Gazçylaryň gyş aladalary

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/9595/original-1659c0ccb13c08.jpg
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Göroglyetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary häzirki gyş günlerinde etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek ugrunda maksada okgunly işleri alyp barýarlar. Etrapda dürli basyşly gaz geçirijileri we gaz paý A.Welniýazowyň gürrüňlerine görä, edaranyň gazçylary tarapyndan gaz desgalaryny düýpli abatlap, olaryň bökdençsiz işlemegini gazanmakda edaranyň daşary gaz geçirijilerine we gaz sazlaýjy enjamlaryna gözegçilik gullugynyň ussasy Gurbangeldi Rejepowyň ýolbaşçylygynda iş alyp barýan abatlaýjy slesar

Habaryň dowamyny okamak üçin