«Bagtyýarlykda» zähmet gaýnap joşýar

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/8305/original-164cb6d34004bb.jpg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşigiň «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň çäginde ýerleşýän «Bagtyýarlyk» önümçilik meýdançasyndaky kuwwatly gaz gysyjy desga türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň ak pata bermeginde 201 Üçajy hem-de Malaý gaz känlerinden çykarylýan «mawy ýangyç», Döwletabat — Derýalyk baş gaz geçirijisiniň Garagum önümçilik edarasyndan ugradylýan tebigy gaz Malaý — Bagtyýarlyk ýokary basyşly gaz geçirijileri arkaly şu gaz gysyjy desgasyna akdyrylýar we bu ýerde gaýtadan işlenilýär.

Habaryň dowamyny okamak üçin