Türkmenistanyň biržasynda TNGIZT-de öndürilen Jet A-1 awiaýangyjy satylyp başlandy

15:57 16.09.2021 4169

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2923/original-1614191853ba5e.jpeg

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen Jet A-1 awiasion ýangyjynyň ilkinji tapgyrlary Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda satlyga çykaryldy. Zawodyň täze önümi söwda gatnaşyjylarda uly gyzyklanma bildirdi we daşary ýurtly işewürler tarapyndan satyn alyndy.

Jet A-1 awiasion kerosininiň önümçiligine TNGIZT 2021-nji ýylyň iýulynda başlady. Ýangyjyň bu görnüşi Ýewropanyň, ABŞ-nyň we Kanadanyň raýat awiasiýasynyň howa gämileriniň, şol sanda Airbus we Boeing howa gämileriniň gazturbinaly hereketlendirijilerinde giňden peýdalanylýar.

Çig maly çuňlaşdyryp arassalamakdan alynýan täze ýangyç halkara awiasion ülňülerine laýyk gelýär we «Türkmenstandartlary»Baş döwlet gullugy tarapyndan sertifikatlaşdyryldy.

Türkmen nebithimiýaçylary Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzda öndürilýän nebit önümleriniň görnüşlerini giňeltmegiň üstünde işleýärler. Ýakynda TNGIZT-de  AN-2 kysymly bir motorly ýeňil uçarlar üçin awiasion benziniň önümçiligi başlandy. Kiçi awiasiýada oba hojalyk işlerini geçirmekde ulanylýan bu ýangyç öň daşary ýurtdan import edilýärdi.

Başga makalalar
1616d11918d160.jpeg
Türkmenistanyň biržasynda geleşikleriň bahasy 16 million dollara golaý boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy.


1616d1115de3a8.jpeg
Prezident 2022-nji ýyl üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetini makullady

Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet býujetiniň hödürlenen taslamasyny makullap, 2022-nji ýyl üçin ýurdumyzyň baş maliýe meýilnamasyny Milli Geňeşiň Mejlisiniň garamagyna ibermek hakyndaky resminama gol çekdi.


1616d1205a2be5.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletlerini ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge çagyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti 15-nji oktýabrda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň onlaýn tertipde geçirilen mejlisine gatnaşdy.


1647054801500d.jpg
BMG-niň missiýasynyň ýolbaşçysy bilen gepleşiklerde Owganystany dikeltmek boýunça halkara özara gatnaşyklaryň meseleleri maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýewiň “Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi” formatynda Owganystan boýunça ýörite wekilleriň duşuşygyna gatnaşmak üçin Aşgabada iş sapary bilen gelen BMG-niň Owganystana ýardam bermek boýunça missiýasynyň (UNAMA) başlygy Roza Otunbaýewa bilen geçiren gepleşiklerinde Owganystany dikeltmek bilen bagly bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmekde halkara gatnaşyklarynyň meseleleri maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


164705956d8e72.jpg
Türkmenistan we Gazagystan energetika, oba hojalygy, ulag we logistika ulgamynda hyzmatdaşlygyny ösdürmegi meýilleşdirýär

2022-nji ýylda Türkmenistan bilen Gazagystanyň ikitaraplaýyn haryt dolanyşygy 72% artyp, 438 mln dollara deň boldy. Bu barada Gazagystanyň Ykdysadyýet ministrligi Gazagystanyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Roman Sklýaryň Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara gazak-türkmen 12-nji mejlisinde eden çykyşyna salgylanyp habar berdi. Mejlis 15-nji maýda Astanada geçirildi.