Habarlar RSS

160fa6b3fea5e4.jpeg
HHR-niň kompaniýasy «Galkynyş» känindäki üç sany guýynyň gurluşygyny tamamlar
25.07.21 - 18:03

“Türkmengaz” döwlet konserni «Galkynyş» käninde gurluşyk işlerine başlanyp, doly tamamlanmadyk 3 sany gaz guýusynyň gurluşygyny tamamlamak we olary önümçilige girizmek barada Hytaý Halk Respublikasynyň “СNPС Сhuanqing Drilling Engineering Сompany Limited” kompaniýasy bilen şertnama baglaşar.


160fa8d91a48f8.jpeg
Petro Gas LLP BRITAN kompaniýasy TNGIZT-däki 3-nji gämi duralgasyny gurar
25.07.21 - 18:05

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy Kenar toplaýjy-ýükleýji nebit kärhanasynda nebit we nebit önümleri guýulýan 3-nji gämi duralgasynyň taslamasyny düzmek we ony gurmak barada Beýik Britaniýanyň “Petro Gas LLP” kompaniýasy bilen şertnama baglaşar. Munuň üçin ygtyýar berýän degişli resminama Gurbanguly Berdimuhamedow gol çekdi.


160f678083f749.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow watandaşlarymyzy Gurban baýramy bilen gutlady
20.07.21 - 23:24

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow watandaşlarymyzy Gurban baýramy mynasybetli gutlady.


160f543fa6db77.jpeg
6-njy awgustda «Awazada» Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy geçiriler
20.07.21 - 23:23

Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy 6-njy awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiriler. Ýokary derejedäki sammitiň dowamynda sebit möçberli birnäçe iri çäreler geçiriler.


160f525b628142.jpeg
Russiýa TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyna gatnaşmaga gyzyklanma bildirýär – RF-niň DIM-niň ýolbaşçysy
20.07.21 - 23:26

Russiýa Türkmenistan – Owganystan – Pkistan – Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyna gatnaşmaga gyzyklanma bildirýär. Bu barada RF-niň daşary işler ministri Sergeý Lawrow geçen anna güni Daşkentde geçirilen «Merkezi we Günorta Aziýa: sebitleýin özarabaglanyşyk. Howplar we mümkinçilikler» atly ýokary derejeli halkara maslahatda belledi.


160f5254338b85.png
TNGIZT-de öndürilen dizel ýangyjy we awiakerosin birža söwdalarynyň özenini düzdi
20.07.21 - 23:28

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 23-si hasaba alyndy.


160f16117e8ec9.jpeg
Daşkentde «C5+1» formatyň çäklerinde Merkezi Aziýanyň döwletleri bilen ABŞ-nyň arasynda hyzmatdaşlyk meseleleri maslahatlaşyldy
19.07.21 - 17:16

15-nji iýulda Daşkentde «C5+1» formatyň çäklerinde Merkezi Aziýanyň döwletleriniň daşary syýasy edaralarynyň ýolbaşçylary bilen ABŞ-nyň Prezidentiň Içerki howpsuzlyk meseleleri boýunça Geňeşçisi Elizabet Şerwud-Rendalyň ýolbaşçylygyndaky ABŞ-nyň wekiliýetiniň arasynda gepleşikler geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


160f1617e2e765.jpeg
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy we ABŞ-nyň prezidentiniň geňeşçisi Owganystandaky ýagdaýy maslahatlaşdylar
19.07.21 - 17:17

Sebit howpsuzlyk meseleleri we Owganystandaky ýagdaý penşenbe güni Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ABŞ-nyň Prezidentiniň Içerki howpsuzlygyň meseleleri boýunça Geňeşçisi Elizabet Şerwud-Rendal hem-de ABŞ-nyň Owganystanda parahatçylygy dikeltmek meseleleri boýunça Ýörite wekili Zalmaý Halilzad bilen geçiren duşuşygynda ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


160f04584bb7dc.jpeg
«Türkmengaz» poliwinilasetatyň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýär
19.07.21 - 17:15

«Türkmengaz» döwlet konserni Daşoguz welaýatynda poliwinilasetatyň önümçiligi boýunça gazhimiýa zawodyny gurmagy meýilleşdirýär. Bu kärhany «açary gowşurmak» şerti bilen taslamalaşdyrmak we gurmak boýunça bäsleşik Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň gazetiniň elektron saýtynda neşir edildi.


160eebe4fd6a7a.jpeg
TNGIZT-de awtomobil ýangyjynyň önümçiligi artýar
14.07.21 - 20:52

Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň işgärleri şu ýylyň alty aýynda awtomobil ýangyjyny öndürmek boýunça önümçilik meýilnamasyny üstünlikli ýerine ýetirdiler.


160eebdfa5c2ee.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we HHR-iň DIM-niň ýolbaşçysy nebitgaz hem-de beýleki ulgamlarda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdylar
14.07.21 - 20:53

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistana iki günlük resmi sapar bilen gelen Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministri Wan Ini kabul etdi.


160eebe8ad158c.jpeg
Ýanwar-iýun aýlarynda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşi 6,1% artdy
14.07.21 - 20:55

2021-nji ýylyň birinji ýarym ýyllygynda Türkmenistanda jemi içerki önüm geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 6,1 göterim artdy. Bu barada wise-premýer Gadyrgeldi Müşşikow geçen anna güni geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisinde habar berdi. Mejlisiň barşynda halk hojalyk toplumynyň pudaklaryny ösdürmek boýunça şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri jemlenildi.


160ed1f4dbd4cb.jpeg
Daşoguz welaýatynda gaz torlaryny gyş möwsümine taýýarlamak işleri başlandy
14.07.21 - 20:48

S.Türkmenbaşy etrabynda ýerleşen «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gaz hojalyk kärhanasynyň gazçylary welaýatyň ilatly nokatlaryny gaz bilen üpjün etmek hem-de gaz torlaryna ideg etmek bilen bir hatarda, gyş möwsümine taýýarlyk işlerine hem başladylar.


160ed53862e0d4.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
14.07.21 - 20:49

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 24-si hasaba alyndy.