Habarlar RSS
16125dfff455a8.jpeg
TNGIZT-de‌ ‌ýedi‌ ‌aýda‌ ‌41,6‌ ‌müň‌ ‌tonna‌ ‌polipropilen‌ ‌öndürildi‌ ‌
25.08.21 - 20:45

Türkmenbaşydaky‌ ‌Nebiti‌ ‌gaýtadan‌ ‌işleýän‌ ‌zawodlar‌ ‌toplumy‌ ‌içerki‌ bazarlarda‌ ‌bolşy‌ ‌ýaly,‌ ‌daşarky‌ ‌bazarlarda‌ ‌hem‌ ‌uly‌ ‌islegden‌ ‌peýdalanýan‌ ‌polipropileniň‌ ‌önümçiligini‌ ‌yzygiderli‌ ‌artdyrýar.‌ ‌


16125e7e6563a0.jpeg
Türkmenistan Gruziýa awtomobil ýangyjyny ibermekde ilkinji üçlükde
25.08.21 - 20:47

Birinji ýarymýyllykda Gruziýa 669,2 mln litr benzin we dizel ýangyjyny import etdi. Ýangyjyň aglaba bölegi hasabat döwründe Rumyniýadan – 23,77%, Türkmenistandan – 23,75% we Russiýadan – 21,1% import edildi.


16124c90be2f29.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: geljekde Hytaýa tebigy gazyň eksporty 100 mlrd kub metre ýeter
25.08.21 - 14:14

Geljekde Hytaýa iberilýän tebigy gazyň mukdary 100 milliard kub metre ýetiriler. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow duşenbe güni «Galkynyş» gaz käninde täze guýulary burawlamak işine badalga bermäge geçirilen dabaranyň barşynda belledi.


16124be27345e2.jpeg
«Galkynyş» känindäki täze taslama — nebitgaz ulgamynda türkmen-hytaý hyzmatdaşlygyny berkitmekde möhüm ädim — ilçi HHR
25.08.21 - 14:10

«Galkynyş» gaz käninde üç guýynyň gurluşygyna badalga berilmegi energetika ulgamynda döwletara türkmen-hytaý hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmagyň ýolunda täze ädimi alamatlandyrýar. Bu barada HHR-niň Türkmenistandaky ilçisi Sýan Naýçen Mary welaýatynda täze taslamany iş girizmek dabarasynda belledi.


16124c819aa83f.jpeg
«Galkynyşdaky» ekologiýa taýdan howpsuz we ýokary tehnologiki taslama üstünlikli durmuşa geçiriler — CNPC-niň ýolbaşçysy
25.08.21 - 14:11

«Galkynyş» käninde gurluşyk işleri geçirilende häzirki zaman ylmy-tehniki esaslandyrmalar hem-de usullar ulanylar, guýulary burawlamak işleri bolsa iň ýokary hilinde ýerine ýetiriler. Bu barada Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň (“CNPC”) Türkmenistandaky “International Ltd.” şahamçasynyň baş direktory Çen Huaýlun iri “Galkynyş” gaz käninde üç sany täze guýyny burawlamak işine badalga bermek dabarasynda belledi.


1612376d62c693.jpeg
Hormatly Prezidentimiz dünýäniň iri gaz ýatagynda gaz guýularynyň gurluşygyna badalga berdi
24.08.21 - 15:01

Düýn, 23-nji awgustda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndaky «Galkynyş» gaz käninde gaz guýularynyň gurluşygyna badalga bermek mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi.


161233b510ee13.jpeg
«Fitch Ratings» agentligi Türkmenistana «В» we «В + durnukly» karz derejelerini berdi
24.08.21 - 15:41

«Fitch Ratings» halkara reýting agentligi Türkmenistana şu reýtingleri berdi: “B” derejede gysga möhletleýin reýting we “B + durnukly” derejede uzak möhletleýin reýting. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berdi.


161237730dc008.jpeg
Olimpiýa medalçysy Polina Gurýewa Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan sowgatlar gowşuryldy
24.08.21 - 15:42

21-nji awgustda Olimpiýa şäherçesinde Olimpiýa şäherçesinde Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistanyň dünýädäki sport abraýyny artdyrmaga uly goşant goşan türkmen sportunyň wekillerini hormatlamak dabarasy geçirildi.


1611f54f5cb792.jpeg
Türkmenistanda energetiki hyzmat merkezinde enjamlary oturtmak başlandy
22.08.21 - 03:44

Potratçy edara — «Çalık Enerji» kompaniýasynyň hünärmenleri energetiki enjamlary abatlamak we serwis hyzmatlary bermek boýunça Merkezi njamlaşdyrmak işine girişdiler diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär. Merkez «Türkmenenergo» döwlet korporasiýasynyň sargydy boýunça döredilýär.


1611f526508383.jpeg
Ýaşyldepe käninden ýedi aýda 82 müň tonna nebit çykaryldy
22.08.21 - 03:45

Uglewodorod çig malyna baý bolan Balkan welaýatynyň känlerinde nebit işlerini alyp barýan «Ýaşyldepe» nebitgazçykaryş müdirliginiň hünärmenleri «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän ýylda ýokary görkezijileri gazanýarlar.


1611e04685b936.jpeg
Türkmenistan daşary ýurt raýatlarynyň Owganystandan äkidilmegi üçin daşary ýurt uçarlaryna howa giňişligini üpjün edýär
20.08.21 - 16:10

Türkmenistan daşary ýurtlaryň raýatlarynyň daşary ýurt döwletleriniň howa gämileri bilen äkidilmegi üçin özüniň howa giňişligini üpjün edýändir diýip, Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy penşenbe güni habar berdi.


1611dfd1d5db0b.jpeg
Türkmenistanyň döwlet düzümleri Owganystan bilen döwlet serhetleriniň goragy boýunça «Таliban» hereketiniň wekilleri bilen gatnaşyklary saklaýarlar
20.08.21 - 16:13

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Metbugat gullugynyň habar bermegine görä, ýurduň diplomatik gullugynyň we beýleki döwlet edaralarynyň işgärleri döwlet serhediniň goraglylygy, gümrük, sanitar, fitosanitar we ýükleriň serhet üstünden geçirilmeginde amal edilýän barlagyň hem-de gözegçiligiň gaýry görnüşleriniň meseleleri babatynda «Таliban» hereketiniň wekilleri bilen yzygiderli gatnaşyklary saklaýarlar.


1611e009c3df0b.jpeg
Türkmenistanyň Owganystandaky Ilçihanasy we Baş konsullyklary adaty tertipde işlemeklerini dowam edýärler — DIM
20.08.21 - 16:13

Owganystandaky häzirki içeri syýasat wakalary bilen baglylykda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär, ýagny Türkmenistanyň Kabuldaky Ilçihanasy we ýurduň Hyratdaky hem-de Mazari-Şerifdäki Baş konsullyklary adaty tertipde işlemeklerini dowam edýärler. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.


1611cad89ac44c.jpeg
«Taliban» hereketi TOPH we Owganystandaky beýleki infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirýär - wekil
19.08.21 - 20:58

«Taliban» hereketi Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisiniň gurluşygyna we ýurtdaky beýleki iri infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmeklige gyzyklanma bildirýär. Bu barada hereketiň Katardaky syýasy edarasynyň resmi wekili Mohammed Suheýl Şahin sişenbe güni Sky News teleýaýlymyna beren interwýusynda belledi.


1611b5df6386a3.jpeg
«Nebitdag» müdirliginiň burawçylarynyň zähmet üstünlikleri
17.08.21 - 20:27

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän ýylyň geçen döwründe «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw müdirliginiň burawçylary ýokary zähmet üstünlikleri bilen jemlediler. Şu ýylyň geçen ýedi aýynda 11 müň 535 metr dag jynsy burawlandy.