Baýlyk gory ýene artar

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/9385/original-1656ec5b5d409f.jpg
Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny has-da artdyrmak işine «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň işgärleri ruhubelentlik bilen gatnaşýarlar. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda olaryň tutumlary has uly, maksatlary has belent. — Ýerine ýetirýän işimiziň örüsi örän giň. Ol ýurdumyzyň Balkan, Lebap welaýatlarynyň geljegi uly bolan meýdançalaryny öz içine alýar. Şanly ýylda hem gözleg-buraw işlerini üstünlikli alyp barýarys. Bu möhüm işde biz hormatly Prezidentimiziň daşary ýurtlardan satyn alyp berýän kuwwatly buraw enja

Habaryň dowamyny okamak üçin