Habarlar RSS
166543319a971f.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti: «Türkmennebit» DK-nyň desgalaryny doly güýjünde işletmek zerur
27.05.24 - 14:34

25-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine döwlet durmuşyna degişli birnäçe meseleler girizildi.


1665422c8edacb.jpg
Gruziýa energiýa serişdelerini üstaşyr geçirmek ulgamynda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berýär - ilçi
27.05.24 - 10:59

Iri sebitara ulag we energetika taslamalaryny durmuşa geçirmekde bilelikde hyzmatdaşlyk etmek türkmen-gruzin toparynyň ileri tutýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Bu barada Gruziýanyň Aşgabatdaky ilçisi Konstantin Sabiaşwili öz ýurdunyň Garaşsyzlygynyň 33 ýyllygy mynasybetli “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde çap etdiren makalasynda ýazýar.


16651821f086a1.jpg
Serdar Berdimuhamedow GDA-nyň wekiliýetleriniň ýolbaşçylary bilen duşuşdy
25.05.24 - 23:03

24-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen GDA agza döwletleriň wekiliýetleriniň ýolbaşçylary bilen duşuşdy.


166516c5597735.jpg
Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi
25.05.24 - 23:02

24-nji maýda Türkmenistanyň paýtagtynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi.


16650408933fb5.jpg
Energetika we ulag ulgamlarynda özara gatnaşyk – GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň gün tertibinde
24.05.24 - 18:47

Şu gün, 24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Geňeşiň agzalary Arkalaşygyň çäklerinde ileri tutulýan ykdysady gatnaşyklar babatda pikir alşarlar.


166503ffb915a2.jpg
Türkmenistanda ylmy energetika maslahatynda BMG-niň we Inžener-nebitçiler jemgyýetiniň sessiýalary geçiriler
24.05.24 - 18:46

2024-nji ýylyň 5-6-njy iýunynda Arkadag şäherinde «Uglewodorod känlerini işläp taýýarlamagyň energetika geljegi, täze tehnologiýalary we ekologiýa jähtleri» atly Halkara ylmy maslahat (TESC-2024) geçiriler. Maslahaty “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet konsernleri, “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasy “Turkmen Forum” we GaffneyCline britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda guraýar.


1664f20f2b2ea3.webp
Gurrukbil ýatagynda guýularyň öndürijiligini artdyran innowasion tehnologiýa önümçilige girizildi
23.05.24 - 22:09

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Tebigy gaz ylmy-barlag institutynyň alymlary we Türkmenistan Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň hünärmenleri tükenen gaz guýularynyň öndürijiligini artdyrýan innowasion tehnologiýany önümçilige üstünlikli girizdiler.


1664f2050da0d5.jpg
Türkmenistanyň DIM-inde Norwegiýanyň we Şwesiýanyň ilçileri bilen ÝB-niň “Global Gateway” başlangyjynyň çäklerinde gatnaşyklar maslahatlaşyldy
23.05.24 - 22:08

22-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowanyň Norwegiýa Patyşalygynyň Türkmenistandaky Ilçisi Jon Mikal Kwistad we Şwesiýa Patyşalygynyň Türkmenistandaky Ilçisi Tomas Danestad bilen geçiren duşuşygynda Ýewropa Bileleşiginiň, şol sanda Ýewropa Bileleşiginiň «Global Gateway» başlangyjynyň çäklerinde Türkmenistan bilen Skandinaw ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1664ee37cc87a4.jpg
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy we GDA-nyň Baş sekretary Aşgabatda geçiriljek mejlisiň gün tertibini maslahatlaşdylar
23.05.24 - 22:07

22-nji maýda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Baş sekretary Sergeý Lebedew bilen duşuşdy.


1664ee34246273.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Baş sekretary bilen Arkalaşygyň çäklerinde özara gatnaşyklary maslahatlaşdy
23.05.24 - 22:06

22-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Baş sekretary Sergeý Lebedewi kabul etdi diýip, TDH habar berýär.


1664dbeb475bb7.jpg
Türkmenistanyň ilçisi Brýusselde Hazarüsti geçelgesi boýunça duşuşyga gatnaşdy
23.05.24 - 10:46

Brýusselde ÝB-niň Global Gateway başlangyjynyň mümkinçilikleri we Hazarüsti ulag geçelgesini ulanmak mowzugy boýunça “tegelek stol” formatynda duşuşyk geçirildi.


1664d9300ace53.jpg
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Eýranyň Aşgabatdaky ilçihanasyna bardy
22.05.24 - 16:20

21-nji maýda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasyna bardy hem-de goňşy ýurduň wekillerine duýgudaşlyk bildirdi. Gurbanguly Berdimuhamedow şu agyr pursatda gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna we ýakynlaryna ýürekden gynanjyny, medet beriji sözlerini beýan etdi diýip, TDH habar berýär.


1664c3bb288886.png
TDHÇMB-niň söwdalarynda dizel ýangyjy, awiasion kerosin, nebit bitumy we mazut boýunça eksport geleşikleri baglaşyldy
21.05.24 - 16:26

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 33-si hasaba alyndy.


1664c83863f764.jpg
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy we RF-niň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdiler
21.05.24 - 16:26

20-nji maýda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanowyň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda özara bähbitlilik, deňhukuklylyk ýörelgeleri esasynda ýola goýulýan däp bolan hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, TDH habar berýär.


1664cc37d3a73c.jpg
«Açyk gapylar» güni
21.05.24 - 08:30

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebi 2024-nji ýylda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary orta hünär okuw mekdebi bilen tanyşdyrmak üçin «Açyk gapylar» gününi geçirýändigini habar berýär.