Nebitgazçylar hünär baýramyny mynasyp garşylaýarlar

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/9275/original-1655c7ce0e90a2.jpg
Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzyň ykdysadyýetinde täze önümçilik pudaklary peýda boldy. Olarda ornaşdyrylan kämil tehnologiýalar ýokary hilli, eksport ugurly harytlyk önümleri köp möçberlerde öndürmäge mümkinçilik berdi. Şeýle kämil önümçilikleriň hatarynda ýurdumyzyň gündogar welaýatyndaky Naýyp — Ymgyr Garagumuň şu sebitinde şeýle kämil önümçilik ýurdumyzyň Garaşsyzlygyny almagy bilen aýrylmaz baglanyşykly. Munuň özi ata Watanymyzy senagatlaşdyrmak, ykdysady taýdan okgunly ösdürmek maksatnamasynyň ajaýyp miwesidir — diýip, «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Suwuklandyrylan gazy öndürmek b

Habaryň dowamyny okamak üçin