Arkalaşykly zähmet miwesini eçilýär

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/9287/original-1655da6c5e4d78.jpg
«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň «gara altyn» we «mawy ýangyç» gözleýji burawlaýjy toparlary eziz Diýarymyzyň hemişelik Bitaraplyk baýramynyň şanly 28 ýyllyk toýuny we Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň hünär baýramçylygyny mynasyp zähmet sowgatlary bilen Üstümizdäki ýylyň oktýabr aýy Uzynada meýdançasyndan hoş habarlaryň gelip gowşan aýy boldy. Konserniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Goturdepe we Ekerem buraw işleri müdirlikleri tarapyndan 78-nji we 82-nji guýularda gazuw işleri geçirilip, 6 müň 655 — 6 müň 659 metr hem-de 6 müň 654 — 6 müň 658

Habaryň dowamyny okamak üçin