Habarlar RSS
16135ba5674a83.jpeg
TNGIZT «An-2» kysymly uçarlar üçin awiabenziniň önümçiligini ýola goýdy
07.09.21 - 00:45

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy tarapyndan oba hojalygynda giňden peýdalanylýan «An-2» kysymly uçarlar üçin awiabenzininiň önümçiligi ýola goýuldy. Bu barada geçen anna güni wise-premýer Şahym Abdrahmanow Hökümet mejlisinde habar berdi.


1613333d8e5eb7.gif
Hoşallyk maslahaty geçirildi
04.09.21 - 18:52

Şu gün — 4-nji sentýabrda Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň merkezi binasynyň mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiziň 1-nji sentýabrda paýtagtymyzyň Maslahat köşgünde Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli geçiren umumy okuw sapagy mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary, hünärmenleri, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky halkara nebit we gaz uniwersitetiniň professor-mugallymlary we ýaşlar gatnaşdylar.


16131c11f78981.jpeg
Aşgabatda türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy
04.09.21 - 16:53

Penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza iş sapary bilen gelen Ýaponiýanyň wekiliýetiniň ýolbaşçysy, ýurduň Ykdysadyýet, söwda we senagat boýunça Döwlet ministri Edzima Kiýosini kabul etdi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


16131c329d96b7.jpeg
Türkmenistanyň we BAE-niň wekilleri ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdylar
04.09.21 - 16:54

29-njy awgustdan Birleşen Arap Emirliklerinde saparda bolýan Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Türkmenistan bilen BAE-niň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň giň toplumy boýunça gepleşikleri geçirdiler.


16131bf59b09cc.jpeg
Owganystan sebitiň ösüşine ýardam edýän «Bir guşak, bir ýol» hytaý maksatnamasyny goldaýar — «Talibanyň» wekili
07.09.21 - 00:44

Owganystanda häkimiýet başyna geçen «Taliban» hereketi Hytaýy esasy halkara hyzmatdaşy hökmünde görýär diýip, hereketiň wekili Zabiulla Mujahid aýtdy. Bu barada Interfaks habar berýär.


16130a44002f96.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: nebitgaz pudagy Türkmenistanyň ykdysady garaşsyzlygyny berkitmekde esasy binýadymyz bolup durýar
03.09.21 - 15:36

Ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň ykdysady garaşsyzlygymyzy berkitmegiň, halkyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmagyň, kuwwatly, köpugurly önümçilik pudaklaryny döretmegiň esasy binýady bolup durýar. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 1-nji sentýabrda Maslahat köşgünde Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli geçiren umumy okuw sapagynda belledi.


1612f238cb5820.jpeg
Türkmenistanda ýokanç keselleriň ýaýramgynyň öňüni almak üçin edaralarda çeýe iş tertibini girizmek maslahat berilýär
01.09.21 - 19:57

Dünýädäki häzirki epidemiologiki ýagdaý bilen baglanyşykly möwsümleýin wirus ýokançlygynyň öňüni almak maksady bilen, Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdna goramak ministrligi ýurduň ähli guramalaryna, eýeçilik görnüşine garamazdan ähli edaralaryna wagtlaýynça işgärleriň çeýe iş wagty geçmegi maslahat berýär.


1612f23d8ed012.jpeg
«Serhetabat-Turgundy» türkmen-owgan GGN-dan geçirilýän ýükleriň göwrümi artdyrylar
01.09.21 - 19:58

Türkmen wekiliýeti sişenbe güni «Serhetabat-Turgundy» gözegçilik-göýberiş nokadynda Owganystanyň Hyrat welaýatynyň ygtyýarly wekilleri bilen duşuşyk geçirildi. «Serhetabat-Turgundy» GGN-nyň işiniň güýçlendirilmegi, hususan-da ondan geçirilýän ýükleriň göwrüminiň artdyrylmagy, şeýle-de zerur bolan lukmançylyk enjamlarynyň üpjün edilmeginde degişli hemaýatlaryň berilmegi ara alyp maslahatlaşmalaryň aýratyn ugry boldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1612dc00c1e996.jpeg
«Nebitgazçykaryş» tresti nebitiň we gazyň çykarylyşynyň möçberlerini artdyrýar
03.09.21 - 15:34

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň işgärleri guýulary düýpli abatlamak hem-de olary ulanyşa girizmek netijesinde nebitiň we gazyň çykarylyşyny artdyrmaga düýpli goşant goşdular. Bu işleriň netijesinde 2021-nji ýylyň ýedi aýynda konsern boýunça goşmaça çykarylan nebitiň möçberi meýilleşdirilen 96 müň 585 tonna derek120 müň tonna barabar boldy.


1612c78db50090.png
TNGIZT-de öndürilen awtobenzin — Türkmenistanyň biržasynda eksport geleşikleriniň hatarynda
31.08.21 - 20:12

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 12-si hasaba alyndy.


1612c78810e787.jpeg
«Türkmengaz» DK we «Haldor Topsoe» tebigy gazdan ammiak we metanol önümçiligini ýola goýmaga taýýarlanýar
31.08.21 - 20:14

«Türkmengaz» döwlet konserni Daniýanyň «Haldor Topsoe» kompaniýasy bilen Türkmenistanda tebigy gazy gaýtadan işläp, ammiak we metanol önümçiligi boýunça kiçi göwrümli gazhimiýa zawodyny gurmak boýunça gepleşikler geçirýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow geçen anna güni Hökümet mejlisinde döwlet Baştutanyna hasabat berdi.


161287c117eea6.jpeg
Pakistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi bilen Owganystandaky ýagdaýy maslahatlaşdy
27.08.21 - 20:22

Owganystandaky ýagdaý we sebitde parahatçylygy we durnuklylygy saklap galmak maksady bilen sebit özara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek boýunça mundan beýläkki hereketler penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mahmud Kureşi bilen duşuşygynda maslahatlaşyldy. Pakistanyň DIM-niň ýolbaşçysy sapar bilen Türkmenistana geldi diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


161287caa2d40b.jpeg
TOPH gaz geçirijisi tutuş sebite bähbit getirer, şol sanda üstaşyr geçirim üçin Owganystana 1 mlrd dollar getirer — Pakistanyň DIM-niň ýolbaşçysy
30.08.21 - 16:22

Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň taslamasy tutuş sebite peýda getirer we bu taslama tamamlanandan soň Owganystanyň gaznasyna diňe üstaşyr töleglerden 1 milliard ABŞ dollar geler, bu barada Pakistanyň Daşary işler ministri Şah Mahmud Kureşi penşenbe güni aýtdy diýip, Pakistan neşiri Daily Times belleýär.


161273406e94db.jpeg
Türkmenistan Owganystanyň sebitlerini elektrik energiýasy bilen üpjün etmegini dowam edýär — DIM
27.08.21 - 20:23

Türkmenistan häzirki hereket edýän şertnamalaryna laýyklykda goňşy Owganystana elektrik energiýasynyň üpjünçiligini dowam edýär diýip, Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.


1612733a2e8cb9.jpeg
Türkmen-owgan serhedinde gözegçilik-geçiriş nokatlarynyň bökdençsiz işi üpjün edilýär - DIM
27.08.21 - 20:25

Türkmenistan türkmen-owgan serhedindäki gözegçilik-göýberiş nokatlarynyň bökdençsiz işini üpjün etmegi dowam edýär. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.