«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň baýry edarasy

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/11346/original-1668bfd25c4427.jpg
«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Ahal gidrogeologiýa ekspedisiýasy Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň baýry edaralarynyň biri hasaplanýar. Ol 1949-njy ýylyň 15-nji maýynda esaslandyrylypdyr. Şol döwürden bäri bu ekspedisiýa dürli atlar bilen geologiýa, gidrogeologiýa we inžener-geologi 2002-nji ýylda bu ekspedisiýa häzirki, ýagny Ahal gidrogeologiýa ekspedisiýasy diýen adyna eýe bolýar. Adyndan belli bolşy ýaly, ol häzirki döwürde «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň geologiýa-gözleg işleriniň gurluşlar boýunça meýilnamasy esasynda Ahal welaýatynyň çäginde, esasan, şu ugu

Habaryň dowamyny okamak üçin