Habarlar RSS
160e414062c41b.jpeg
Hazaryň azerbaýjan böleginde läbik wulkanyň partlamasy bolup geçdi
07.07.21 - 20:27

Hazar deňziniň azerbaýjan böleginde Alýat şhärçesiniň golaýynda partlama bolup geçdi. Bu barada Interfaks ýerli seýsmiki merkeze salgylanyp habar berdi. Ýekşenbe güni agşam bolup geçen partlamanyň sebäbi hökmünde seýsmiki merkeziň dikretory Gurban Ýetirmişli läbik wulkanynyň partlamasy diýip belledi.


160e4151f19792.jpeg
TOPH we beýleki infrastruktura taslamalary — Türkmenistanyň Owganystanyň parahatçylykly ösüşine goşandy
09.07.21 - 23:07

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisini (TOPH), Türkmenistan — Owganystan — Pakistan (TOP) ugry boýunça elektrik geçiriji we optiki süýümli aragatnaşyk ulgamlaryny gurmak boýunça geçirilýän işler Türkmenistanyň Owganystany parahatçylykly ösdürmäge, onuň durmuş-ykdysady düzümini dikeltmäge, goňşy döwletiň sebitiň we dünýäniň hojalyk gatnaşyklary ulgamyna goşulmagyna goşýan goşandynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar.


160e2952cb8529.jpeg
Türkmenistan ýangyç-energetika ulgamynda daşary ýurt maýadarlary bilen gepleşikleri geçirýär
06.07.21 - 15:09

Türkmenistan daşary ýurt maýa goýumlarynyň hasabyna gazhimiýa taslamalaryny durmuşa geçirmek boýunça iri daşaryýurt kompaniýalary bilen gepleşikleri geçirýär. Bu barada geçen anna güni Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow habar berdi.


160e294839e4ff.jpeg
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň DIM-niň ýolbaşçylary üç ýurtduň Prezidentleriniň duşuşygyny maslahatlaşdylar
06.07.21 - 15:10

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Jeýhun Baýramow bilen şenbe güni geçiren telefon arkaly gepleşiginde ýokary syýasy derejede gazanylan bilelikdäki ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişiniň depginini ara alyp maslahatlaşdy.


160ded48535b88.jpeg
Daşoguz welaýatynda ýerasty suwlary gözlemek boýunça işler dowam etdirilýär
04.07.21 - 17:05

2021-nji ýylyň bäş aýynyň dowamynda «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň hünärmenleri ilatly nokatlary ýeterlik suw bilen üpjün etmek maksady bilen ýerasty suwlary gözlemek, olaryň ätiýaçlyklaryny anyklamak, şeýle hem guýulary ulanmak boýunça iri möçberli işleri geçirdiler.


160ded4fb4efdb.jpeg
Gubadag — Daşoguz ýolunyň ugrunda durky abatlanan AÝGB ulyşa girizildi
04.07.21 - 17:07

Gubadag-Daşoguz awtommobil ýolunyň gündogar böleginde düýpli abatlaýyş işleri geçirilen №170 awtoulaglara ýangyç guýujy bekedi ulanyşa girizildi. Düýpli abatlaýyş işlerini TNGIZT-niň «Türkmennebitönümleri» müdirliginiň Daşoguz welaýatynyň gurluşyk-gurnama hojalyk müdirliginiň hünärmenleri ýerine ýetirdiler.


160dd599935746.jpeg
Ýanwarda ÝB ýurtlary Türkmenistandan 41,4 mln ýewrolyk nebit önümlerini import etdiler
01.07.21 - 22:59

2021-nji ýylyň ýanwar aýynda Ýewropa Bileleşiginiň 27 sany döwleti Türkmenistandan 41,1 mln ýewrolyk nebit we nebit ýaglaryny satyn aldylar. Bu barada Trend agentligi Ýewropa statistiki agentligine salgylanyp habar berýär.


160dc150c5866b.jpeg
BTJ turbageçirijisi boýunça üç ýylda 20,7 mln tonna türkmen nebiti üstaşyr geçirildi
01.07.21 - 22:56

Baku-Tbilisi-Jeýhan (BTJ) turbageçirijisi soňky üç ýylda 20 million 700 müň tonna golaý türkmen nebitini we nebit önümlerini dünýä bazarlaryna çykardy. Bu barada Azerbaýjanyň energetika ministri Parwiz Şahbazow Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (YHG) energetika ministrleriniň ýakynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiren 4-nji ýygnagynda eden çykyşynda aýtdy.


160dc14d4e145b.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Lukoýl» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi
01.07.21 - 22:59

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 29-njy iýunda “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Işewür döwlet Baştutanyny doglan güni bilen gutlady we berk jan saglyk, egsilmez güýç-gaýrat hem-de köpugurly işinde ajaýyp üstünlikler arzuw etdi.


160daf4f1072ed.jpeg
Gazagystanyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapar bilen gelmegine garaşylýar
30.06.21 - 14:23

Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew türkmen kärdeşi Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly shbetdeşliginde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meselelerini maslahatlaşdy diýip, Interfaks-Gazagystan gazak Lideriniň metbugat gullugyna salgylanyp habar berýär.


160daf4b36af31.jpeg
Si Szinpin Gurbanguly Berdimuhamedow bilen türkmen-hytaý gatnaşyklaryny has ýokary derejelere çykarmaga taýýar
30.06.21 - 14:25

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlap iberen hatynda türkmen-hytaý gatnaşyklaryny has ýokary derejä çykarmaga taýýarlygyny mälim etdi diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


160daf45839950.jpeg
Wladimir Putin Gurbanguly Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlady
30.06.21 - 15:31

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin telefon arkaly söhbetdeşlikde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlady diýip, Interfaks RF-niň Prezidentiniň metbugat gullugyna salgylanyp habar berýär.


160dad96e756a5.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: energetika türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugrudyr
01.07.21 - 22:57

Türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugry bolup energetika çykyş edýär diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Japarow bilen duşenbe güni geçiren gepleşikleriniň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary dogrusynda belläp geçdi.


160d99997a3d01.jpeg
Gyrgyzystanyň Prezidenti Türkmenistanyň eksport harytlarynyň sergisine baryp gördi
30.06.21 - 14:16

Geçen ýekşenbe güni ýudumyzyň Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň eksport harytlarynyň sergisi hem-de türkmen-gyrgyz ykdysady forumy geçirildi. Bu çärelere 27-nji iýunda resmi sapar bilen Aşgabada gelen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow gatnaşdy.


160d9704672a3a.jpeg
Prezident «Türkmengeologiýa» DK ýurt boýunça geologiýa-gözleg işlerini işjeňleşdirmegi tabşyrdy
30.06.21 - 14:18

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni sanly ulgam arkaly geçiren Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy tarapyndan nebitiň gözlegine gönükdirilen işleri geçirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.