Habarlar RSS
1610bca480f8d6.jpeg
Türkmenistan we Täjigistan ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi meýilleşdirýär
06.08.21 - 12:41

Türkmenistanyň we Täjigistanyň Liderleri çarşenbe güni geçirilen gepleşikleriň jemleri boýunça demir ýol ulaglary, ýolagçylary we ýükleri daşamak hem-de üstaşyr geçirmek ulgamynda hyzmatdaşlyk etmekde hökümetara ylalaşyklara gol çekdiler.


1610cd08e581a9.jpeg
Lebap welaýatynyň ilatly nokatlaryny gaz bilen üpjün etmek işi dowam edýär
10.08.21 - 15:02

Häzirki wagtda Lebap welaýatynyň çäginde täze ilatly nokatlaryň sany barha artýar. Şunuň bilen baglylykda, «mawy ýangyç» bilen üpjün edilýän ilatly nokatlary gazlaşdyrmak işi ýokary depginde alnyp barylýar.


1610a61672abaa.jpeg
«Gumdagnebit» müdirligi: birinji ýarym ýylda 200 müň tonna «gara altyn» çykaryldy
05.08.21 - 14:22

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Gumdagnebit» nebit we gaz çykarmak boýunça müdirliginiň nebitçileri Uzynada ýatagynyň baý känlerini özleşdirmek boýunç giň gerimli işleri ýerine ýetirýärler. Häzirki wagtda bu ýerde alnyp barylýan işleri ýatagyň çig mal binýadyny netijeli ulanmaklyga, şeýle hem uglewodorod çig malynyň täze çeşmelerini ýüze çykarmaklyga gönükdirilendir.


1610a2f1a369a7.png
«Türkmenistanyň nebiti we gazy» XXVI Halkara maslahaty 27-29-njy oktýabrda geçiriler
05.08.21 - 14:23

Aşgabatda 27-29-njy oktýabr aralygynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2021» atly XXVI Halkara maslahaty (OGT-2021) geçiriler. Bu barada OGT-niň resmi saýtynda habar berilýär. Bu halkara maslahaty “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet konsernleri, “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasy tarapyndan “Türkmen Forum” hojalyk jemgyýeti we Beýik Britaniýanyň "GaffneyCline" kompaniýasy bilen bilelikde gurnalýar.


16107ecf1be099.jpeg
Ýedi aýyň jemi jemlenildi
02.08.21 - 23:02

Geçen şenbe güni Balkan welaýatynda we Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda wideomaslahat görnüşinde şu ýylyň 7 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemine bagyşlanyp hasabat ýygnagy geçirildi.


16108ea1d98cea.jpeg
Aşgabatda ulag, nebitgaz we beýleki ulgamlarda türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň geljegi maslahatlaşyldy
03.08.21 - 20:42

Aşgabada iş sapary bilen gelen Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, Maýa goýumlar we daşary söwda ministri Sardor Umurzakowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen geçirilen duşuşykda ulag, ýangyç-energetika hem-de gyzyklanma bildirilýän beýleki ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçiliklerine garaldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


16107c40c7a7cf.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň 2021-nji ýylyň ýedi aýynda işiniň netijeleri jemlenildi
03.08.21 - 20:43

Geçen anna güni Balkan welaýatynda iş saparynda bolan Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri jemlenildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipeleri kesgitlenildi.


161079db842090.png
Türkmenistanyň biržasynda geleşikleriň bahasy 3 million 123 müň dollardan gowrak boldy
03.08.21 - 20:45

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy.


16103a63f4cb6b.jpeg
Poliwinilasetat önümçiligi boýunça zawodyň gurluşygyna halkara bäsleşik yglan edildi
30.07.21 - 22:31

«Türkmengaz» döwlet konserni Daşoguz welaýatynda poliwinilasetat önümçiligi boýunça gazhimiýa zawodyny «açary gowşurmak» şerti bilen taslamalaşdyrmak hem-de gurmak barada halkara bäsleşigini yglan etdi. Bäsleşigiň teksti «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edildi.


161038e10785a9.jpeg
Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň wekilleri Hazardaky «Dostluk» ýatagyny bilelikde özleşdirmegiň geljegini maslahatlaşdylar
30.07.21 - 22:35

Aşgabatda Hazar deňziniň «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek we özleşdirmek hakyndaky hökümetara Ähtnamasynyň durmuşa geçirilmegi boýunça bilelikdäki türkmen-azerbaýjan iş toparynyň iki günlük mejlisi geçirildi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


161023668db9e3.jpeg
Balkan welaýatynda öndürijilikli guýular gazlift usulyna geçirilýär
30.07.21 - 22:30

Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda baý nebit känlerini özleşdirmek boýunça işler giň gerim alýar. Sebitde täze, has çuň guýulary burawlamak boýunça işler guramaylykly alnyp barylýar.


160ffb54d670fe.jpeg
«Gamyşlyjanebit»: ýarym ýylda 361,4 müň tonna nebit çykaryldy
28.07.21 - 16:42

«Gamyşlyjanebit» nebitgazçykaryş müdirliginiň işgärleri «Türkmennebit» döwlet konserni boýunça önümçilik depginleriniň artdyrylmagyna mynasyp goşant goşýarlar.


160ffb613cb87f.jpeg
«Malaý» känindäki nobatdaky guýudan gazyň senagat akymy alyndy
28.07.21 - 16:43

«Malaý» käninde buraw işleriniň netijesinde tebigy gazyň gündelik debiti 400 müň kub metre barabar bolan senagat akymy alyndy. Buraw işleri «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň hünärmenleri tarapyndan ýerine ýetirildi.


16100fc2a08cfe.jpeg
TNGIZT-de ýarym ýylda 26 müň tonnadan gowrak suwuklandyrylan gaz öndürildi
30.07.21 - 22:32

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy ýurdumyzyň iň iri senagat kärhanalarynyň biri bolup, ol içerki we daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýan ýokary hilli önümleriň aýry-aýry görnüşleriniň önümçiligini barha artdyrýar.


160fe8a44602df.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Tokioda Ýaponiýanyň Hökümet agzalary bilen döwletara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy
27.07.21 - 15:48

XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlarynda türkmen wekiliýetine ýolbaşçylyk eden Türkmenistanyň wise-premýeri Serdar Berdimuhamedow Tokioda Ýaponiýanyň Hökümet ýolbaşçylary we işewür toparlarynyň wekilleri bilen özara gatnaşygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy.