Bäsdeşlige ukyply we islegli önümler

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/10937/original-1664c38dcc6658.jpg
Döwletimiziň ýangyç-energetika pudagynyň kerwenbaşysy bolan «Türkmennebit» döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda alnyp barylýan ägirt uly işler bu ulgamyň täze belentliklere göterilýändiginden habar berýär. Bu toplum mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyzyň ýyllary içinde düýpli täzelenişi başdan geçirip, tutuş dünýäde giňden tanalýan kärhanalaryň hataryna goşuldy. Döwlet maýa goýumlarynyň yzygiderli gönükdirilmegi bilen bu ýerde çig nebitden harytlyk önümleri taýýarlaýan zawodlar, şeýle hem üpjünçilik gurlu

Habaryň dowamyny okamak üçin