Suw desgasynyň hyzmaty

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/11296/original-16683ab4918c9b.jpg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň iri önümçilik düzümleriniň biri bolan «Marygazçykaryş» müdirligi boýunça gaz känlerinden tebigy gazy çykarmak, önümi harytlyk derejesine ýetirip, sarp edijilere ugratmak boýunça öňde goýulýan meýilnamalaýyn tabşyryklar gazçylar tarapyndan üstünlikli berjaý edilýär. Hanhowuz suw arassalaýjy desgasy sehiň iň baýry kärhanasydyr. Geçen asyryň ýetmişinji ýyllarynyň başlarynda Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän baý gaz gorly Şatlyk gaz ýatagynyň özleşdirilip başlanmagy bilen gurlan bu desganyň işe girizilenine ýarym asyrdan-da köp wagt geçipdir. Ilkibaşda müdirli

Habaryň dowamyny okamak üçin