Makalalar
1656ec6176125d.jpg
Gyşy göwnejaý garşylaýan gazçylar
05.12.23 - 11:41

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň ýerlerdäki gaz gojalyk edaralarynyň işçi-hünärmenleri güýz-gyş möwsüminiň işlerini ýokary guramaçylykly dowam edýärler. Bu ugurda müdirligiň welaýat merkezinde ýerleşýän «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylarynyň şäheriň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen üznüksiz üpjün etmekde häzirki günlerde alyp barýan derwaýys işleri aýratyn bellenmäge mynasypdyr.


1656ec5b5d409f.jpg
Baýlyk gory ýene artar
05.12.23 - 11:39

Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny has-da artdyrmak işine «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň işgärleri ruhubelentlik bilen gatnaşýarlar. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda olaryň tutumlary has uly, maksatlary has belent.


1656ec5702f8dc.jpg
«Galkynyşda» ýene-de bir guýy önümçilige girizildi
05.12.23 - 11:38

Gaz gorunyň möçberi boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «Galkynyş» gaz käninde ýene-de bir ulanyş gaz guýusy önümçilige girizildi. Şeýlelikde, gaz käniniň tebigy gazy kükürtden arassalaýan 1-nji zawodynyň önüm berýän gazly guýularynyň sany otuza ýetdi. Şol 238-nji belgili ulanyş gaz guýusynyň agyz ýakasynyň gurluşyk-gurnama işlerini «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň buýurmasy esasynda «Türkmenýöritenebitgazgurnama» ýöriteleşdirilen trestiniň 3-nji ýöriteleşdirilen gurnama edarasynyň gaz gurluşykçylary baş potratçy bolup ýerine ýetirdiler.


165657cbb7f016.jpg
Zähmeti bilen adygan
28.11.23 - 10:38

— Watanymyzyň gözel paýtagtynda bolmak, öňdebaryjy kärdeşlerim bilen didarlaşmak ýatdan çykmajak täsirleri galdyrdy. Uly dabarada mynasyp bolan döwlet sylagymy gowşuranlarynda bolsa başym gök diredi. Şonda biziň ýaly zähmet adamlarynyň gadyryny bilip, olary sarpalaýan hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden çykýan hoşallyk sözlerimi aýtdym — diýip, Hudaýberen Allamuradow bolup geçen tolgundyryjy wakalary ýatlaýar.


1655c7ce0e90a2.jpg
Nebitgazçylar hünär baýramyny mynasyp garşylaýarlar
21.11.23 - 14:48

Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzyň ykdysadyýetinde täze önümçilik pudaklary peýda boldy. Olarda ornaşdyrylan kämil tehnologiýalar ýokary hilli, eksport ugurly harytlyk önümleri köp möçberlerde öndürmäge mümkinçilik berdi.


1655c7d271c2bc.jpg
Gaz akdyryjylaryň gaýratly gadamlary
21.11.23 - 14:49

«Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň gazçylary welaýatyň ilatyny, edara-kärhanalaryny milli baýlygymyz bolan gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmekde we «Döwletabat — Derýalyk» baş gaz geçirijisiniň ugry boýunça daşary bazarlara çykarylýan tebigy gazyň üznüksiz akdyrylmagyny gazanmakda şu ýylyň degişli döwrüni üstünlikli jemlediler. Munuň şeýledigine müdirligiň agzybir işçi-hünärmenleriniň şu günler alyp barýan nusgalyk işleriniň mysalynda-da aýdyň göz ýetirmek bolýar.


1655da6c5e4d78.jpg
Arkalaşykly zähmet miwesini eçilýär
22.11.23 - 11:59

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň «gara altyn» we «mawy ýangyç» gözleýji burawlaýjy toparlary eziz Diýarymyzyň hemişelik Bitaraplyk baýramynyň şanly 28 ýyllyk toýuny we Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň hünär baýramçylygyny mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşylaýarlar.


1655b1fb60099f.jpg
Gazçylaryň baýramçylyk zähmet sowgatlary
20.11.23 - 13:58

«Türkmengaz» döwlet konserniniň hem-de «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Mary welaýatyndaky edara-kärhanalarynyň gazçylary döwletimiziň hemişelik Bitaraplygynyň ýetip gelýän şanly 28 ýyllyk baýramçylygyna hem-de Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününe zähmet sowgatlary bilen barýarlar.


165530f672f95a.jpg
Gazçylaryň jogapkärli möwsümi
14.11.23 - 11:10

Häzirki günlerde «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň Mary welaýatynyň şäherlerindäki, etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň işgärleri ilatyň tebigy gazyň köp sarp edilýän döwri bolan gyş paslynda «mawy ýangyç» bilen üpjünçiliginde bökdençligiň ýüze çykmazlygy üçin möwsüme taýýarlyk işlerini bellenilen meýilnama laýyklykda ýokary hilli geçirýärler.


1654a1e48e09d1.jpg
Başarjaňlar her bir işde görelde
07.11.23 - 16:23

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň geologiýa bölüminiň başlygy Berdi Kutlyýewden öňdebaryjylar hakynda soranymyzda, ilkinjileriň hatarynda buraw ussasy Oraz Durdykulowyň adyny tutdy hem-de onuň ýaş bolsa-da, özüniň tabynlygyndaky toparyň agzalaryna başarjaňlyk bilen ýolbaşçylyk edýändigini, işleri netijeli guraýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Oraz Durdykulow müdirligiň guýulary ýerasty we düýpli bejeriji böleginde göreldeli zähmet çekýän eken. Şondan soňra bizde ýaş hünärmen bilen ýakyndan tanyşmak höwesi döredi.


165410365aa4f7.jpg
Institutyň durky döwrebaplaşdyrylan binasy we täze ýaşaýyş jaýlary dabaraly açyldy
31.10.23 - 18:38

Balkan welaýatynda üstünlikli amala aşyrylýan taslamalar, alnyp barylýan dürli maksatly gurluşyklar, öňden bar bolan ymaratlaryň durkunyň döwrebaplaşdyrylmagy bu sebitiň ýurdumyzyň möhüm künjegine öwrülmegine giň ýol açýar. Geçen hepdäniň çarşenbe güni «Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabatdaky «Nebitgazylmytaslama» institutynyň durky döwrebaplaşdyrylan iki gatly binasynyň dabaraly ýagdaýda işe girizilmegi hem muňa doly şaýatlyk edýär.


16537666ba531a.jpg
Goturdepeli nebitçileriň ynamly gadamlary
24.10.23 - 11:38

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 14-nji iýulynda bolup geçen giňişleýin mejlisinde milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlarynda bitirilen işlere mynasyp baha bermek bilen, ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň kabul edilen we onuň senagat hem-de eksport kuwwatlyklarynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen ösüş maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň zerurdygyny aýratyn nygtady.


1652e2e2ebe6f9.jpg
Geologiýa bagyşlanan ömür
17.10.23 - 11:48

Alym zenan Toty Rozyýewa 50 ýyla ýakyn zähmet ýoluny geolog hünärine bagyşlapdyr. Saralyp giden arhiw ýazgylaryň arasyndaky dürli ýyllarda neşir edilen gazet-žurnallarda ol barada ýazylan makalalar, onuň öz ýazan makalalary, baş sahypalarda çap edilen suratlary bizi has-da gyzyklandyrdy we şu ýazgylaryň döremegine sebäp boldy.


1652e2dd5d8473.jpg
Öňdebaryjy kärhana
17.10.23 - 11:46

Ýurdumyzyň nebitgaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudaklarynyň biridir. Şonuň netijesinde türkmen topragynyň tebigy baýlyklaryny netijeli peýdalanmak bilen ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak milli energetika strategiýasynyň esasyny düzýär. Ýurdumyzyň nebitgaz senagatynyň ösüşine saldamly goşant goşýan baýry kärhanalaryň biri-de Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumydyr.


16524e8e9c021d.jpg
Rowaçlyklara beslenýän menziller
10.10.23 - 11:02

— Her gezek ulaglar kärhanamyzyň derwezesinden çykyp, uzak menzillere ýola rowana bolanda olary ýagşy arzuw-niýetler bilen ugradýarys. Sürüjilerimiz ymgyr Garagumuň gollarynyň arasynda ýerleşýän gaz känlerine, önümçilik desgalaryna möhüm ýükleri bökdençsiz daşaýarlar, zerur işleri bitirýärler. Möhüm ýükleriň degişli ýerine öz wagtynda, abat ýagdaýda eltilmegi, gaz geçirijileri, desgalary abatlamak bilen bagly işleriň ýokary hilli bitirilmegi bolsa umumy işlerimiziň barha öňe ilerlemegine uly ýardam berýär — diýip, Gurbangeldi Bekiýew gürrüň berýär.