Habarlar
160228161abd96.png
Şanly ýyl üstünlige beslener
09.02.21 - 17:34

Başymyzyň täji ata Watanymyzda beýik baýramy — Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny baýram etmäge giňden taýýarlyk görülýär. «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Türkmennebitgazgözleg» trestiniň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň agzybir hem-de başarjaň işgärleri hem bu taryhy senäni mynasyp derejede, uly zähmet sowgatlary bilen garşylamagy maksat edinýärler.


16023f462831f2.jpeg
«Türkmengaz» DK-nyň Marydaky nebitgaz orta hünär okuw mekdebi 2020-nji ýylda 1160 hünärmen taýýarlady
11.02.21 - 10:47

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebi ýurdumyzyň energetika pudagy üçin ýokary hünär taýýarlykly hünärmenleri taýýarlamak boýunça möhüm merkezleriň biri bolup durýar. Geçen ýylda merkezdäki diňleýjileriň sany 1160-a ýetdi.


1602280f49c86c.png
Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna ynamly gadamlar bilen
09.02.21 - 17:32

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň degişli Kararnamasy bilen yglan edilen Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň başlanmagyna resmi taýdan badalga berilmegini ýurdumyzyň durmuşyndaky möhüm wakalaryň hatarynda görkezmek bolar.


1602212a6c2297.jpeg
Hytaý ýanwarda Merkezi Aziýadan 3,8 milliard kub metrden gowrak gaz satyn aldy
10.02.21 - 10:32

2021-nji ýylyň ýanwar aýynda Merkezi Aziýa ― Hytaý gaz geçirijisi arkaly Hytaýa 3,87 milliard kub metrden gowrak tebigy gaz akdyryldy, diýip Sinhua habarlar gullugy Hytaýyň «PipeChina West Pipeline» nebitgaz kompaniýasyna salgylanyp habar berdi.


16020c151c6b48.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
09.02.21 - 10:11

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 59-sy hasaba alyndy.


16020bf8fb8188.jpeg
«Taliban» hereketi TOPH we Owganystanda beýleki infrastruktura taslamalarynyň durmuşa geçirilişini goldady
09.02.21 - 10:06

«Таliban» hereketiniň syýasy edarasynyň wekiliýeti owgan halkynyň abadançylygynyň we gülläp ösüşiniň üpjün edilmegine gönükdirilen ýokarda görkezilen infrastruktura taslamalarynyň durmuşa geçirilmeginiň prosesini hemmetaraplaýyn goldaýandygyny beýan etdi, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berdi.


16019397174fdc.png
Türkmen buýany — tebigy bejeriş serişdesi
02.02.21 - 16:37

Hormatly Prezidentimiz geçen ýylyň 25-nji dekabrynda geçiren sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde dünýäde giňden ýaýran koronawirus ýokanjyna garşy göreşmek bilen bagly meselelere ünsi çekip, buýan köküniň ynsan saglygyny berkitmekdäki ähmiýeti, birnäçe keselleri, şol sanda howply ýokanç keselleri ýok edijilik, olaryň öňüni alyjylyk aýratynlyklary barada aýtmak bilen,


1601d1ca9c17ff.jpeg
Ukrainanyň OKKO kompaniýasy Türkmenistandan nebit önümlerini import etmegi meýilleşdirýär
08.02.21 - 09:58

«OKKO» Işewürler-topary (Ukraina) awtomobil ýangyç bazarlaryny giňeltmegi, şol sanda Türkmenistandan nebit önümlerini satyn almagyň hasabyna giňeltmegi meýilleşdirýär. Bu barada Interfaks-Ukraina habar berýär.


1601938c269e50.png
Beýik işler ruhuňy galkyndyrýar
02.02.21 - 16:34

Geçen aýyň ahyrlarynda hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz hem-de onuň töweregi boýunça iş saparyny amala aşyranda, halkymyzyň milli guwanjy bolan alabaý itleri we olary ösdürip ýetişdirmegiň dowam etdirilişi bilen gyzyklandy.


1601be42f0f07b.jpeg
Abu-Dabi Ösüş gaznasy Türkmenistanda gazhimiýa toplumynyň gurluşygynyň taslamasyny maliýeleşdirmäge gatnaşar
05.02.21 - 10:02

Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi Ösüş gaznasy (ADÖG) we Türkmenistanyň Hökümeti iki ýurduň möhüm pudaklaryna maýa goýumlary üçin üç sany özara düşünişmek ähtnamalaryna gol çekdiler, diýip ORIENT agentligi habar berýär.


1601937adc671f.png
Gözelligiňe iller aşyk, Aşgabat!
02.02.21 - 16:29

Aşgabadyň gülläp ösüşi, gözümiziň alnynda özgerýär. Bagtly durmuşyň sakasy saglyk, agzybirlik, abadan durmuş. Ine, şular berkarar Watanymyzda jemlenen. Ösüş we özgeriş ýurdumyzyň islendik künjeginde bar. Dünýäni haýrana goýýan Aşgabat welin, bu babatda nusga alarlyk. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň, Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygynyň giňden belleniljek ýylynda onuň ümzügi has-da ileri.


1601a79b636a5f.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: ýangyç-energetika toplumy üçin ýokary hünär taýýarlykly hünärmenleri taýýarlamagyň maksatnamasyny işläp düzmek zerur
04.02.21 - 09:42

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýangyç-energetika toplumy üçin ýokary hünär taýýarlykly hünärmenleri taýýarlamagyň maksatnamasyny işläp düzmegi tabşyrdy. Degişli görkezmeleri döwlet Baştutany Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny ösdürmek boýunça sişenbe güni geçiren iş maslahatynda berdi.


160193582c9b26.png
Burawçylaryň üstünlikleri
02.02.21 - 16:20

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna» laýyklykda, önümçiligiň derejesini ýokarlandyrmaklyga gönükdirilen giň möçberli işleri durmuşa geçirmekde «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Körpeje buraw işleri müdirliginiň zähmetsöýer burawlaýjylary tarapyndan alnyp barylýan işler hem bellenilmäge mynasypdyr.


1601a5a3380364.png
Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz pudagynyň ösüşi boýunça iş maslahatyny geçirdi
04.02.21 - 09:45

2-nji fewralda Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmek boýunça geçiren iş maslahatynda ýurdumyzyň nebitgaz toplumynda geçen ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, 2021-nji ýylda öňde durýan wezipeler barada gürrüň edildi.


160193373146e5.png
Suw arassalaýjylaryň gaýratly gadamlary
02.02.21 - 16:11

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň «Galkynyş» gaz käniniň guýularyndan tebigy gazyň çykarylmagynda, şu ýerdäki «mawy ýangyjy» kükürtden arassalaýan baş desgalarda gazyň ýokary tehnologiýaly enjamlar arkaly arassalanylyp, harytlyk görnüşine ýetirilip, sarp edijilere ugradylmagynda müdirligiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň suw, bug üpjünçilik sehiniň «Galkynyş» suw arassalaýjy desgalar toplumynyň işgärleriniň saldamly zähmet goşantlary bar.