Tebigy gaz eşret berýär

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/7648/original-1646348d993b81.jpg
Biz ýakynda «Marygazüpjünçilik» müdirliginde bolup, onuň ýolbaşçylary bilen gürrüňdeş bolanymyzda, olar welaýatyň «Sakarçägeetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň «Şatlykşähergaz» gaz hojalyk ülşüni ilata hyzmat etmekde işleriň täze eýýamymyzyň talaplaryna laýyk, oňat guralýan ýeri hökmünde häsiýetlend Häzir ülşüň gazçylary şäherdäki bir müň ýedi ýüz segsen ýedi hojalygy, döwlet kärhanalarynyň hem-de hususy ulgama degişli edara-kärhanalaryň altmyş bäşisini «mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edýärler. Şäherdäki ençeme kilometre uzap gidýän ýokary, orta, pes basyşly gaz geçirijiler arkaly tebigy

Habaryň dowamyny okamak üçin