Makalalar
164ffffab1a50b.jpg
Üstünlige mynasyp goşant
12.09.23 - 11:05

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň agzybir işgärleri Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünliklere beslemek ugrunda janypkeşlikli zähmet çekýärler. Olaryň birleşen tagallalary ýerine-de düşýär. Baýlyk çykaryjylar tarapyndan üstümizdäki ýylyň tamamlanýan her bir aýy ýokary önümçilik görkezijilerine beslenýär.


164ed88bfa482b.jpg
Baş baýlygyň goragynda
29.08.23 - 10:57

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň durmuş taýdan dolandyryş edarasyna degişli «Şatlyk» keselleriň öňüni alyş şypahanasy indi ençeme ýyllardan bäri il-halkymyza ýokary medeniýetli hyzmat edip, bagtyýar raýatlarymyzyň saglygynyň pugtalandyrylmagyna öz goşandyny goşýar.


164ed887338c96.jpg
Baş baýramymyzy sowgatly garşylaýarlar
29.08.23 - 10:56

«Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň düzümine girýän edara-kärhanalaryň işçi-hünärmenleri ýylyň başyndan bäri welaýatda hereket edýän gaz akdyryjy, gaz gysyjy hem-de gaz paýlaýjy desgalar bilen bir hatarda, dolandyryş we önümçilik binalarynyň ýyladyş ulgamlaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlamak ugrunda giň göwrümli işleri durmuşa geçirdiler.


164e44c7391e1a.jpg
Suw gözleýjileriň rowaç işleri
22.08.23 - 10:49

Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzalary barha golaýlaşýan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk şanly senesini mynasyp toý sowgatlary bilen garşylamaklyga şu günlerden uludan taýýarlyk görýärler.


164dc744002fe2.jpg
Döwrebap zähmetiň datly miwesi
16.08.23 - 12:01

Bu öňdebaryjy kärhanada şu ýylyň geçen ýedi aýynda konserniň burawlaýjуlarydyr guýulary düýpli abatlaýjylaryna agregat hyzmatlaryny ýola goýmak baradaky meýilnamanyň 138,8 göterim berjaý edilmegi-de muňa aýdyň şaýatlyk edýär.


164dc73a34314f.jpg
Nebiti gaýtadan işleýjileriň gaýratly işleri
16.08.23 - 11:58

Ýurdumyzyň ykdysadyýetinde möhüm orny eýeleýän nebitgaz toplumynyň iri kärhanalarynyň biri bolan Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny şowly jemlemek, nebit önümleriniň öndürilýän möçberlerini artdyrmak ugrunda netijeli işler alnyp barylýar. Gaýtadan işleýjileriň gaýratly we maksada okgunly zähmet çekmegi arkaly şanly ýylyň tamamlanan ýedi aýy üstünlikli jemlenildi.


164d219a3532d3.jpg
Ýaşaýyş eşrete beslenýär
08.08.23 - 15:32

Halkymyz maşgala ojagynyň alawly bolmagyna ýaşaýşyň abadanlygynyň, durmuşyň eşrete beslenmeginiň esasy şertleriniň biri hökmünde garaýar. Ilimize şeýle bagtyýarlyk ýurt garaşsyzlygy ýyllarynda doly elýeterli boldy. Ilatly ýerleri gazlaşdyrmak bilen bagly iri maksatnamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň gyrak-çetlerindäki obalaryň ýaşaýjylarynyň ojaklarynda hem «mawy ýangyç» alawlap başlady. Şeýle mümkinçilikden Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň bagtyýar ýaşaýjylary hem bökdençsiz peýdalanýarlar.


164d21932274bc.jpg
«Malaý — Bagtyýarlyk» gaz geçirijisiniň «mawy ýangyç» akymy
08.08.23 - 15:30

«Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň iň iri önümçilik düzümi bolan «Bagtyýarlyk» önümçilik meýdançasy döwrebap tilsimatly enjamlar bilen enjamlaşdyrylan häzirki zaman senagat kärhanasydyr.


164cb6da920539.jpg
Sogap işleriň başynda
03.08.23 - 14:04

Ilatyň abadan we eşretli durmuşda ýaşamagynda agyz suwy möhüm orunlarynyň birini eýeleýär. Şol sebäpli halkymyz Hakyň didaryny gören suwy ýaşaýşyň gözbaşy hasaplaýar. Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzyň obadyr şäherlerini oňat hilli agyz suwy bilen üpjün etmek meselesi ileri tutulyp çözülýär. Bu babatda «Türkmenistanyň ilatly ýerlerini agyz suwy bilen üpjün etmek boýunça Baş maksatnama» möhüm orny eýeleýär.


164cb6d34004bb.jpg
«Bagtyýarlykda» zähmet gaýnap joşýar
03.08.23 - 14:02

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşigiň «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň çäginde ýerleşýän «Bagtyýarlyk» önümçilik meýdançasyndaky kuwwatly gaz gysyjy desga türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň ak pata bermeginde 2010-njy ýylyň 27-nji sentýabrynda açylyp işe girizildi.


164bf634a3b5dd.jpg
«Mawy ýangyjyň» halkara hil derejesinde akdyrylmagy gazanylýar
25.07.23 - 10:53

«Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Döwletabat-Derýalyk» baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän «Derýalyk» önümçilik edarasynyň gazçylary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň her bir aýyny ýokary zähmet netijelerine beslemek bilen, bu ugur boýunça daşary bazarlara çykarylýan «mawy ýangyjyň» halkara hil derejesinde bökdençsiz akmagyny gazanýarlar.


164bf630c84c1f.jpg
Gazçylar möhüm wezipeleri üstünlikli çözýärler
25.07.23 - 10:52

«Mawy ýangyç» bilen içerki sarp edijileri bökdençsiz üpjün etmekde hem-de türkmen gazyny halkara hil derejesinde daşary bazara çykarmakda esasy wezipäniň «Türkmengaz» döwlet konserniniň ýerlerdäki edara-kärhanalaryna degişlidigi pudagyň gazçylarynda egsilmez buýsanç duýgularyny döredýär.


164acf12632d62.jpg
Nebitgazçy uçurymlara diplom gowşuryldy
11.07.23 - 11:05

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebimizde uçurymlarymyza diplom gowşurylyş dabarasy geçirildi.


164acf15533c4c.jpg
Nebitgazçy uçurymlara diplom gowşuryldy
11.07.23 - 11:06

Hormatly Prezidentimiziň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 23-nji iýunynda «Hukuk namalary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 30-njy maddasyna laýyklykda, ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerini tölegli esasda tamamlan talyplara iki ýyllyk hökmany zähmet tejribesi bolmazdan, diplom bermek babatda gol çeken degişli Kararynyň esasynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde hem uçurymlara diplom gowşurylyş dabarasy geçirildi.


164acf19ba7601.jpg
Talyplar önümçilik tejribesini özleşdirýärler
11.07.23 - 11:07

Ajaýyp döwrümizde biziň orta hünär okuw mekdebimizde ýaş nesliň döwrebap hünär öwrenmegi, kämil bilim almagy üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Talyplarymyz owadan, dünýä ülňülerine laýyk gelýän, ylmyň iň soňky gazananlaryny özünde jemleýän tehniki serişdeler bilen abzallaşdyrylan binada bilim alýarlar.