Sogap işleriň başynda

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/8306/original-164cb6da920539.jpg
Ilatyň abadan we eşretli durmuşda ýaşamagynda agyz suwy möhüm orunlarynyň birini eýeleýär. Şol sebäpli halkymyz Hakyň didaryny gören suwy ýaşaýşyň gözbaşy hasaplaýar. Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzyň obadyr şäherlerini oňat hilli agyz suwy bilen üpjün etmek meselesi ileri tutulyp çözülýär. Bu Şu maksatnamanyň çäginde ýurdumyzyň gündogar welaýatynda hem önjeýli işler bitirilýär. Wajyp işde «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Türkmen geologiýa gözleg ekspedisiýasynyň Köýtendag geologiýa gözleg partiýasynyň işine ezber hünärmenleri gaýratlylyk we başarnyk görkezýärler.

Habaryň dowamyny okamak üçin