Ýyllyk meýilnama on bir aýda ýerine ýetirildi

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/9520/original-1658a72e6d0d2b.jpg
Biz «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň merkezi önümçilik dispetçer gullugynyň başlygy Berdi Berdimetow bilen wagtal-wagtal habarlaşyp, müdirligiň gazanýan önümçilik görkezijileri bilen gyzyklanyp durýarys. Bu gezek bolsa bize işine gaýym, müdirligiň ähli böleklerinde i — Müdirligimiziň agzybir we başarjaň işgärleri Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny ýokary zähmet üstünliklerine beslediler. Şanly ýylyň meýilnamasy möhletinden bir aýdan hem gowrak öň abraý bilen berjaý edildi. Edermen gazçylarymyz ýylyň aýagyna çenli «mawy ýangyjyň» öndürilişini has-da artdy

Habaryň dowamyny okamak üçin