Bilelikde işlemek — üstünligiň kepili

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/10594/original-1662743d26b896.jpg
Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň uglewodorod serişdeleriniň gorlarynyň üstüni ýetirmek, tebigy gazyň gazylyp alynýan möçberlerini artdyrmak boýunça anyk we jogapkärli wezipeleri kesgitledi. Ol wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, il-ýurt bähbitli meselelerde ýokary netijeleri gazanmak üçin ta — Hawa, şanly wakalara baý, uly ösüşlere beslenýän ýylda tebigy gazyň öndürilişini mundan beýläk-de artdyrmak maksady bilen köptaraply, maksatlaýyn işlere badalga berildi. Munuň üçin Lebap welaýatynyň çäginde hem gözleg-barlag, ulanyş we baha beriş guýularyny burawlamagyň meýilnamasy işlenip düzü

Habaryň dowamyny okamak üçin