Gaz akdyryjylaryň gaýratly gadamlary

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/9276/original-1655c7d271c2bc.jpg
«Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň gazçylary welaýatyň ilatyny, edara-kärhanalaryny milli baýlygymyz bolan gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmekde we «Döwletabat — Derýalyk» baş gaz geçirijisiniň ugry boýunça daşary bazarlara çykarylýan tebigy gazyň üznüksiz akdyrylmagyny gazanmakda ş Müdirlik «Döwletabat — Derýalyk» baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän «Şatlyk», «Garagum», «Çöllük», «Ýylanly» we «Derýalyk» ýaly önümçilik edaralaryny, dürli ululykdaky gaz geçirijileriniň 4 müň 500 kilometrden gowragyny hem-de gaz sazlaýjy desgalaryň onlarçasyny özüne birleşdirmek bilen, onu

Habaryň dowamyny okamak üçin