Suw arassalaýjylaryň hyzmaty

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/6092/original-1637c5a8463624.jpeg
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Mary welaýatynyň çägindäki gaz känlerinde täze ulanyş guýularynyň önümçilige girizilmegi bilen «Marygazçykaryş» müdirligi boýunça tebigy gazyň çykarylyşynyň möçberleriniň artmagynda hyzmat ediş kärhanalarynyň her biriniň mynasyp goşandy bardy Sehiň kuwwatly Garybata suw arassalaýjy desgasynyň zähmet adamlarynyň işlerem şunuň bir mysalydyr. Indi otuz bäş ýyla golaý wagt bäri durnukly işläp gelýän bu desga Şatlyk şäheriniň ilatyny, şäheriň çägindäki edara-kärhanalary arassa suw bilen üpjün edýär. Bu ýerde häzir hünärmenleriň hem işçiler

Habaryň dowamyny okamak üçin