Habarlar RSS
161419e4341e31.jpeg
Türkmenistan ýanwar-awgust aýlarynda tebigy gazyň çykarylyşyny we eksportyny düýpli artdyrdy
16.09.21 - 15:56

2021-nji ýylyň 8 aýynda Türkmenistanda tebigy gazyň gazylyp alnyşy 55 milliard kub metrden geçdi. Bu geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 10,4 milliard kub metr köpdür.


1614191853ba5e.jpeg
Türkmenistanyň biržasynda TNGIZT-de öndürilen Jet A-1 awiaýangyjy satylyp başlandy
16.09.21 - 15:57

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen Jet A-1 awiasion ýangyjynyň ilkinji tapgyrlary Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda satlyga çykaryldy. Zawodyň täze önümi söwda gatnaşyjylarda uly gyzyklanma bildirdi we daşary ýurtly işewürler tarapyndan satyn alyndy.


161404a5f6eac8.jpeg
Türkmenistan Owganystanda durmuş desgalaryny gurýar, yzygiderli ynsanperwer kömekleri iberýär - DIM
15.09.21 - 15:10

Türkmenistan Owganystanda durmuş maksatly desgalary gurýar, yzygiderli ynsanperwer köneklerini iberýär diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1613f0ab88c841.jpeg
Sekiz aýyň jemlerine garaldy
13.09.21 - 18:24

Şu gün — 13-nji sentýabrda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda sanly ulgam arkaly «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-awgust aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


1613ef0e65cf8b.jpeg
Sekiz aýyň jemleri boýunça Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2%-e deň boldy
14.09.21 - 16:32

2021-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşi 6,2 göterim derejede saklandy. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow geçen anna güni sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde habar berdi. Onda halk hojalyk toplumynyň pudaklarynda şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň wajyp meselelerine garaldy.


1613ef0842c549.jpeg
Türkmenistan ýanwar-awgust aýlarynda «mawy ýangyjyň» çykarylyşyny we eksportyny düýpli artdyrdy
14.09.21 - 16:35

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow geçen anna güni sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda halk hojalyk toplumynyň pudaklarynda şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň wajyp meselelerine garaldy.


1613af054da399.jpeg
Vitol we SOCAR Baku-Tbilisi-Jeýhan turba geçirijisi boýunça türkmen nebitini daşamak boýunça ylalaşyga gol çekdiler
13.09.21 - 14:02

Vitol (Niderlandlar) halkara energetika we söwda kompaniýasy 2021-nji ýylyň oktýabryndan başlap, Baku-Tbilisi-Jeýhan turba geçirijisi boýunça türkmen nebitiniň daşalýan mukdaryny ýylda 1 million tonna ýetirmek hakynda Azerbaýjanyň döwlet nebit kompaniýasy SOCAR bilen ylalaşyga gol çekdi. Bu barada Energy Diary habar berýär.


1613af0dae9f92.jpeg
Daşoguz welaýatynda gaz torlaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlamak işleri alnyp barylýar
13.09.21 - 14:04

Häzirki wagtda «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gazçylarynyň esasy wezipeleriniň biri hem welaýatyň gaz torlaryny gyş möwsümine öz wagtynda we ýokary hilli taýýarlamak bolup durýar. Gaz paýlaýjy ulgamlary güýz-gyş möwsüminde işlemäge taýýarlamak — olaryň bökdençsiz ulanylyşynyň hem Daşoguz welaýatynyň sarp edijilerine üznüksiz ýetirilmeginiň möhüm düzüjisidir.


16139b562189a8.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Özbegistana barar
10.09.21 - 14:01

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygyndaky hökümet wekiliýeti ýakynda Özbegistan Respublikasyna resmi sapar bilen barar. Onuň dowamynda hyzmatdaşlyk boýunça resminamalaryň toplumyna gol çekiler. Sapara taýýarlyk meseleleri ýakynda geçirilen iş maslahatynyň barşynda maslahatlaşyldy.


16139b5e268b08.jpeg
Soňky ýyllarda Türkmenistan 15 mlrd dollardan gowrak daşary ýurt maýasyny çekdi
10.09.21 - 14:03

Soňky ýyllarda daşary ýurtly guramalar bilen hyzmatdaşlykda Türkmenistanyň ykdysadyýetine 15 mlrd amerikan dollary möçberinde daşary ýurt maýalary çekildi. Bu barada Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy Rahymberdi Jepbarow türkmen metbugatyna beren interwýusynda belledi.


1613854c4b5173.jpeg
«Bagtyýarlyk» gaz käninde täze taslama badalga berildi
08.09.21 - 19:33

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda barha ösüşleriň täze belentliklerine çykýan eziz Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramçylygyny sowgatly garşylamak ugrundaky asylly maksat ýurdumyzyň nebitgaz pudagynyň edara-kärhanalarynyň her birinde zähmet joşgunyny emele getirdi. «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Gazlaşdyrmak boýunça gurluşyk-gurnaýyş müdirliginiň Mary welaýaty boýunça gurluşyk-gurnaýyş ülşüniň gaz gurluşykçylary hem halkymyzyň baş baýramynyň öň ýanyndaky günlerde her bir iş gününi üstünlikli jemleýärler.


1613855d94346d.jpeg
Geofizikleriň gazanýan üstünlikleri — innowasiýalary ornaşdyrmagyň netijesi
09.09.21 - 14:11

Şu ýylyň ýedi aýynyň jemi boýunça «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmennebitgeofizika» müdirligi boýunça ýerine ýetirilen işlerden 44 mln manat özleşdirildi. Bu görkeziji bellenilen döwür üçin göz öňünde tutulan görkezijiden 5,3 mln manat ýokarydyr.


1613709502a88a.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň imperatoryny bilelikdäki energetiki taslamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bilen gutlady
08.09.21 - 14:14

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Imperatory Naruhito iberen hatynda ony netijeli türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň nobatdaky nyşanyna öwrülen Türkmenistanyň Lebap welaýatynda gazturbinaly elektrik stansiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bilen gutlady.


16136fbf8226cc.png
TDHÇMB-niň söwdalarynda daşary ýurtly alyjylara awiasion we awtoýangyç satyldy
08.09.21 - 14:16

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy.


16135ba073a288.jpeg
Lebapdaky täze GES elektrik energiýasynyň eksportyny artdyrmaga mümkinçilik berer
07.09.21 - 00:43

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda kuwwatlylygy 432 megawat bolan gazturbinaly elektrik stansiýasy ulanyşa girizildi. Täze desga Merkezi Aziýa ýurtlaryna, şol sanda Özbegistana, Gyrgyz Respublikasyna we Owganystana elektrik energiýasynyň iberilişiniň möçberini artdyrmaga mümkinçilik berer.