Meniň şäherim — ikinji öýüm

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/10744/original-16639f2b548884.jpg
Döwletimiziň okgunly ösýän döwründe Mary welaýatynyň Şatlyk şäherem giňelip, barha täze keşbe girýär. «Marygazçykaryş» müdirliginiň Ýaşaýyş jaý jemagat kontorasynyň işgärleri tarapyndan gazçylar şäherini abadanlaşdyrmak, köçeleriň gyralaryna, seýilgählerine bag nahallaryny, dürli gülleri ekmek, ý Hünärmenleriň, işçileriň bir ýüz elliden köpräginiň zähmet çekýän ýeri bolan bu kärhana boýunça geçen ýylda meýilleşdirilen işler üstünlikli berjaý edilipdir. Geçen ýyl şäheriň çäklerindäki agyz suw geçirijileriniň degişli ýerlerinde abatlaýyş, durkuny täzeleýiş işleri ýerine ýetirilipdir. Has ta

Habaryň dowamyny okamak üçin