Döwrebap zähmetiň datly miwesi

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/8405/original-164dc744002fe2.jpg
Döwlet Baştutanymyzyň öz çykyşlarynda hemişe nygtaýşy ýaly, ýangyç-energetika pudagyny toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmek, gazylyp alynýan tebigy baýlyklary gözläp tapmak we täze ýataklary özleşdirmek, uglewodorod çig malyny gaýtadan işlemek hem-de dünýä bazar Bu öňdebaryjy kärhanada şu ýylyň geçen ýedi aýynda konserniň burawlaýjуlarydyr guýulary düýpli abatlaýjylaryna agregat hyzmatlaryny ýola goýmak baradaky meýilnamanyň 138,8 göterim berjaý edilmegi-de muňa aýdyň şaýatlyk edýär.

Habaryň dowamyny okamak üçin