Habarlar RSS
1665ebb52718d6.jpg
Ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlyk, maýa goýumlar we syýahatçylyk - Türkmen-katar syýasy geňeşmeleriniň üns merkezinde
04.06.24 - 15:07

Doha şäherinde Türkmenistanyň we Katar Döwletiniň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geçirilen syýasy geňeşmelerde maýa goýumlar, syýahatçylyk, nebitgaz we energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň DIM-inde habar berdiler.


1665da15d5bfca.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabatda köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy
03.06.24 - 15:58

Prezident Serdar Berdimuhamedow duşenbe güni Aşgabatda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçirilen köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy.


1665d69b2da6e8.jpg
Birža söwdalarynda daşarky we içerki bazara ýangyç-energetika toplumynyň önümleri ýerlenildi
03.06.24 - 16:00

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 17-si hasaba alyndy.


1665d68960e78d.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti 1-nji noýabra çenli 2025-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasyny taýýarlamagy tabşyrdy
03.06.24 - 15:59

Prezident Serdar Berdimuhamdow Maliýe we ykdysadyýet ministrligini Türkmenistanyň 2024-nji ýylyň 1-nji noýabryna çenli 2025-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň, Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlarynyň we Türkmenistanyň maýa goýum Maksatnamasynyň taslamalaryny taýýarlamak işlerini guramaga borçlandyrýan resminama gol çekdi.


1665ac40b4b2aa.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti tebigy gazyň çykarylýan möçberini artdyrmagyň wajypdygyny belledi
01.06.24 - 17:00

31-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine döwlet durmuşyna degişli birnäçe meseleler girizildi.


1665968f947efd.jpg
Hökümetara Türkmen-saud toparynyň mejlisine gatnaşyjylar geljegi uly taslamalary kesgitlediler
31.05.24 - 16:21

Er-Riýadda geçirilen Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-saud toparynyň 7-nji mejlisiniň barşynda öň gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmeklik meseleleri maslahatlaşyldy we geljegi uly taslamalar boýunça çözgütleri kabul edildi.


16659692c9aea6.jpg
Türkmenistan we Şri-Lanka nebitgaz, himiýa senagaty, ulag we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerine eýe
31.05.24 - 16:21

30-njy maýda Türkmenistanyň we Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň gurluş düzümleriniň ýolbaşçylarynyň arasynda wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen geňeşmelerde nebitgaz we himiýa senagatlarynda, ulag-logistika toplumynda we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.


16658495bd7841.jpg
Türkmenistanyň wekiliýeti «Merkezi Aziýa – Italiýa» formatyndaky ministrler konferensiýasyna gatnaşdy
30.05.24 - 19:09

29-njy maýda Rim şäherinde «Merkezi Aziýa – Italiýa» formatyndaky ministrler konferensiýasy geçirildi. Çärä Merkezi Aziýa ýurtlarynyň, Italiýanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary, Ýewropa Bileleşiginiň wekilleri gatnaşdylar. Türkmenistanyň wekiliýetine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow ýolbaşçylyk etdi diýip, Türkmenistanyň DIM-inde habar berdiler.


16656d4051a674.jpg
Ýangyç-energetika we beýleki ugurlarda Türkmenistan bilen Gazagystanyň hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmak meseleleri maslahatlaşyldy
29.05.24 - 15:43

Astanada Türkmenistanyň we Gazagystanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geçirilen syýasy geňeşmelerde ileri tutulýan ugurlarda – ýangyç-energetika, ulag we senagat ulgamlarynda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň DIM-niň saýtynda habar berilýär.


16656c84327fad.jpg
Türkmenistanyň we CNPC-niň wekilleri gaz ulgamynda hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar
29.05.24 - 12:04

28-nji maýda Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi A.Begliýew Hytaýyň dünýä belli “CNPC” kompaniýasynyň ýurdumyzdaky şahamçasynyň ýolbaşçysy Çen Huaýlun bilen duşuşdy. Duşuşykda gaz pudagyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Oňa Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçen hem gatnaşdy diýip, TDH habar berýär.


16655ffcf80c41.jpg
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynda tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
30.05.24 - 10:12

28-nji maýda nebitgaz toplumynyň merkezi binasynyň mejlisler zalynda «Magtymguly» atly kitabyň — beýik şahyryň saýlanan eserleriniň ýygyndysynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Çärä nebitgaz pudagynyň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň we Türkmen döwlet medeniýet institutynyň wekilleri gatnaşdylar.


16654a6af08b4c.jpg
Durky täzelenen döwrebap beket işe girizildi
28.05.24 - 09:01

Aşgabat şäheriniň gününde paýtagtymyzyň Köpetdag etrabynyň Ankara köçesiniň ugrunda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketler müdirliginiň garamagyndaky durky täzelenen döwrebap 142 belgili awtomobillere ýangyç guýuş bekedi dabaraly ýagdaýda işe girizildi.


16654a64a8c44a.jpg
Şaşka bäsleşigi
28.05.24 - 09:00

Aklar başlaýar we utýar


166555bb86b4b4.jpg
Täze tehnikalar gelip gowuşdy
28.05.24 - 09:02

«Türkmengaz» döwlet konserni bilen Hytaý Halk Respublikasynyň dünýä belli kompaniýasynyň öndüriji zawodynyň arasynda baglaşylan şertnama esasynda konserniň Önümçilik desgalaryny üpjünleýiş müdirliginiň Marydaky 2-nji bazasyna «Zoomlion» kysymly tehnikalaryň ilkinji tapgyry gelip gowuşdy.


16655744e52dd9.jpg
Netijeli işler alnyp barylýar
28.05.24 - 11:06

Ýurdumyzyň çäklerinde geçirilýän gidrogeologik barlaglar we tebigatymyza, ekologik ýagdaýa baha bermek üçin dürli ölçeglerde geologik we gidrogeologik barlaglar Ahal, Balkan, Daşoguz we Mary gidrogeologiýa ekspedisiýalary tarapyndan ýerine ýetirilýär. Welaýatlarymyzda bar bolan düzgün-gözegçilik guýularynyň kömegi bilen ýerasty suwlaryň hiline, minerallaşmasyna we ýatyş derejesine gözegçilik etmek arkaly düzgün-balans barlaglary dowamly geçirilýär.