Berdimuhamedow we Rustam Minnihanow Türkmenistan bilen RF-niň Tatarystan Respublikasynyň arasynda hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar
29.04.24 - 16:19

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin Aşgabada sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Raisi Rustam Minnihanow bilen duşuşygynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdy diýip, TDH habar berýär.


1662f3dff57346.png
TDHÇMB-niň söwdalarynda daşary ýurt we ýerli kärhanalar nebitgaz toplumynyň önümlerini satyn aldylar
29.04.24 - 16:21

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 26-sy hasaba alyndy.


1662f3d270b10e.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralara gatnaşdy
29.04.24 - 16:22

Ýekşenbe güni, 28-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda ýaýbaňlandyrylan esasy baýramçylyk çärelerine gatnaşdy. Şanly sene mynasybetli ýurdumyza sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Raisi Rustam Minnihanow bu ajaýyp baýramyň hormatly myhmany boldy.


1662d0cfdc62d2.jpg
TEIF 2024 Halkara forumyna gatnaşyjy bilen söhbetdeşlik
30.04.24 - 15:31

Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Parižde geçirilen halkara göçme forum (TEIF 2024) barada täsirleri, ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň işi barada Daniýanyň “Haldor Topsoe” kompaniýasynyň ygtyýarnama direktory Rikard Wanbi paýlaşdy.


1662b4db23fbe7.jpg
GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň nobatdaky mejlisine taýýarlyk görülýär
26.04.24 - 17:14

24-nji maýda Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Bu barada wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow 25-nji aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde habar berdi.


1662a484668255.jpg
Parižde TEIF 2024 halkara maýa goýum forumy öz işini tamamlady
25.04.24 - 22:07

Şu gün, 25-nji aprelde Parižde Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumynyň (TEIF 2024) ikinji – jemleýji güni öz işini tamamlady.


16629fb9625fd9.jpg
TEIF 2024 Halkara forumyna gatnaşyjy bilen söhbetdeşlik
01.05.24 - 11:32

Parižde Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumy üstünlikli geçirildi. Forumyň geçişi barada özünde galdyran täsirler bilen ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň ykdysady bölüminiň ýolbaşçysy Edward Braýen paýlaşdy.


1662a1578836b1.jpg
Türkmenistan TOPH energetika taslamasyny halkara hukugyna pugta eýerip öňe sürýär
25.04.24 - 21:58

Türkmenistan Günorta Aziýa her ýylda 33 milliard kub metr gaz iberjek TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygynda düýpli öňegidişlik gazandy diýip, TAPI Pipeline Company Ltd kompaniýasynyň Direktorlar geňeşiniň başlygy Muhammetmyrat Amanow şu günlerde Parižde geçirilýän Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumynda çykyşynda belledi (TEIF 2024).


16629ee56cfece.jpg
TOPH taslamasy, “Galkynyş” käni we Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny ösdürmegiň beýleki ugurlary – TEIF 2024 forumynyň üns merkezinde
25.04.24 - 15:11

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Batyr Amanow çarşenbe güni öz işine başlan Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme mejlisinde eden çykyşynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmegiň barşy barada habar berdi.


16629fd6aaa0b2.jpg
Parižde Türkmenistanyň energetika toplumyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum öz işine başlady
25.04.24 - 11:41

24-nji aprelde Fransiýanyň paýtagty Parižde Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumy öz işine başlady. Foruma 300-e golaý wekil gatnaşýar. Forumyň guramaçylary bolup, “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet konsernleri “Turkmen Forum” we GaffneyCline britan kompaniýalary bilen hyzmatdaşlykda çykyş edýärler.