Habarlar RSS
164674e2acf7d0.jpg
Türkmenistanyň we Hytaýyň Liderleri ählitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge ygrarlylygyny tassykladylar
19.05.23 - 18:15

“Merkezi Aziýa — Hytaý” sammitine gatnaşmak üçin 18-nji maýda Hytaý Halk Respublikasynyň Şensi welaýatynyň paýtagtyna iş sapary bilen baran Prezident Serdar Berdimuhamedow HHR-iň Başlygy Si Szinpin bilen gepleşikleri geçirdi diýip, TDH habar berýär.


164674da486fd9.jpg
Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan Merkezi Aziýa we Hytaý sebitinde ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýar
19.05.23 - 18:15

Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlaryny we Hytaýy ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmegi çagyrdy. Bu barada Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň Sian şäherinde geçirilen «Merkezi Aziýa – Hytaý» birinji sammitinde eden çykyşynda belledi.


164670b97ecf04.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti hytaý ugry boýunça gaz ibermekde täze taslamalary durmuşa geçirmegi teklip etdi
19.05.23 - 18:14

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow türkmen tebigy gazyny hytaý ugry boýunça ibermek bilen bagly täze taslamalary amala aşyrmagy teklip etdi. Bu barada döwlet Baştutanymyz Hytaýyň Sian şäherinde geçirilen «Merkezi Aziýa – Hytaý» birinji sammitinde eden çykyşynda belledi diýip, TDH habar berýär.


164648946232e8.jpg
ÝTÖB 2023-2024-nji ýyllarda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ýokary ösüş depginini çaklaýarlar
17.05.23 - 19:03

Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky (ÝTÖB) maý aýyndaky «Sebitleýin ykdysady mümkinçilikler» synynda 2023-2024-nji ýyllardan Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşine çaklamasyny çap etdi.


164647fc9cc49b.png
«Merkezi Aziýa — Hytaý» Sammitinde energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmek meseleler maslahatlaşylar — bilermenler
17.05.23 - 19:02

Hytaýyň gadymy Sian şäherinde 18-19-njy maýda geçiriljek «Merkezi Aziýa- Hytaý» sammitinde energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmek mowzugy ilaru tutulýan ugurlaryň biri bolar diýip meşhur seljeriş merkezleri hem-de syýasatçylar belleýär.


164632c8a799dc.jpg
HEA: dünýäde nebiti we gazy çykarmakda zyňyndylaryň azaldylmagy üçin 600 mlrd amerikan dollary gerek bolar
16.05.23 - 18:22

Halkara energetika agentliginiň (HEA) analitikleriniň bahalandyrmagyna görä, dünýä nebitiň we gazyň çykarylyşynda zyňyndylaryň iki esse azaldylamgy 600 mlrd dollar möçberde maýa goýumlaryny talap edýär.


164632c546bbca.jpg
Russiýaly alymlar öňki nebit ýataklarynda bug gazlaryny ýygnamagy teklip etdiler
16.05.23 - 16:51

Russiýaly alymlar öňki nebit ýataklarynda bug gazlaryny ýygnamagy teklip etdiler. Barlaglary M.W.Lomonosow adyndaky Moskwa döwlet uniwersitetiniň Mehanika ylmy barlag institutynyň Umumy gidromehanika barlaghanasynyň hünärmenleri geçirdi diýip, nebitgaz maglumatlary agentligi habar berýär.


164632cbc5f3a2.jpg
Prezident 2024-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň we beýleki maksatnamalaryň taslamalaryny öz wagtynda işläp düzmegi tabşyrdy
16.05.23 - 16:51

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň 2024-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň, Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlarynyň we Türkmenistanyň maýa goýum Maksatnamasynyň taslamalaryny öz wagtynda taýýarlamak maksady bilen, Karara gol çekdi.


16461d4de54e8d.png
«Türkmengaz» döwlet konsernine täze başlyk bellenildi
15.05.23 - 14:55

Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy wezipesine Maksat Babaýew bellenildi. Ondan öň, ol konserniň başlygynyň orunbasary wezipesini ýerine ýetirýärdi.


16461c980884d6.jpg
Aşyrguly Begliýew Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi bellenildi
15.05.23 - 14:54

Aşyrguly Begliýew Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi wezipesine bellenildi.


16461c8a93ac33.jpg
Türkmenistanda nebitgaz toplumyna täze wise-premýer bellenildi
15.05.23 - 14:53

Türkmenistanda ýangyç-energetika toplumynyň meseleleri boýunça täze wise-premýer wezipesine Amanow Batyr Amangeldiýewiç bellenildi. Ondan öň ol «Türkmengaz» döwlet konsernine ýolbaşçylyk edýärdi.


16461d51c7a150.jpg
«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy
15.05.23 - 10:21

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» atly syýasy-jemgyýetçilik we ylmy-publisistik žurnalynyň 2023-nji ýyldaky birinji sany çapdan çykdy.


1645dd8e42bb4d.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistanyň Premýer-ministri bilen täze ulag geçelgelerini döretmek meselesini maslahatlaşdy
12.05.23 - 18:15

Merkezi we Günorta Aziýa, Ýakyn we Orta Gündogar sebitlerini baglanyşdyrýan täze üstaşyr ulag geçelgeleriniň döredilmeginiň maksadalaýyklygy Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasynyň Premýer-ministri Kohir Rasulzoda bilen geçiren duşuşygynda beýan edildi diýip, TDH habar berýär.


1645e29f007796.jpg
Birža söwdalarynda awtobenzin we suwulandyrylan gaz eksporta iberildi
12.05.23 - 18:16

Çarşenbe güni, 10-njy maýda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky söwdalaşyklarda jemi bahasy $30,8 mln amerikan dollaryna deň bolan 29 geleşik baglaşyldy – diýip, ORIENT habar berýär.


1645c8daf19346.jpg
Serdar Berdimuhamedow: Täjigistan Respublikasy Türkmenistan üçin möhüm hyzmatdaş
11.05.23 - 19:46

Çarşenbe güni, 10-njy maýda Duşenbe şäherinde Prezident Serdar Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasyna iki günlük döwlet saparynyň çäklerinde Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen ikiçäk görnüşde hem-de giňişleýin düzümde gepleşikleri geçirdi diýip, TDH habar berýär.